Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

STV4600 er forbeholdt studenter som har hatt permisjon med særskilt grunn og/eller kan dokumentere gyldig fravær som førte til at de ble forhindret fra å delta i det ordinære designseminaret i høstsemesteret.

Designseminaret er en integrert del av arbeidet med masteroppgaven. Sentrale temaer i seminaret er forskningsdesign og vitenskapelig forfatterskap.

Gjennom diskusjon av eget og andres masteroppgaveprosjekt vil du få økt bevissthet om relevante sider ved det å gjennomføre en selvstendig vitenskapelig undersøkelse: begrepsdannelse og presisering av problemstilling, valg av undersøkelsesopplegg og forskningsmetode samt bruk av kilder og data.

Hva lærer du?

For mer informasjon om hva du lærer på et designseminar, se emnebeskrivelsen til for eksempel STV4200 – Designseminar i internasjonal politikk 

Opptak og adgangsregulering

Kun studenter på masterprogrammene i statsvitenskap og Peace and Conflict studies kan ta dette emnet. 

Emnet tilbys kun til studenter som har hatt permisjon med særskilt grunn og/eller kan dokumentere gyldig fravær som førte til at de ble forhindret fra å delta i det ordinære designseminaret i høstsemesteret.

Det er ikke anledning til å melde seg direkte opp til dette emnet i StudentWeb.

Søknadsfrist: 15. januar.

Undervisning

Seminarer.

Obligatorisk

  • Oppmøte på første samling og aktiv deltakelse minst to tredjedeler av samlingene
  • Skrive og presentere en skisse til masteroppgave (ca. 3000 ord). Skissen deles ut til alle seminardeltakerne i rimelig tid før den presenteres. Seminarlederen vil angi hvilket omfang den muntlige presentasjonen bør ha. I skissen redegjøres det for problemstilling, sentrale begreper, forskningsdesign, metode, data/kilder, og lignende. Det kan også være relevant å si litt om tidligere forskning på feltet
  • Opponere på andres skisser minst én gang

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Alle deltakere må møte på første samling og gjennomføre de obligatoriske aktivitetene for å få godkjent designseminaret.

Seminarleder tar fortløpende stilling til om skissen kan godkjennes. Deltakere kan bli bedt om å levere inn en revidert, forbedret skisse dersom den som er presentert i seminaret har vesentlige mangler. Hvis skissen ikke oppfyller elementære krav til vitenskapelig fremstilling og drøfting av relevante designspørsmål, kan emnet ikke godkjennes som bestått selv om de øvrige kravene er oppfylt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse for karakter i dette emnet

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2018

Gis ved behov

Eksamen

Vår 2018

Gis ved behov

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Søknadsfrist

15. januar