Politiattest

Politiattest må være levert senest 1. september for at du kan ta PPU. Det kan være flere ukers behandlingstid for å få en slik attest. Ta kontakt med ditt lokale politikammer så raskt som mulig etter at du har fått plass på studiet!

Søkere til Praktisk-pedagogisk utdanning må legge frem politiattest i forbindelse med opptak. Kravet er hjemlet i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler § 6-2, som viser til kravet for yrkesutøvelse i opplæringslova § 10-9. Etter opplæringslova (lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa) § 10-9 kreves politiattest med tilsvarende innhold som er nevnt i politiregisterlova § 39 første ledd .
 

Hvilke paragrafer skal det sjekkes mot?

Politiattesten skal inneholde sjekk mot følgende paragrafer i straffeloven: §§ 162, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, § 200 annet ledd, § 201 første ledd bokstav c, §§ 201a, 203, 204a, 219, 224, § 229 annet og tredje straffalternativ, §§ 231, 233 og 268 jf. 267.

Skriv gjerne ut denne siden og ta den med til politikammeret.

Hva skal stå i attesten?

Det er tilstrekkelig å skrive i attesten at vandelen er kontrollert i henhold til enten forskrift om opptak til universiteter og høyskoler § 6-2 punkt 3, opplæringslova § 10-9 eller politiregisterloven § 39 første ledd. Formål med attesten må være fylt ut med enten Praktisk-pedagogisk utdanning eller 5-årig integrert lærerutdanning (Lektorprogrammet).

Informasjon om hvordan du søker om politiattest og søknadsskjema finner du på politiets nettsider: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Poltitiattesten skal leveres UV-studieinfo så raskt som mulig, og må være registrert innen 1. september. Du kan også sende attesten til:

UV-Studieinfo
P.B. 1161 Blindern
0318 Oslo

Hva skjer om jeg ikke leverer politiattest?

Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i praksisopplæring på praktisk-pedagogisk utdanning, og kan derfor heller ikke fortsette på studiet.

Politiattesten som leveres skal ikke være eldre enn tre måneder. En politiattest er deretter gyldig i 3 år. Det er viktig at attesten er gyldig fram til all praksis er avlagt. Studentene kan selv sjekke i Studentweb om de har gyldig politiattest.

For studenter som har merknader på politiattesten som KAN være relevante for PPU-studiet, skal politiattesten være oss i hende samtidig som fristen for å takke ja til studieplassen.

Publisert 14. mai 2013 14:36 - Sist endret 22. mai 2013 17:39