Dette emnet er nedlagt

SOS4300 – Marginalisering, sykdom og kriminalitet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er blitt erstattet av SOS4301 og SOS4302.

Sosiologien belyser prosesser som binder samfunnet sammen, men også slike som leder til disintegrasjon og eksklusjon fra det sosiale fellesskapet. I dette kurset vil vi presentere to sosiologiske tradisjoner som begge tematiserer slike prosesser. Den ene er orientert mot kriminalitet, rusmisbruk og vold, den andre belyser sykdom og funksjonshemming. Emnet gir innblikk i nyere forskning på disse feltene, blant annet fra emnets egne lærere.

Hva lærer du?

Du vil få kjennskap til teoretiske perspektiv som fortolker fordelingen av og karakteren til avvikende og marginaliserte tilstander. Blant disse er den såkalte Chicago-skolen, hvor stikkord som stempling og stigma er sentrale, Foucault og hans perspektiv på makt og kontroll samt retninger som legger vekt på rasjonelle valg. Du får dessuten oppdatert sosiologisk kunnskap om sykdom, kriminalitet, rus og ulike sosiale problemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i sosiologi. Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus.

Undervisning

Seminarundervisning hvor forelesning og studentaktivitet kombineres. 1 time individuell veiledning (inkludert veiledning og forberedelser).

Eksamen

Emneoppgaven og skoleeksamen (4-timers) vurderes begge etter karakterskalaen A-F. Emneoppgaven teller 40% og skoleeksamen 60%. Både emneoppgaven og skoleeksamen må bestås. Retningslinjer for oppgaven i spesialiseringsemnene på 4000-nivå

Skoleeksamen vil normalt bestå av to deler. Del 1 er en kortsvarsoppgave, der studentene diskuterer/definerer tre av fire begreper. Denne delen teller 1/3 ved karakterfastsettelsen. Del 2 er en langssvarsoppgave, der studentene velger mellom to mulige oppgaver. Denne delen teller 2/3 ved eksamensfastsettelsen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt på skriftlig skoleeksamen. På innleveringer skal normale regler for sitering og kildehenvising følges

Eksamensspråk

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet ved
eksamenskonsulent. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Begrunnelse og klage

Rutiner for begrunnelser og klager ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi .

Tilrettelagt eksamen

Hvis du ikke har norsk som morsmål har du lov til å bruke ordbok. Ordboken må leveres til eksamenskonsulenten senest tre dager før eksamensdato.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Norsk