STV2400 2017H

Del I

Besvar tre (3) av følgende spørsmål:

 

a) Hva er en «politisk koalisjon»?

 

b) Hva er et «policy-vindu», og hvordan kan slike vinduer oppstå?

 

c) Hva er en «policy venue» og hva betyr «venue shopping»?

 

d) Hva er et «policy subsystem»?

 

e) Gjør rede for «NATO»-rammeverket.

 

Del II

Besvar én (1)  av følgende essayoppgaver:

 

Inkrementalisme: Hva betyr begrepet “inkrementalisme”, og hva vil det si at politisk endring kan være inkrementell? Redegjør for sentrale teoretiske begrunnelser for inkrementalisme i politikken, og drøft hvordan noen av dem kan tenkes å slå ut i en konkret offentlig beslutningsprosess, for eksempel statsbudsjettet.

 

Politiske strømmer: Hvordan utformes offentlig politikk, ut ifra teorien om «policy streams»? Redegjør for hovedelementene i denne teorien, og hvordan disse elementene fungerer sammen i en politisk prosess. Gi gjerne illustrerende eksempler fra norsk eller utenlandsk politick.

 

Wicked problems: Gjør rede for Head og Alfords skille mellom tamme, komplekse og wicked policyproblemer. Drøft om politikkproblemer kan tilordnes disse kategoriene på permanent basis, eller om de kan skifte kategori, og i så fall hva som kan ligge bak slike skifter.

Publisert 2. nov. 2018 09:17 - Sist endret 2. nov. 2018 09:17