Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i hvordan de viktigste mediekanalene fungerer og hvordan kunnskap om klinisk ernæring formidles i ulike medier. Det vil bli lagt vekt på sentrale medier som radio, TV, internett, sosiale medier og offentlig informasjonsvirksomhet. Dessuten vil emnet gi forståelse for og øvelse i analyser av medieformidling.

Hva lærer du?

Kunnskap
Emnet gir deg kunnskaper til å:
• Redegjøre for de viktigste mediekanalene, deres målgrupper og hvordan de opererer
• Redegjøre for hvilke mediekanaler som passer for ulike typer fagstoff
• Identifisere sentrale ernæringstemaer i mediene
• Identifisere ulike kostholdsaktører i mediene og deres agendaer
• Beskrive hvordan kunnskapsbasert ernæring kan fremmes i mediene

Ferdigheter
Du vil lære å:
• Formidle kunnskapsbaserte kostråd i ulike medier
• Formulere et debattinnlegg eller en kronikk på et aktuelt ernæringstema
• Analysere ulike kommersielle og ideologiske kostholdsaktører i mediene
• Mestre og bli trygg på å fremme egne saker i ulike medieplattformer

Generell kompetanse
Du vil kunne:
• Arbeide selvstendig med formidling av ernæringstemaer i ulike medieplattformer
• Reflektere kritisk og konstruktivt over medienes betydning for formidling av kunnskapsbasert klinisk ernæring
• Bidra til at andre fagpersoner innen ernæringsfeltet engasjerer seg i mediearbeid

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Klinisk ernæring (master - 5 år). Det vil ikke bli undervisning i dette emnet dersom det er mindre enn 8 som melder seg på det.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenten bør ha minst 150 studiepoeng ernæringsrelatert utdanning.

En programstudent som har vært borte fra studiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, praktiske øvelser med skrivetrening, intervjuer, nettpublisering og promovering av egne saker.

 

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse

Det er 6 obligatoriske seminarer. Ved mindre enn 4 fremmøter uten gyldig forfall mistes retten til å gå opp til eksamen. Sykdom må dokumenteres med
legeattest for å få godkjent gyldig forfall.

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning

Eksamen

Mappeinnlevering. For å kvalifisere til endelig mappeinnlevering må førsteutkast presentert og diskutert på de oppsatte seminarene.

En student som ikke består eksamen i et semester, eventuelt alle eksamener i et semester, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er ”stryk”.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Mappeoppgavene kan skrives på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Studenter som ikke leverer innen fastsatt frist må levere legeattest for å få godkjent gyldig forfall og ny frist for innlevering. Studenter som ikke leverer mappen uten gyldig grunn får ikke ny frist for innlevering. Ved ikke bestått resultat på eksamen må mappen leveres i bearbeidet form innen ny frist.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert av studentene ved emnets slutt.
Se fakultetets kvalitetssystem

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo