STV2400 Offentlig politikk og admininstrasjon, fordypning (Høst 2013)

SAMFUNNSVITENSKAPELIG EMBETSEKSAMEN HØST 2013

Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

STV 2400 Offentlig politikk og administrasjon (fordypning)

16. desember kl. 09.00 (4 timer)

 

Både del 1 og del 2 skal besvares. Hver del teller 50 prosent ved bedømmelse, men ved tvil om karakter vektlegges del 2 mest.

 

Del 1: Besvar tre av følgende spørsmål:

  1. Hvilke typer av byråkrater finnes i Downs pluralistiske byråkratimodell?
  2. Hva er de viktigste temaene som er tatt opp i forhandlingene om det globale frihandelsregimet?
  3. Hvilke er de fire formene for markedssvikt («market failure») som har blitt brukt som begrunnelser for offentlig regulering?
  4. Hvordan kan «policy formulation» deles inn i ulike faser?
  5. Hva menes med «speilbildeorganisering» i forholdet mellom stat og kommune?
  6. Hva betyr iverksetting av offentlig politikk?
     

 

Del 2: Besvar en av følgende essayoppgaver:

Offentlig politikk: Hva ligger i begrepene privatisering og liberalisering? Drøft bakgrunnen for privatisering og liberalisering av offentlig virksomhet. Gi eksempler på tiltak som har blitt gjennomført.

Organisasjonsendring: Hvilke drivkrefter kan ligge bak organisasjonsendring, og hvilke hovedelementer i en organisasjon er det som kan endre seg? Drøft hvilke faktorer som kan skape motstand mot endring, og hvordan slik motstand eventuelt kan utvikle seg.

Policy-endring: Gjør rede for Thelens og Hackers fire ulike typer policy-endring: Layering, drift, conversion og replacement (eller redesign). Bruk praktiske eksempler for å illustrere typene.  Hva skal til for at det blir radikal policy-endring?
 

Publisert 27. juli 2015 13:07 - Sist endret 27. juli 2015 13:07