Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir ph.d.-kandidater ved SV-fakultetet opplæring i sentrale vitenskapsteoretiske spørsmål som angår de respektive fagenes kunnskapsteoretiske, metodologiske, etiske, historiske og samfunnsmessige uttalte og uuttalte forutsetninger. I tillegg vil emnet gi kandidatene mulighet for å reflektere over den rollen de blir sosialisert inn i som nye forskere med de krav og forventinger det medfører.

Hva lærer du?

Hovedformålet med opplæringen i vitenskapsteori er å styrke ph.d.-kandidatenes refleksjonsevne og dybde i deres forskerutdanning.

Det innebærer å:

  • utvikle kandidatenes kunnskap om eget fagfelts egenart, styrker og begrensninger, også i møte med andre fag og andre samfunnssektorer,
  • utvikle kandidatenes kritiske kompetanse og refleksjonsevne, inkludert deres evne til å reflektere over eget fag og egen forskning fra andre, fageksterne perspektiv,
  • og derigjennom å forme forskere som kombinerer faglig styrke og autoritet med akademisk modning, hvor den vitenskapsteoretiske forståelsen av eget fags begrensinger og verdien av andre perspektiv alltid er med i virke som ferdig utdannende ph.d.’er både innenfor og utenfor akademia.

Opptak og adgangsregulering

Kurset er obligatorisk for alle kandidater på ph.d.-programmet på samfunnsvitenskapelig fakultet foruten kandidater fra Økonomisk institutt som kan velge å følge eget. Kandidatene søker opptak via StudentWeb. Påmeldingsfrist for våren 2018 er 15.februar, betinget ledig plass.

Merk: Før kursets oppstart skal alle kandidater levere et utkast til essay (ca. 1500 ord), der du tar utgangspunkt i ditt eget prosjekt, og tar utgangspunkt i pensumlitteraturen, ev. annen relevant litteratur etter avtale med emneansvarlig, til å reflektere rundt metodologiske og/eller vitenskapsteoretiske utfordringer.

Innleveringsfrist: 23.mars 2018 i Canvas kl.14.00

Om du har spørsmål kan du sende en e-post til førstekonsulent Sverre Gustavsen på Psykologisk institutt.

Merk at kandidater ved Psykologisk institutt kun skal melde seg til SV9101 og ikke til etikkemnet SV9102. Psykologisk institutt arrangerer egne kurs i forskningsetikk.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Adgang til kurset forutsetter opptak på ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Kandidater fra andre institutter ved Universitetet i Oslo kan få opptak dersom det er ledig kapasitet.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot ECON9010

Undervisning

Emnet tilbys to ganger i året.

Undervisningen varierer mellom forelesninger og seminar, på i alt 24 timer i løpet av en intensiv uke. Det forventes aktiv deltagelse fra kandidatene både under forelesningene og seminarene. Spesielt på sistnevnte vil kandidatene bli oppmuntret til å knytte de aktuelle temaene til sine egne doktorgradsprosjekt og de vitenskapsteoretiske essayene de skal skrive etter endt kurs.

Du kan ha maks 20% fravær på undervisningen i SV9101. Se retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Før kursets oppstart skal alle kandidater levere et utkast til essay (ca. 1500 ord), der du tar utgangspunkt i ditt eget prosjekt, og tar utgangspunkt i pensumlitteraturen til å reflektere rundt metodologiske og/eller vitenskapsteoretiske utfordringer. I løpet av kursuken vil du få anledning til å diskutere ditt eget og andres paper, og i etterkant av kurset skal du skrive ferdig det vitenskapsteoretiske essayet til en revidert versjon (på om lag 5000-6000 ord) som leveres for bedømmelse ('Bestått'/'Ikke bestått') i Canvas senest 4 uker etter at kurset er ferdig: Innleveringsfrist: 25.mai 2018 kl. 14:00. NB: En forutsetning for å levere eksamen er godkjent obligatorisk oppmøte.

Formelle retningslinjer

Essayet skal være på 5000-6000 ord (forside, abstract, illustrasjoner og referanseliste kommer i tillegg), i skrifttype Times New Roman, i skriftstørrelse 12 og med 11/2 linje- og avsnittavstand.

For kildehenvisninger og sitater følg APA-stil, eller en etablert stilmal fra eget fagfelt. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har utarbeidet en oversikt over regler for sitat og kildehenvisning ut fra APA-standarden.

Innholdsmessige retningslinjer

Det vitenskapsteoretiske essayet skal være en diskusjon av vitenskapsteoretiske spørsmål ved ditt eget ph.d.-prosjekt. Kandidatene oppfordres til å knytte an diskusjonen til kurslitteraturen og/eller undervisningen i kursuken, men det er også tillatt å trekke veksler på andre kilder utenfor anbefalt litteraturliste om disse anses som mest hensiktsmessig for å besvare den aktuelle problemstillingen.

Forventet faglig nivå

Det forventes at de vitenskapsteoretiske essayene som leveres til vurdering holder en faglig og litterær kvalitet som tilsvarer at de potensielt kan inngå i kandidatens ph.d.-avhandling (eksempelvis avhandlingens innledende del eller i et metodisk eller teoretisk kapittel) eller kan innsendes som et selvstendig eller del av et faglig bidrag i en godkjent akademisk kanal.

Eksamensspråk

Essayet skrives på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom resultatet blir satt til 'ikke bestått' kan kandidaten levere ny besvarelse til vurdering ved neste semesters frist.

Hvis en student blir syk i forbindelse med semesteroppgaven, må han eller hun ta kontakt med førstekonsulent Sverre Gustavsen ved Psykologisk institutt senest dagen for innlevering. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknaden om utsatt levering jf. § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst