Dette emnet er nedlagt

EDID4030 – Assessment and testing in English as a Foreign Language

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil diskutere vurdering og prøving av ferdigheter og språkkomponenter i engelsk som fremmedspråk, over tid og i dagens situasjon, og definere grunnleggende teoretiske begreper i måling/vurdering av språkkompetanse. Emnet vil ta for seg forholdet mellom definisjoner av språkkompetanse, målsettinger i EFL-opplegg og kriterier for vurdering. Sentrale forskningsresultater og metoder vil bli trukket inn der det er relevant.

Hva lærer du?

Emnet skal gi innsikt i sentrale teoretiske krav til prøving av kompetanse i engelsk som fremmedspråk, kunnskaper om ulike vurderingsformer og prøvetyper, og en viss kompetanse i testdesign. Forståelse og kritisk refleksjon vil være en sentral målsetting med emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår, har prioritet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet bygger på grunnstudier i engelsk i et omfang av minst 80 studiepoeng.

Undervisning

Kan organiseres i deler av et semester eller over et helt semester. Undervisningsformer: Forelesninger og studentframlegginger, begge kombinert med samtaler.

Eksamen

Obligatorisk komponent/studiekrav:
Skriftlig innlevering av paper (3000-4000 ord) om oppgitt tema innen oppgitt dato i ca. 10 undervisningsuke. Paperet presenteres muntlig for diskusjon i gruppen. En medstudent skal lese det foreløpige paperet og kommentere/vurdere paper og presentasjon.

Eksamen består av to komponenter:
a) Ferdigstilt paper med grunnlag i studiekrav leveres innen oppgitt dato ved semesterslutt
b) Muntlig eksamen basert på samtale om pensumlitteratur

Innlever paper (eksamenskomponent a) må være bestått før studenten kan fremstille seg til muntlig eksamen (eksamenskomponent b).

Skriftlig og muntlig eksamen vektes likt.

Det anvendes en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått med A som beste karakter og F for ikke-bestått.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evaluering av EDID4030

Annet

Forutsetter minst 5 studenter. Dersom færre enn 10 studenter melder seg til emnet, kan undervisningstilbudet bli noe redusert.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Undervist siste gang høsten 2011.

Eksamen

Siste mulighet for å avlegge eksamen er høsten 2012 (kun for studenter som har fulgt undervisningen tidligere).

Undervisningsspråk

Engelsk

Kontakt

UV-studieinfo