Kort om emnet

SVMET1010 er et innføringsfag om kvalitative metoder i samfunnsforskning. Faget skal gi deg en praktisk innføring i hvordan du kan gjennomføre forskningsopplegg basert på kvalitative data, fra valg av tema og forskningsspørsmål via datagenerering og analyse til presentasjon av resultater.


Studieopplegget er basert på forelesninger, obligatoriske seminargrupper og individuelle skriftlige oppgaver. Fellesforelesningene gir deg primært innføringer i ulike kvalitative metoder, med særlig vekt på feltarbeid og intervju. Du vil også lære om webetnografi, billedanalyse og tekstanalyse. Forelesningene vil ofte være praktisk orienterte og vil i varierende grad basere seg direkte på pensum.


I arbeidet med den skriftlige oppgaven skal du selv anvende denne kunnskapen. På seminarene vil du få veiledning på den skriftlige oppgaven og jobbe med praktiske oppgaver så du får trent deg i å skrive feltnotater, intervjue, analysere og argumentere.


I arbeidslivet vil du få bruk for det du lærer når du skal innhente informasjon om et tema, gjennom intervju, observasjon eller bruk av tekstlige kilder. Du lærer å systematisere og analysere denne informasjonen og å presentere resultater og argumentere for det du har kommet fram til. Faget gir deg trening i å vurdere holdbarheten i andres forskningsresultater og etikken i hvordan de ble produsert.


En veiledning om arbeidet med emnet legges i fellesrommet på Canvas.

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter endt kurs skal du:

 • Vite hva som kjennetegner kvalitative metoder og hvordan man kan skaffe seg kvalitative data ved bruk av intervju, observasjon og foreliggende kilder

 • Kjenne til de sentrale elementene i kvalitative forskningsopplegg (spørsmål, data, begreper og konklusjoner), og hvordan disse elementene påvirker hverandre

 • Kjenne til forskjellige tilnærminger i analyse av kvalitative data
 • Ha kunnskap om sentrale forskningsetiske temaer

Ferdigheter

Etter endt kurs skal du:

 • Kunne det grunnleggende for å gjennomføre kvalitative intervju, deltakende observasjon og studier basert på foreliggende kilder

 • Kunne argumentere for valg av data og analysestrategi, med hensyn til problemstillingen

 • Kunne det grunnleggende for å analysere kvalitative data

 • Kunne argumentere for et empirisk poeng basert på egne analyser

Generell kompetanse

Etter endt kurs skal du:

 • Ha fått innsikt i det omfattende metodiske arbeidet som ligger bak vitenskapelige resultater – fra en første nysgjerrighet for et tema via datagenerering og analyse til teoriutvikling og presentasjon av resultatene
 • Ha innsikt i viktigheten av akademisk redelighet under hele forskningsprosessen
 • Ha fått innsikt i ulike måte å forske på sosiale fenomener

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

 

Opptak til emnet skjer på bakgrunn av rangeringsregler.

Overlappende emner

Overlapp med PSY2013 gjelder fra høst 2019.

Undervisning

 • Forelesninger
 • Obligatorisk aktivitet: seminarrer (oppmøte på minst 7 av 9 ganger)

Informasjon om bytte av seminargruppe.

 

Fravær fra obligatorisk aktivitet
Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Tidligere godkjent seminardeltakelse

For studenter som avlegger emnet høst 2018 eller eller senere
Hvis du har fått godkjent obligatorisk aktivitet ved et tidligere semester (høst 2018 eller senere) kan du velge å kun melde deg til eksamen. Vær oppmerksom på at man jobber med den skriftlige oppgaven i seminarene, så vi anbefaler derfor at du melder deg både til undervisning og eksamen selv om du har tidligere fått godkjent obligatorisk aktivitet.

Studenter som ikke følger seminarundervisningen må selv sørge for å holde seg oppdatert på rammer og krav til eksamensoppgaven. 

For studenter som har fått godkjent obligatorisk aktivitet vår 2018 og tidligere
På grunn av endringer i undervisningsopplegget vil ikke tidligere godkjent deltakelse på seminar kunne overføres til høst 2018 eller senere. 

  Eksamen

  Ta opp igjen eksamen høst 2018 og senere

  For studenter som har avlagt emne høst 2018 eller senere
  Dersom du har fått godkjent obligatorisk akivitet ved et tidligere semester (høst 2018 eller senere) kan du velge å kun melde deg til eksamen. Tidligere vurderte emneoppgaver kan ikke leveres på nytt.

  Innlevering i Inspera

  Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

  Kildebruk og referanser

  Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

  Eksamensspråk

  Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

  Begrunnelse og klage

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

  Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

  Trekk fra eksamen

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Evaluering av emnet

  Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

  Du finner mer informasjon om evalueringer som har vært på siden for studiekvalitet

  Fakta om emnet

  Studiepoeng

  10

  Nivå

  Bachelor

  Undervisning

  Hver høst

  Fra og med høst 2019 vil emnet tilbys kun på høstsemestre

  Eksamen

  Hver høst

  Fra og med høst 2019 vil emnet tilbys kun på høstsemestre

  Undervisningsspråk

  Norsk

  Kontakt

  SV-info