STV2400 - Offentlig politikk og administrasjon 2 (fordypningsemne) (høst 2014)

SAMFUNNSVITENSKAPELIG EMBETSEKSAMEN HØST 2014

Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

STV2400 Offentlig politikk og administrasjon (fordypning)

18. november kl. 09.00 (4 timer)

 

Både del 1 og del 2 skal besvares. Hver del teller 50 prosent ved bedømmelse, men ved tvil om karakter vektlegges del 2 mest.

 

Del 1: Besvar tre av følgende spørsmål:

  1. Hva betyr begrepet «disaggregering» slik det er anvendt på New Public Management-reformer?
  2. Hva er de tre vanligste definisjonene på begrepet «region»?
  3. Hvilke fire kriterier for «quality of governance» diskuteres av Fukuyama?
  4. Hva er de styringsmessige konsekvensene av at «sektorbåndene slites» mellom stat og kommune, ifølge Fimreite, Tranvik, Selle og Flo?
  5. Forklar med bruk av ett eksempel hva som menes med begrepet «ulike kausale fortellinger» innenfor agenda setting-litteraturen.
  6. Hva ligger i Downs begrep «oppmerksomhetssykluser» innenfor offentlig politikk?

 

Del 2: Besvar en av følgende essayoppgaver:

Stat og kommune: Hvilke virkemidler bruker staten for å styre kommunesektoren? Vis hvordan aktuelle virkemidler kan plasseres innenfor Hoods firedelte typologi, med empiriske illustrasjoner. Drøft hvordan bruken av de ulike virkemidlene passer sammen med verdiene i det lokale selvstyret.

Samstyring: Hva ligger i begrepet «samstyring»? Gi empiriske eksempler på ulike former for samstyring, ut ifra Røiseland og Vabos firedelte kategorisering. Drøft hvordan samstyring skiller seg fra tradisjonell offentlig politikk og forvaltningspraksis.

Forståelsesmåter: Redegjør for policy syklus og flerstrømsmodellen som alternative måter å forstå hvordan offentlig politikk blir til. Drøft når flerstrømsmodellen er det beste utgangspunktet for empirisk analyse. Bruk gjerne eksempler.

Publisert 27. juli 2015 13:07 - Sist endret 27. juli 2015 13:07