Kvalitetskrav og formelle krav

Formelle krav

 • Språk: Engelsk.
 • Masteroppgaven skal være på mellom 15.000-30.000 ord (ca 40-75 sider). Forside, sammendrag, innholdsliste, vedlegg og litteraturliste medregnes ikke i sideantallet.
 • Oppgaven skal skrives i Times New Roman str. 12 med linjeavstand 1,5, eller tilsvarende.
 • Forsiden på oppgaven må inneholde: Tittel på oppgaven, ditt navn, UiO-logo, "Masteroppgave i ESST - Society, Science and Technology in Europe, Universitetet i Oslo, [semester] [år]. Se UBs nettsider for oppsett av masteroppgaven.
 • Du må følge forskningsetiske retningslinjer for kildebruk og referering.
 • Oppgaven skal ha en ryddig struktur.

Innholdskrav

Masteroppgaven skal utgjøre et selvstendig arbeid av forskningskarakter. Det innebærer at den skal:

 • Knyttes til et eller flere spørsmål som tematisk faller innenfor enten STS eller innovasjonsstudier.
 • Konsentrere seg om en avgrenset, tydelig, resultatorientert og forskbar problemstilling (forskningsspørsmål).
 • Holde etisk forsvarlig standard.
 • Baseres på en eller flere av de følgende former for bearbeiding av et materiale:
  • Innsamling, sammenfatning og analyse av foreliggende tekster
  • Innsamling og analyse av egne observasjons-, intervju- eller surveydata
  • Analyse av et foreliggende intervju- eller surveymaterialer, offentlig statistikk, m.m.
  • Reanalyse av foreliggende materialer fra andre samfunnsvitenskapelige undersøkelser
  • Beskrivelse eller analyse av en eller flere teoretiske tradisjoner/retninger eller metodiske spørsmål

Kriterier for en god oppgave

Vurderingen av en masteroppgave bygger på det helhetsinntrykk sensor får som leser. Følgende kriterier bør likevel nevnes som betydningsfulle i bedømmelsen:

 • At du tar utgangspunkt i en klar, velspesifisert og faglig interessant spørsmålsstilling. Studenten bør begrunne hvorfor spørsmålene er faglig interessante og samfunnsmessig relevante.
 • At eventuelle empiriske analyser er veldokumenterte og hviler på et forsvarlig datagrunnlag. Det legges her vekt på at studenten gjør skikkelig rede for og har en kritisk distanse til de dataene som presenteres.
 •  At du presenterer og drøfter resultater fra andre undersøkelser som er relevante for oppgaven.
 • At drøftingen av materialet knyttes til interessante og innsiktsgivende teorier og begreper, og at begreper og typologier brukes på en konsistent og redelig måte. Her er det særlig viktig at teorier, typologier og begreper som benyttes framstår som relevante i forhold til temaet som analyseres.
 • At de sammenfatninger eller konklusjoner som gis er i samsvar med teoretiske premisser, spørsmålsstillinger og empirisk materiale, at de er faglig interessante og at de formidles på en språklig og forståelsesmessig tilfredsstillende måte.
 • At alle formelle krav til skriftlige arbeider er fulgt, se tips på Søk og skriv.
 • At prosjekter som innebærer behandling av personopplysninger meldes til Personvernombudet for forskning (NSD). Du kan snakke med UiOs kontaktperson for NSD hvis du har spørsmål.

Forskning som håndverk

En viktig del av den faglige kompetansen som skal opparbeides og dokumenteres gjennom arbeidet med masteroppgaven er evnen til stødig utførelse av et forskningsarbeid. Dette krever ryddig argumentasjon, god skriftlig formuleringsevne, evne til å analysere og utnytte et materiale på en forskriftsmessig og samvittighetsfull måte og lignende.

Gjennom studiet skal studentene ha øvd opp og utviklet faglig kreativitet og intuisjon. Det vil si evnen til å stille gode spørsmål, og til å finne oppfinnsomme og innsiktsgivende sammenstillinger og tolkninger. Det dreier seg også om evnen til å sette små detaljer inn i større sammenhenger, og evnen til å gå i dybden på et problem og gripe dets ulike deler.

Se UiO's karakterskala.

 

Publisert 22. mars 2016 13:59 - Sist endret 7. feb. 2020 16:22