Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet vil du lære å gjennomføre en klinisk intervensjonsstudie innen ernæringsfeltet. Du vil få en grundig innføring i hvordan man planlegger, gjennomfører, utfører analysearbeid i laboratoriet, databearbeiding og skriving av ferdig manuskript etter retningslinjene for et vitenskapelig tidsskrift.

I samarbeid med veiledere skal studentene formulere og avgrense en problemstilling for et felles humanforsøk. Tema for humanforsøket tas fra et tidsaktuelt tema og vil variere fra semester til semester.

Studentene skal ha en aktiv rolle i alle faser av det kliniske forsøket, herunder planlegging, skriving av protokoll og gjennomføring av humanforsøket. Studentene skal utføre laboratorieanalyser på eget materiale, bearbeide data, utføre statistiske tester, og lage figurer og tabeller. Alle studentene deltar i utgangspunktet som forsøkspersoner i den kliniske studien. Studentene skal også skrive en artikkel på engelsk basert på resultatene som fremkommer av forsøket. Alle studenter leverer sin egen individuelle vitenskapelige artikkel, men man benytter analyseresultatene fra hele gruppen.

Studentene skal lære om Helseforskningsloven, som regulerer all medisinsk og helsefaglig forskning i Norge, og om Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning ved Universitetet i Oslo.

Etter å ha gjennomgått emnet skal studentene være i stand til selvstendig å planlegge, organisere og gjennomføre et klinisk forsøk, tolke resultater, og formidle ny kunnskap i form av vitenskapelig artikkel.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Ved fullført emne skal du kunne

 • identifisere et kunnskapshull innen klinisk ernæring
 • planlegge hvordan du kan fylle dette kunnskapshullet
 • beskrive hovedelementene i Helsinki deklarasjonen, Vancouver konvensjonen
 • beskrive hovedoppgavene til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin
 • beskrive hovedinnholdet i Helseforskningsloven og Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning ved Universitetet i Oslo
 • beskrive hvordan man lager nøyaktige og oversiktlige laboratorierapporter i tråd med retningslinjene ved Universitetet i Oslo

Ferdighetsmål

Ved fullført emne skal du kunne

 • foreta avansert litteratursøk
 • skrive en forskningsprotokoll for et klinisk forsøk
 • søke om tillatelse til å gjennomføre et humanforsøk
 • organisere og gjennomføre et klinisk forsøk
 • bearbeide data fra et klinisk forsøk
 • utføre statistiske tester på resultatene fra et klinisk forsøk
 • lage figurer og tabeller til en vitenskapelig artikkel
 • skrive en artikkel på engelsk

Generelle kompetansemål

Ved fullført emne skal du kunne

 • organisere og gjennomføre en klinisk ernæringsstudie
 • formidle ny kunnskap i vitenskapelig artikkel
 • vurdere gyldighet og kvalitet av kliniske ernæringsstudier

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Klinisk ernæring (master - 5 år)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak krever at 3 første årene ved Klinisk ernæring (master - 5 år) eller tilsvarende er godkjent.

En programstudent som har vært borte fra studiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Emnet blir gitt i 9 uker. Undervisning vil blant annet bli gitt i form av forelesninger, gruppearbeid, laboratoriearbeid og praktisk demonstrasjon

Mye prosjektarbeid er ikke beskrevet i detalj i timeplanen. Enkelte dager må man forvente arbeid utover det som forekommer av timeplanen. Dette emnet forutsetter fulltidsdeltagelse av studentene i alle 10 uker. Vennligst ikke planlegg annen undervisning eller annen aktivitet i tidsrommet emnet varer.

Obligatoriske deler

Følgende deler av undervisningen er obligatorisk:

 • alle forelesninger og demonstrasjoner
 • aktiv deltagelse i gruppearbeidet
 • deltagelse i praktisk laboratoriearbeide

Eksamen

For å få godkjent emnet må du

 • delta aktivt i planlegging og gjennomføring av humanforsøket
 • innlevere en godkjent vitenskapelig artikkel på engelsk fra humanforsøket

Alle punkter bedømmes med bestått/ikke bestått. Alle elementene må bedømmes til bestått.

En student som ikke består eksamen i et semester, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er ”stryk”.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Studenter som ikke møter til eksamen uten gyldig forfall kan ikke fremstille seg til utsatt prøve. De vil rykke ned et kull. Trekk under eksamen vil gjelde som et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Dersom du har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan du søke om dette. Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til eksamen. Legeattest eller annen gyldig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Søknadsfrister

 • 1. September for høstsemesteret

 • 1. Februar for vår semesteret

Søknaden sendes til postmottak@medisin.uio.no.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Høst 2017

Vår 2017

Eksamen

Høst 2017

Vår 2017

Undervisningsspråk

Norsk