PPU3210 – PPU del 1 av 2: Undervisning og læringsforløp

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studieløpet forener pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i et integrert temabasert og profesjonsrettet læringsløp.

Emnet er strukturert i to temaområder:

 1. Undervisning og læring
 2. Klasseledelse

Studiet gir deg teoretisk og praktisk forståelse av undervisning, læring, faglig utvikling, klasse- og læringsledelse. Du får kunnskap om læring og undervisning på individ- og gruppenivå. Du får også kunnskap om det å lede elevenes læring og faglige utvikling. Emnet legger vekt på å gi deg kunnskap og metodiske redskaper til fagdidaktisk planlegging og gjennomføring av undervisning. Du får kunnskap om skolen som organisasjon og skolens samarbeid med foresatte og andre eksterne aktører.

Praksis er progresjonsbasert, veiledet og vurdert, og skal utvikle din lærerprofesjonalitet. Praksis inngår som en integrert komponent og legger grunnlag for ditt arbeid med oppgaver underveis i studiet. Praksis foregår i tett samarbeid med våre praksisskoler.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper om

 • ulike perspektiver på læring og undervisning i fag
 • ulike strategier for klasse- og læringsledelse, og tilrettelegging for læring i det enkelte fag
 • skolen som organisasjon, skolens mandat og verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • gjeldende lov- og læreplanverk for profesjonsutøvelsen, herunder samiske elevers særlige rettigheter og status
 • strategier for å forebygge mobbing og skape et godt psykososialt læringsmiljø
 • ungdommers kultur, utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster, og ungdom i vanskelige livssituasjoner og deres rettigheter
 • barn og unges digitale hverdag, inkludert digital mobbing
 • metoder for observasjon og analyse av undervisning og læringsforløp

Ferdigheter til å 

 • planlegge og gjennomføre undervisning på ulike læringsarenaer og observere elevenes faglige og sosiale læringsprosesser
 • lede elevers faglige læringsarbeid og på et faglig grunnlag anvende varierte arbeidsmetoder
 • skape et motiverende og inkluderende læringsmiljø og i samarbeid med aktuelle instanser iverksette tiltak mot mobbing
 • lese, tolke og operasjonalisere læreplandokumenter som grunnlag for profesjonsutøvelse
 • begrunne og kritisk reflektere over profesjonsutøvelsen i lys av pedagogisk og fagdidaktisk kunnskap
 • lede elevers læring i teknologitette klasserom

Generell kompetanse til å

 • reflektere over og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen
 • bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Emnet krever opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

 • Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk
 • Grunnleggende IKT-kompetanse
 • Relevant for engelskdidaktikk: Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig engelsk 
 • Relevant for fremmedspråkdidaktikk: Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i det gjeldende fremmedspråk

Undervisning

Undervisningen gis hovedsakelig i form av forelesninger og seminargrupper. Undervisningen i seminarene vektlegger studentaktive arbeidsformer, som diskusjoner, case-arbeid, oppgaver og øvelser.

Praksis omfatter 20 arbeidsdager. Disse er fordelt på to perioder, først 5 dager og deretter 15 dager. Praksisplass blir tildelt og gjennomføres på en av ILS’ samarbeidsskoler.

Studenter som er tilsatt i skolen, kan gjennomføre den andre praksisperioden ved egen skole.

For mer informasjon se retningslinjer for praksis.

Pensum: ca. 1500 sider.

Obligatoriske forhold i undervisningen

 • Deltakelse i undervisning

 • Praksis

 • Mikroundervisningskurs

 • Innlevering av arbeidskrav til eksamen del 1: semesteroppgave

 • Obligatorisk skriftlig oppgave på 1000–1500 ord

 • Studenter som kun har opptak til ett fagdidaktisk fag, deltar i en tverrfaglig undervisningsmodul. Modulen avsluttes med en presentasjon som vurderes med godkjent/ikke godkjent.                                                                                                                                                                  

Se semestersiden for mer informasjon om de obligatoriske komponentene og kriterier for godkjenning. Du finner semestersiden hvis du skroller deg opp på denne siden og velger det aktuelle semesteret under overskriften "Timeplan, pensum og eksamensdato".

Gjennomførte og godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige innenfor den samme studieordningen, og i maksimalt fem år.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo og praksisskoler

Eksamen

Eksamen

Eksamen består av to deler:

 1. Semesteroppgave i pedagogikk og fagdidaktikk A
 2. 5-timers videocaseeksamen i pedagogikk og fagdidaktikk B

Studenter som kun har opptak til ett fagdidaktisk fag (ettfagsstudenter), avlegger både eksamen del 1 og del 2 i sitt fagdidaktiske fag. 

Se nærmere beskrivelse av eksamensdelene på semestersiden.

De obligatoriske komponentene må være gjennomført og godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Se semestersiden for nærmere beskrivelse av de obligatoriske komponentene og krav for godkjenning.

Ved for mye fravær må studiet avbrytes og studenten kan ikke fremstille seg til eksamen. Se semestersiden for nærmere beskrivelse av krav for deltakelse i undervisningen.

Begge deleksamenene må bestås for å bestå emnet.

Det gis en samlet karakter for emnet.

Eksamensdel 1 vektes med 60 prosent, og eksamensdel 2 vektes med 40 prosent.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Eksamensdel 1 kan besvares på engelsk for studenter som har engelskdidaktikk som fagdidaktikk A. Eksamensdel 2 kan besvares på engelsk for studenter som har engelskdidaktikk som fagdidaktikk B.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom en student ikke består en av eksamensdelene, kan denne delen avlegges på nytt etter gjeldende regler for antall forsøk. Dersom man kun avlegger en eksamensdel i ett semester, teller dette som et eksamensforsøk på hele emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk, men noe undervisning kan være på engelsk.