Dette emnet er nedlagt

SOS4302 – Sosiologi om sykdom, medisin og helsetjeneste

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Helse og sykdom angår alle, og helsevesenet med sine titusener av ansatte er en av de mektige institusjoner i moderne samfunn. Ingen annen av velferdsstatens institusjoner har så bred kontaktflate med befolkningen: I Norge er det nær en million sykehusinnleggelser og omlag 15 millioner legebesøk hvert år. Sosiologien om helse og sykdom er derfor en av de store ”bindestreks-sosiologier” og er utviklet med bidrag fra blant annet Parsons of Freidson. Dette masterkurset er innrettet på noen viktige sosiologiske problemstillinger om helse, sykdom og helsetjeneste.

Hva lærer du?

Emnet er en frittstående fortsettelse av bachelorkurset SOS2302 om sosiologi om sykdom og funksjonshemning. SOS4302 retter seg særlig inn på å utvikle kunnskapene om fire temaer: (1) Teoretiske innfallsvinkler til sosiale studier av helse og sykdom, den historiske utviklingen av medisinsk sosiologi, forholdet mellom sosiale og biologiske forståelser. (2) Helseulikheter med vekt på forståelser av kjønn, etnisitet, livsløp og sosioøkonomiske forskjeller. (3) Medisinske kulturer, legoppfatninger og konstruktivistiske tilnærminger til helse. (4) Sosiale relasjoner i helsevesenet, helseprofesjoner, forholdet mellom pasienter og helsearbeidere.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i sosiologi. Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus.

Undervisning

Seminarundervisning hvor forelesning og studentaktivitet kombineres. 1 time individuell veiledning (inkludert veiledning og forberedelser).

Eksamen

Emneoppgaven og skoleeksamen (4-timers) vurderes begge etter karakterskalaen A-F. Emneoppgaven teller 40% og skoleeksamen 60%. Både emneoppgaven og skoleeksamen må bestås. Retningslinjer for oppgaven i spesialiseringsemnene på 4000-nivå

Skoleeksamen vil normalt bestå av to deler. Del 1 er en kortsvarsoppgave, der studentene diskuterer/definerer tre av fire begreper. Denne delen teller 1/3 ved karakterfastsettelsen. Del 2 er en langssvarsoppgave, der studentene velger mellom to mulige oppgaver. Denne delen teller 2/3 ved eksamensfastsettelsen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt på skriftlig skoleeksamen. På innleveringer skal normale regler for sitering og kildehenvising følges

Eksamensspråk

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet ved
eksamenskonsulent. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Begrunnelse og klage

Rutiner for begrunnelser og klager ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi .

Tilrettelagt eksamen

Hvis du ikke har norsk som morsmål har du lov til å bruke ordbok. Ordboken må levers til eksamenskonsulenten senest 3 dager før eksamensdato.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk