Pensum/læringskrav

Pensumbidrag merket med * er samlet i kompendier/kopisamlinger og kan kjøpes i Kopiutsalget

*Fairclough, Norman (2008): "En sosial teori om diskurs". Kap. 1 (s. 15 - 62) i N. F., Kritisk diskursanalyse. Hans Reitzels Forlag, København. (45 sider)

Fangen, Katrine (2004): :Deltakende observasjon. Fagbokforlaget, Bergen. - Kap. 2- 5, 7-8, 10. (Kapitler om metodenes historie og egenart, forberedelse til og gjenomføring av feltarbeid, etikk, analyse, publisering). (180 sider)

*Giertsen, Hedda (2001): "Det ugjenomtrengelige", s. 110 - 123 i Juss-Buss red., Tvers igjennom lov til seier. Oslo, Unipax. (13 s)

*Grønmo, Sigmund (1996): "Forholdet mellom kvaliative og kvantitative tilnærminger i samfunnsforskningen", s. 73-107 i Harriet Holter og Ragnvald Kalleberg red., Kvalitative metoder i samfunnsforskning. Universitetsforlaget, Oslo. (33 sider)

Kalleberg, Engelstad og Malnes (2009): Samfunnsvitenskapens oppgaver, arbeidsmåter og grunnlagsproblemer. Gyldendal Akademisk, Oslo. Kapitlene 4,5,6 og 7. I kapittel 8: s. 111-115 og s. 120-123. (Om vitenskapsteori, forskningsopplegg, problemstillinger, datatyper, analyse, forklaringer og type konklusjoner). ( 107 sider)

*Kjelstadli, Knut (1999): "Kildegransking", s. 169 - 181, kap. 12, eller s. 161-173 i 1992-ugave, i Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget. Universitetsforlaget, Oslo. (12 sider).

@McIlwaine, C. and Datta, K. (2004): “Endangered Youth? Youth, gender and sexualities in urban Botswana”, s.483-512 i Gender, Place and Culture Vol. 11, nr. 4. Tilgjengelig online

*Neumann, Iver B. (2001): Mening, materialitet, makt: en innføring i diskursanalyse Andre utgave. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 3 + vedlegg s. 177-179. (30s)

*Njølstad, Olav (2008): ”Studietid og vitenskapelige ambisjoner”, s. 34-41, s. 740-741 (note 47-78) i O. N. Jens Chr. Hauge – fullt og helt. Aschehoug, Oslo. (8 sider)

@Skilbrei, May-Len, Marianne Tveit, Anette Brunovskis (2006): "Afrikanske drømmer på europeiske gater. Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge". Fafo-rapport 525. Tilgjengelig online (60 sider).

*Sollund, Ragnhild (2007). “Uniformens mange ansikter”, s.323-335 i Søkelyset på arbeidslivet, nr. 3 (12 sider)

*Stokes, Martin (1992): "Discovering the Folk and Their Music" (kap. 1, s. 20-49) i M. S. The Arabesk Debate. Music and Musicians in Modern Turkey. Clarendon Press, Oxford. (29 sider)

*Sundt, Eilert (1866/1967): ”Forskjellige meninger”, kap. 1 (s. 13-22) i E. S. Om giftermål i Norge. Universitetsforlaget, Oslo. (8 sider)

Thagaard, Tove (2009): Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. Fagbokforlaget, Bergen. - Kap. 4-8. (Kapitler om observasjon, intervju og tre kapitler om analyse.) (124 sider)

Tilsammen: 677 sider

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

@ - artikler

Pensumbidrag merket med @ finnes tilgjengelig i Bibsys e-tidsskrifts databaser. For å få tilgang til artiklene som er tilgjengelig på internett er det nødvendig å bruke en datamaskin i UiO’s nettverk. Dette fordi Universitetsbiblioteket har betalt for abonnement for sine studenter og ansatte, og denne tilgangen kontrolleres gjennom maskinens IP-adresse. Dersom man ønsker å laste ned tekstene fra sin maskin hjemme, må man være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten. Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.

Publisert 13. okt. 2009 16:18 - Sist endret 20. apr. 2010 14:45