STV4990 – Masteroppgave i statsvitenskap

Kort om emnet

Masteroppgaven er en forskningsrapport som skal oppfylle alminnelige krav til vitenskapelig publisering. Målet med masteroppgaven er å gjennomføre en undersøkelse av en statsvitenskapelig problemstilling, og rapportere resultatene av undersøkelsen.

Masteroppgaven skal inneholde en presis problemstilling, begrunnede metodevalg og systematisk argumentasjon.Det er rom for å behandle empiriske, så vel som rent teoretiske eller normative spørsmål.

Studentene er selv ansvarlige for valg av tema for oppgaven, undersøkelsesopplegg og gjennomføring. Ta gjerne kontakt med relevante faglærere før du søker om veileder, for å få råd om temavalg og informasjon om mulig tilknytning til forskningsprosjekter.

Slik kommer du i gang med masteroppgaven

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven lærer du:

  • å gjennomføre en undersøkelse av en statsvitenskapelig problemstilling
  • å stille presise forskningsspørsmål og utforme mindre forskningsopplegg
  • å rapportere resultatene fra en undersøkelse i tråd med vitenskapelige kriterier
  • å systematisere, planlegge og gjennomføre et forskningsarbeid

Opptak og adgangsregulering

Kun studenter som startet på masterprogrammet i statsvitenskap høsten 2017 eller tidligere kan ta dette emnet. 

Ta kontakt med Institutt for statsvitenskap for oppmelding og informasjon. 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å få masteroppgaven bedømt, må øvrige emner på masterstudiet være gjennomført.

Anbefalte forkunnskaper

STV4020/STV4020A må være bestått for å få tildelt veileder. Det anbefales at valgfrie masteremner tilsvarende 30 studiepoeng er gjennomført før masteroppgavearbeidet påbegynnes. Se "Obligatoriske forkunnskaper".

Undervisning

Undervisningen knyttet til masteroppgaven gis i form av veiledningsseminar og designseminar.

Feltarbeid

Skal du på feltarbeid eller reise i forbindelse med masteroppgaveskrivingen, kan du søke om stipend

Eksamen

Innlevering av masteroppgaven og avsluttende muntlig eksamen. Muntlig eksamen arrangeres fortløpende etter at masteroppgaven er levert.

Masteroppgaven

Masteroppgaven skrives individuelt. Oppgaven skal leveres i Inspera og Studentweb (DUO) innen innleveringsfrist. 

Mer informasjon om masteroppgaven, innlevering, veiledning, feltarbeid og bedømmelse. 

Innleveringsfrist for masteroppgaven

  • Vårsemesteret: 23.mai
  • Høstsemesteret: 15. november 

Hvis den spesifiserte datoen faller på en helgedag flyttes fristen til første arbeidsdag etter helgen. STV4990 har samme innleveringsfrist som STV4992 - Masteroppgave.

Muntlig eksamen

Du får beskjed per e-post når det er oppnevnt en kommisjon og tidspunktet for muntlig eksamen er fastlagt. Muntlig eksamen vil bli avholdt i løpet av juni og august for studenter som leverer på normert tid i mai.

Under muntlig eksamen vil du få spørsmål som er relatert til masteroppgaven din. Det kan være spørsmål som dreier seg om problemstilling, oppgavestruktur, teoretisk rammeverk, metodevalg, og så videre.

Informasjon om hvordan masteroppgaven bedømmes

  • Sensorene har i forkant av muntlig eksamen vurdert masteroppgaven din og satt en foreløpig karakter. Du får vite foreløpig karakter når du kommer på muntlig eksamen.
  • Muntlig eksamen gir anledning til en justering av den foreløpige karakteren.
  • Du får vite endelig karakter i etterkant av muntlig eksamen.
  • Retningslinjer for bedømmelse av masteroppgaver i statsvitenskap

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

En masteroppgave som har fått et bestått resultat til eksamen kan ikke leveres på ny i bearbeidet form (Se §5.6 (5) i Forskrift om studier og eksamener ved UiO ).

En masteroppgave som har fått et ikke-bestått eksamensresultat kan kun leveres på ny én gang, som et nytt eksamensforsøk. Oppgaven kan kun leveres på ny i bearbeidet form, og innen semesteret etter opprinnelig innlevering (Se §5.6 (5) i Forskrift om studier og eksamener ved UiO ). Ta kontakt med Institutt for statsvitenskap for informasjon om mulighet for ny innlevering.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
30
Nivå
Master
Undervisning
Vår 2019
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk