STV2400 - Offentlig politikk og administrasjon (fordypning)

Høst 2011.

Kandidaten skal besvare oppgaver både fra oppgavesett I og oppgavesett II.

 

Oppgavesett I

Én av følgende to oppgaver skal besvares.

1: Iverksetting: Gjør rede for modeller og perspektiver på iverksetting av offentlig politikk. Drøft trekk ved styringssystemet i Norge som gjør at offentlig politikk kan preges av iverksettingsproblemer.

2: Organisasjonsendring: Gjør rede for noen teoretiske perspektiver på organisasjonsendring. Drøft ledelsesstrategier som kan benyttes for å gjennomføre styrt organisasjonsendring.  Hvilken strategi mener du vil fungere best i offentlige byråkratier?

 

Oppgavesett II

Tre av følgende seks oppgaver skal besvares.

 

1: Hva er ‘ny-liberalisme’, og hvordan kan ny-liberalisme komme til uttrykk i reformer i offentlig sektor?

2: Hva menes med at forvaltningen er ‘e-moden’ (e-government maturity)?

3: Virkemidlene i offentlig politikk kan grupperes i noen hovedkategorier. Gjør kort rede for disse.

4: Hva er ‘stiavhengighet’ i offentlig politikk?

5: Hvorfor kan innføring av individuelle rettigheter til offentlige tjenester være problematisk med hensyn til lokalt demokrati?’

6: Hvordan kan det offentlige bruke konkurranse som virkemiddel? Passer det like godt å innføre konkurranse på alle områder av offentlig virksomhet?

Publisert 27. juli 2015 13:07 - Sist endret 27. juli 2015 13:07