STV2400 – Fra samfunnsproblem til iverksatt politikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet omhandler stabilitet, endring og modernisering i offentlig politikk og administrasjon.

Emnet bygger på innføringsemnet i offentlig administrasjon og politikk hvor du lærer om de viktigste institusjonene i offentlig sektor.

I fordypningsemnet vil du få kunnskap om hvordan politikk og institusjoner blir til og endres, og hvilke konsekvenser endringer har for effektivitet, kvalitet og demokrati.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

 • få kunnskap om den politiske beslutningsprosessen:
  • hvordan samfunnsproblemer kommer på den politiske dagsorden – eller holdes tilbake
  • hvordan interessegrupper går frem, for å fremme sine saker
  • hvordan politikk endres, og hvorfor «ineffektiv» politikk noen ganger videreføres
  • hvorfor politiske virkemidler ofte er mer omstridte enn politiske mål
  • hvordan politikk noen ganger dannes utenfor representative institusjoner, i partnerskap og nettverk
  • byråkrati – et skjellsord eller en forutsetning for rettsikkerhet og demokrati?
  • hvorfor politikk iverksettes i hierarkier, markeder eller nettverk 
 • få kunnskap om hvordan offentlige institusjoner dannes og hvordan de endrer seg eller motstår endringer.
 • få kunnskap om norsk og internasjonal/komparativ empiri, herunder pågående reformer

Ferdigheter

Du skal:

 • oppøve ferdigheter i policyanalyse, for eksempel utredning og evaluering av offentlige tiltak og prosjekter
 • oppøve ferdigheter i argumentasjonsanalyse, for eksempel å kritisk vurdere begrunnelser for og vurderinger av offentlig politikk
 • oppøve ferdighet i å anvende statsvitenskapelig teori på aktuelle politiske problemstillinger
 • oppøve god forvaltnings- og politikkforståelse
 • kunne disponere akademiske tekster med selvvalgt eller oppgitt problemstilling
 • kunne forankre en problemstilling i faglitteraturen på området, og vurdere hvordan valg av problemstilling styrer valg av undersøkelsesopplegg, data/kildebehov og fremgangsmåte
 • kunne formidle fagkunnskap skriftlig og muntlig, og gi konstruktiv kritikk på andre studenters utkast til oppgaver.


Generell kompetanse

Du skal:

 • kunne beskrive offentlig politikk, organisering og ledelse med profesjonell terminologi og presisjon
 • kunne diskutere politikk gjennom eksemplifisering og generalisering, altså henholdsvis å se det spesifikke i det generelle og å gjenkjenne det generelle i det spesielle
 • kunne anvende teori på praktiske spørsmål innenfor politikk og administrasjon
 • opparbeide kompetanse som er relevant for arbeide innenfor og opp mot det politiske systemet og forvaltningen

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skrive og presentere seminaroppgave
 • Å være opponent på andres oppgaver

Seminaroppgaven skal

 • ha et omfang på mellom 1800 og 2000 ord.
 • ha 12 punkts skrift, skrifttype Times New Roman, linjeavstand 1,5.
 • være forankret i sentrale deler av pensumlitteraturen i det aktuelle emnet, og oppgavene kan besvares på grunnlag av denne litteraturen, forelesningsrekken og materiale som er utdelt i forbindelse med seminarene.
 • vise at studenten behersker læringsmålene for seminaret på en tilfredsstillende måte.

Se seminarmanualen for nærmere beskrivelse av de obligatoriske aktivitetene.

Se SV-fakultetets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • fire timers skoleeksamen.
 • godkjente obligatoriske aktiviteter er et vilkår for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2022

Hvert tredje semester

Eksamen

Vår 2022

Hvert tredje semester

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info