Kort om emnet

SVMET1010 er et innføringsfag om kvalitative metoder i samfunnsforskning. Faget skal gi deg en praktisk innføring i hvordan du kan gjennomføre forskningsopplegg basert på kvalitative data, fra valg av tema og forskningsspørsmål via datagenerering og analyse til presentasjon av resultater.

Studieopplegget er basert på forelesninger, obligatoriske seminargrupper og individuelle skriftlige oppgaver. Fellesforelesningene gir deg primært innføringer i ulike kvalitative metoder, med særlig vekt på feltarbeid og intervju. Du vil også lære om webetnografi, billedanalyse og tekstanalyse. Forelesningene vil ofte være praktisk orienterte og vil i varierende grad basere seg direkte på pensum.

I arbeidet med de skriftlige oppgavene skal du selv anvende denne kunnskapen, først i en studie basert på feltarbeid og deretter i en studie basert på intervju. På seminarene vil du få veiledning på de skriftlige oppgavene og jobbe med praktiske oppgaver så du får trent deg i å skrive feltnotater, intervjue, analysere og argumentere.

I arbeidslivet vil du få bruk for det du lærer når du skal innhente informasjon om et tema, gjennom intervju, observasjon eller bruk av tekstlige kilder. Du lærer å systematisere og analysere denne informasjonen og å presentere resultater og argumentere for det du har kommet fram til. Faget gir deg trening i å vurdere holdbarheten i andres forskningsresultater og etikken i hvordan de ble produsert.

En veiledning om arbeidet med emnet legges i fellesrommet på Canvas.

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter endt kurs skal du:

 • Vite hva som kjennetegner kvalitative metoder og hvordan man kan skaffe seg kvalitative data ved bruk av intervju, observasjon og foreliggende kilder

 • Kjenne til de sentrale elementene i kvalitative forskningsopplegg (spørsmål, data, begreper og konklusjoner), og hvordan disse elementene påvirker hverandre

 • Kjenne til forskjellige tilnærminger i analyse av kvalitative data
 • Ha kunnskap om sentrale forskningsetiske temaer

Ferdigheter

Etter endt kurs skal du:

 • Kunne det grunnleggende for å gjennomføre kvalitative intervju, deltakende observasjon og studier basert på foreliggende kilder

 • Kunne argumentere for valg av data og analysestrategi, med hensyn til problemstillingen

 • Kunne det grunnleggende for å analysere kvalitative data

 • Kunne argumentere for et empirisk poeng basert på egne analyser

Generell kompetanse

Etter endt kurs skal du:

 • Ha fått innsikt i det omfattende metodiske arbeidet som ligger bak vitenskapelige resultater – fra en første nysgjerrighet for et tema via datagenerering og analyse til teoriutvikling og presentasjon av resultatene
 • Ha innsikt i viktigheten av akademisk redelighet under hele forskningsprosessen
 • Ha fått innsikt i ulike måte å forske på sosiale fenomener

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

 

Opptak til emnet skjer på bakgrunn av rangeringsregler.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot PSY2013 – Kvalitativ metode

Overlapp med PSY2013 gjelder fra høst 2019.

Undervisning

 • Forelesninger
 • Seminar (gruppeundervisning)

Obligatoriske krav for studenter som tar emnet høst 2019 og senere

Oppmøte på seminar (minst 8 av 9 ganger). På seminarene får du veiledning i gjennomføringen av de to skriftlige oppgavene – én basert på observasjon og én på intervju.

Informasjon om bytte av seminargruppe.

Tidligere godkjent seminardeltakelse

For studenter som avlegger emnet høst 2018 eller eller senere
Hvis du har fått godkjent obligatorisk aktivitet ved et tidligere semester (høst 2018 eller senere) kan du velge å kun melde deg til eksamen (to individuelle oppgaver). Vær oppmerksom på at man jobber med de individuelle oppgavene i seminarene, så vi anbefaler derfor at du melder deg både til undervisning og eksamen selv om du har tidligere fått godkjent obligatorisk aktivitet.

Studenter som ikke følger seminarundervisningen må selv sørge for å holde seg oppdatert på rammer og krav til de individuelle eksamensoppgavene. 

For studenter som har fått godkjent obligatorisk aktivitet vår 2018 og tidligere
På grunn av endringer i undervisningsopplegget vil ikke tidligere godkjent deltakelse på seminar kunne overføres til høst 2018 eller senere. 

Fravær fra obligatorisk aktivitet
Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

 • To individuelle, skriftlige oppgaver

Eksamen for studenter som tar emnet høst 2019 og senere
Begge oppgavene skal leveres i Inspera. Oppgave 1 (observasjon) leveres midtveis i semesteret innen gitt frist. Oppgave 2 (intervju) leveres i slutten av semesteret innen gitt frist. Oppgave 1 må leveres for å kunne levere oppgave 2. Én eksamenskommisjon foretar en samlet vurdering av de to individuelle oppgavene. Eksamenskommisjonen tildeler kun én karakter basert på denne helhetlige vurderingen. Samlet resultat gis i bokstavkarakter.

Ta opp igjen eksamen høst 2018 og senere

For studenter som har avlagt emne høst 2019 eller senere
Dersom du har fått godkjent obligatorisk akivitet ved et tidligere semester (høst 2018 eller senere) kan du velge å kun melde deg til eksamen (to individuelle oppgaver). Tidligere vurderte emneoppgaver kan ikke leveres på nytt.   

Dersom du har ved et tidligere semester (høst 2019 og senere) levert Oppgave 1, men ble forhindret i å levere Oppgave 2, kan Oppgave 1 leveres på nytt som en del av eksamen så lenge Oppgave 1 ikke har blitt vurdert. Det regnes som plagiat om du leverer inn hele eller deler av en besvarelse som har tidligere blitt vurdert. Tidligere leverte Oppgave 1 (f.o.m. høsten 2019) kan leveres på nytt de to påfølgende semestrene det gis eksamen i emnet så lenge oppgaven ikke har blitt vurdert.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Studentevaluering SVMET1010 vår 2018

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Fra og med høst 2019 vil emnet tilbys kun på høstsemestre

Eksamen

Hver høst

Fra og med høst 2019 vil emnet tilbys kun på høstsemestre

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info