Dette emnet er nedlagt

STV4320 – Designseminar KP2: Politiske partier, partisystemer og utviklingsstudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

STV4320 blir fra og med høstsemesteret 2013 slått sammen med STV4300 - designseminar i komparativ politikk.

STV4320er et designseminar innenfor området komparativ politikk – studiet av politiske systemer og politiske forhold i ulike land. Innholdet vil tilpasses veiledningsbehovet for deltakernes masteroppgavetemaer. Som en tematisk spesialisering i forhold til STV4300, vektlegges studiet av politiske institusjoner, politiske partier og partisystemer, interesseorganisasjoner, sosiale bevegelser og massemediers virksomhet. Seminaret vektlegger også temaer som demokratiseringsprosesser, menneskerettigheter, sosial ulikhetsproblematikk, nasjonalisme, nasjonal identitet, immigrasjon og forholdet mellom etniske grupper.

Hva lærer du?

Designseminaret er en integrert del av arbeidet med masteroppgaven. Forskningsdesign og vitenskapelig forfatterskap er sentrale temaer i seminaret. Gjennom diskusjon av eget og andres masteroppgaveprosjekt er formålet å øke bevisstheten om relevante sider ved det å gjennomføre en selvstendig vitenskapelig undersøkelse (fra begrepsdannelse og presisering av problemstilling til valg av undersøkelsesopplegg, forskningsmetode, kilder/data, osv.).

Opptak og adgangsregulering

Kun studenter på masterprogrammet i statsvitenskap kan melde seg opp i dette emnet. På grunnlag av temaet for masteroppgaven, velger studenten selv hvilket seminar de vil melde seg på. For å kunne delta på designseminaret må STV4020 være bestått og veileder være oppnevnt. Oppmeldinger gjøres på StudentWeb.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

STV4020 må være bestått og veileder må være oppnevnt.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at valgfrie masteremner tilsvarende 30 SP er gjennomført før designseminaret tas. Disse emnene forutsettes å være del av det teoretiske og/eller substansielle fundamentet for arbeidet med masteroppgaven.

Undervisning

Alle skal delta på et designseminar tidlig i arbeidet med masteroppgaven. Designseminarene går kun i høstsemesteret i første undervisningsbolk og varer i 6 uker.

Eksamen

Alle deltakere må gjennomføre følgende obligatoriske aktiviteter for å få godkjent designseminaret:

Oppmøte og aktiv deltakelse minst 2/3 av gangene (antall ganger hvert seminar møtes avhenger av antallet deltakere).

Skrive og presentere en skisse til masteroppgave (ca 6-8 sider). Skissen deles ut til alle seminardeltakerne i rimelig tid før den presenteres. Seminarlederen vil angi hvilket omfang den muntlige presentasjonen bør ha. I skissen redegjøres det for problemstilling, sentrale begreper, forskningsdesign, metode, data/kilder, og lignende. Det kan også være relevant å si litt om tidligere forskning på feltet.

Opponere på andres skisser minst én gang. Seminarleder redegjør nærmere for hvilken form opposisjonsinnleggene bør ha, og om det skal være flere opponenter på hver skisse.

Seminarleder tar fortløpende stilling til om skissen kan godkjennes. Deltakere kan bli bedt om å levere inn en revidert, forbedret skisse dersom den som er presentert i seminaret har vesentlige mangler. Hvis skissen ikke oppfyller elementære krav til vitenskapelig fremstilling og drøfting av relevante designspørsmål, kan emnet ikke godkjennes som bestått selv om de øvrige kravene er oppfylt.

 

Karakterskala

Godkjent/ikke godkjent

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2012

Eksamen

Høst 2012

Undervisningsspråk

Norsk