SOS9003 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Midtveisevalueringen bidrar til god fremdrift i ph.d.-studiet gjennom en grundig gjennomgang av og tilbakemelding på avhandlingsarbeidet på et tidspunkt da en betydelig del av arbeidet er gjennomført, men der det fortsatt er rom for å innarbeide kommentarer og kritikk fra fagfeller.

Kun for ph.d.-studenter med opptak før 01.01.2015. (Ph.d.-studenter med opptak etter 01.01.2015 tar SOS9005-varianten av dette seminaret.)

Tredje del av avhandlingsseminarets fire deler og skal gjennomføres i fjerde semester for dem med treårig doktorgradsstipend og i femte semester for dem med fireårig stipend.

Hva lærer du?

Stipendiatene legger fram statusrapport for phd-avhandlingen samt utkast til artikkel/kapittel. En oppnevnt opponent, medstipendiater, seminarledere og veiledere fungerer som kommentatorer.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi melder seg opp via studentweb.Påmeldingsfrist er seks uker før kursstart hvert semester.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Deltakere må være tatt opp på ph.d.-programmet i sosiologi.

Overlappende emner

2 studiepoeng overlapp mot SGO9003 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen går over en dag i løpet av semesteret. I seminaret diskuteres innsendte tekstutkast og notat om status for avhandlingsarbeidet. Seminarleder oppnevner en faglig opponent for hver doktorand. Det forventes at hovedveileder deltar i seminaret og eventuelle biveiledere oppfordres også til å delta.

Stipendiaten gir en kort introduksjon til sitt utkast (maksimum 10 minutter). Dette etterfølges av forberedte kommentarer fra en oppnevnt opponent, samt kommentarer fra phd-ansvarlige, veiledere og de andre stipendiatene.

Eksamen

Alle deltakere skal levere en tekst på maks 25 sider 10 dager før seminaret. Teksten kan enten være en artikkel eller et kapittel i en monografi.

I tillegg til tekstutkast skal alle legge ved et kort notat (inntil 5 sider) der det redegjøres for avhandlingsarbeidet så langt, inkludert avhandlingens tema, overordnete problemstillinger, teoretisk rammeverk og metodologi, samt fremdrift og plan for resten av avhandlingsarbeidet.

For alle delene av avhandlingsseminaret vil oppmøte, samt muntlige og skriftlige presentasjoner til sammen utgjøre grunnlaget for å vurdere om seminaret er bestått.

 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

2

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)