STV2423B – Komparativ lokal politikk og forvaltning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kommuneinstitusjonen oppfattes som et grunnelement i et lands demokratiske organisering, og er en sentral arena for alminnelig politisk engasjement. Dette slås blant annet fast i Europarådets konvensjon om lokalt selvstyre, som Norge undertegnet i 1989.

Ulike land tillegger kommunene varierende betydning, og organiserer både kommunesektoren og relasjonen mellom kommunene og statlige myndighetsorganer på forskjellig vis. I Norge spiller kommunesektoren en svært viktig rolle i det politisk-administrative systemet, både som iverksetter av velferdspolitikk og som samfunnsutvikler. I en del andre europeiske land har kommunene ansvar for langt færre oppgaver sammenliknet med Norge og de øvrige Nordiske landene.

Emnet tar utgangspunkt i sentrale statsvitenskapelige temaer og teorier, og diskuterer hvordan disse kan benyttes i analyser av politikk og forvaltning i kommunesektoren.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet:

 • Kan du gjøre rede for kommuneinstitusjonens funksjon og organisering i Norge, Norden og andre europeiske land.
 • Kan du gjøre rede for kommunenes rolle i et lands styringssystem.
 • Kjenner du til organiseringen av forholdet mellom statlige og lokale myndigheter i Norge, Norden og andre europeiske land.
 • Forstår du de oppgavemessige, organisatoriske og demokratiske utfordringer kommuneinstitusjoner står overfor.
 • Kan du gjøre rede for teorier knyttet til flernivåstyring, kommunestørrelse, samstyring og lokalt demokrati og administrasjon.

Ferdigheter

Etter å ha gjennomført emnet, kan du:

 • anvende teoretiske tilnærminger til økt forståelse av kommuneinstitusjonen.
 • Analysere dagsaktuelle problemstillinger.

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emnet:

 • kan du beskrive og drøfte kommunal politikk, og kommunenes politiske og administrative organisering, med faglig terminologi
 • kan du anvende teori på praktiske spørsmål innenfor kommunal politikk og administrasjon
 • har du kompetanse som er relevant for arbeide i kommunesektoren
 • opparbeide kompetanse som er relevant for arbeide i kommunesektoren

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot STV4423B – Komparativ lokal politikk og forvaltning

Undervisning

Forelesninger

Eksamen

Hjelpemidler

4-timers ekamen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Eksamen

Vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk