Dette emnet er nedlagt

TEOL4502 – Praktisk teologi 2 - avsluttende praktikum

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Praktisk teologi (PT) er et teoretisk og praktisk studium rettet inn mot presteyrket. Teoretisk legges det vekt på emner som tolker og analyserer kirken og kirkens uttrykksformer, samtidig som det arbeides med å ta i bruk kunnskapene fra den øvrige teologien i møte med utfordringene i presteyrket. PT er inndelt i fagene pastorallære, homiletikk, liturgikk, sjelesorg og kateketikk – disse fagene finnes i begge PT-emnene ( TEOL4501 – Praktisk teologi 1 - integrert praktikum (nedlagt) og TEOL4502 – Praktisk teologi 2 - avsluttende praktikum (nedlagt) ) med noe ulik vektlegging. Innenfor PT legges det stor vekt på praksis, øvelser og faglig basert refleksjon over praksis, og mye av undervisningen finner sted i grupper. Det blir lagt vekt på kommunikasjon, samarbeid, veiledning og på arbeide med egen yrkesidentitet. Det er større undervisningsvolum enn i det øvrige studiet, og det er obligatorisk frammøte. Det er i alt minimum 60 poeng PT i studiet, hvorav 50 på høyere grads nivå. Det er mulig å velge mer PT gjennom blant annet mastergradsoppgave (TEOL4901).

Hva lærer du?

PT 2 er videregående og avsluttende yrkesrettede studier, som har til mål at studentene skal tilegne seg tilstrekkelige ferdigheter til å gå inn i prestetjeneste. Med dette menes både teoretiske og praktiske ferdigheter, slik at de kan gjøre bruk av sin samlede teologiske utdanning til å møte de varierte utfordringene i yrket. Enheten inneholder normalt en ekskursjon, og den har en 5 ukers praksisperiode. Praksisperioden er betalt vikartjeneste med fullt ansvar. Studenter som ønsker å bli prester i Den norske kirke, bør opprette kontakt med biskopenes rekrutteringsprogram ( Veien til prestetjeneste ) tidlig i studiet.

Opptak og adgangsregulering

Enhver student må melde seg opp i emnet TEOL 4502 via StudentWeb. I tillegg skal den enkelte student også sende inn en egen søknad om opptak til studier på praktikum, som sendes Det praktisk-teologiske seminar. Søknadsfrister er 15. april for høstsemesteret og 15. september for vårsemesteret.

Studenter som ikke allerede er opptatt på et studieprogram ved Det teologiske fakultet må søke UiO sentralt om opptak til enkeltemner for å kunne melde seg opp til praktikumsemnene. Dette må gjøres i tillegg til å søke Det praktisk-teologiske seminar om opptak.

Opptak til exphil og andre enkeltemner på lavere nivå kan gjøres her

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

TEOL4502 er det siste semesteret i Cand.theol.-programmet, og forutsetter at alle andre emner i programmet er avsluttet.

Undervisning

Seminar, forelesninger, PBL-casearbeid, øvelser, gruppearbeid.

Eksamen

Mappelevering. Muntlig prøve i kirkerett.

Annet

Studietilbudet i praktisk teologi ved Det teologiske fakultet gis av Det praktisk-teologiske seminar.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter