PPU3310L – PPU del 1 av 2: Undervisning og læringsforløp

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet forener kunnskapsområdene pedagogikk og fagdidaktikk i et integrert temabasert og profesjonsorientert læringsløp.

Praksis er progresjonsbasert og gjennomføres i tett samarbeid med instituttets praksisskoler.


Emnet er strukturert i to temaområder:

1. Undervisning og læring

2. Klasse- og undervisningsledelse


Undervisning og læring

 • innføring i metoder og verktøy for observasjon
 • pedagogisk og fagdidaktisk kunnskap om undervisning og læring
 • observasjon av undervisning og læring i fag
 • innføring i ulike digitale medier og verktøy


Klasse- og undervisningsledelse

 • pedagogisk og fagdidaktisk kunnskap om klasse- og undervisningsledelse
 • gruppepsykologi og konfliktløsning
 • design av læringsmiljø
 • kommunikasjon og samarbeid med aktører i og utenfor skolen
 • utvikling av grunnleggende ferdigheter
 • digitale medier og verktøy som redskap for læring og refleksjon


Det legges opp til en progresjonsbasert praksis som skal gjøre det mulig for studentene å forstå, reflektere over og handle i forhold til lærerprofesjonens kjernepraksiser.

Praksis inngår som en integrert komponent i pedagogikk og fagdidaktikk, er knyttet til hvert av temaområdene og legger grunnlag for studentenes arbeid med oppgaver underveis i studiet.

Hva lærer du?

Studentene skal ha kunnskap om:

 • ulike metoder og verktøy for observasjon av undervisning og læringsforløp
 • strategier for klasseledelse, og hvordan en lærer kan utforme et godt læringsmiljø
 • sentrale undervisnings- og læringsteorier i fag
 • fagenes egenart, historiske utvikling og plass i skolen
 • skolens funksjon i samfunnet


Studentene skal ha ferdigheter slik at de kan:

 • prinsipper for kommunikasjon og formidling
 • anvende ulike metoder og verktøy for observasjon som grunnlag for egen profesjonsutøvelse
 • utforme et godt læringsmiljø, lede elevers faglige læringsarbeid og gi læringsfremmende tilbakemeldinger
 • lese, tolke og operasjonalisere læreplandokumenter som grunnlag for profesjonsutøvelse
 • planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning i fag, samt begrunne handlingsvalg i lys av pedagogisk og fagdidaktisk teori
 • anvende ulike digitale medier og verktøy i undervisnings- og læringsarbeid i fag


Studentene skal ha generell kompetanse til å kunne:

 • reflektere over egen kompetanseutvikling
 • vite hva som kjennetegner undervisningspraksiser som støtter elevenes læringsarbeid

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i studieprogrammene: UVM5-LEP, UVM5-LEKT, USM5-LAP og er innpass-emne for PPU årsenhet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper


For kull med opptak til programmet til og med høsten 2013:
 

 • Du må ha studierett til programmet USM5-LAP eller UVM5-LEKT
 • Praksisemnene PPU2002L og PPU2003L må være bestått.
 • Du må ha totalt 130 studiepoeng i lektorprogrammet fra UiO. Fordelingen av studiepoeng må være en av følgende:


Fag 1: 60 studiepoeng

Fag 2: 50 studiepoeng

Ex.phil: 10 studiepoeng

Ex.paed: 10 studiepoeng

PPU2002L: 0 studiepoeng

PPU2003L: 0 studiepoeng


Fag 1: 50 studiepoeng

Fag 2: 60 studiepoeng

Ex.phil: 10 studiepoeng

Ex.paed: 10 studiepoeng

PPU2002L: 0 studiepoeng

PPU2003L: 0 studiepoeng


For kull med opptak til lektorprogrammet etter høst 2014:
 

 • Du må ha studierett i programmet UVM5-LEP
 • Du må ha totalt 130 studiepoeng i lektorprogrammet fra UiO. Av disse 130 studiepoengene må du ha avlagt PROF1015 (10 studiepoeng) og minst 50 studiepoeng i både fag 1 og fag 2 (80- og 60-gruppen).


Fordelingen av studiepoeng må være en av følgende:


Fag 1 – 60 studiepoeng

Fag 2 – 50 studiepoeng

Ex.phil – 10 studiepoeng

PROF1015 – 10 studiepoeng


Fag 1 – 50 studiepoeng

Fag 2 – 60 studiepoeng

Ex.phil – 10 studiepoeng

PROF1015 – 10 studiepoeng


Fag 1 – 60 studiepoeng

Fag 2 – 60 studiepoeng

PROF1015 – 10 studiepoeng


Fag 1 – 70 studiepoeng

Fag 2 – 50 studiepoeng

PROF1015 – 10 studiepoeng

Anbefalte forkunnskaper

 • Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk
 • Grunnleggende IKT-kompetanse

Overlappende emner

Ved gjennomført hele eller deler av 1. semester av tidligere ordninger av PPU, kan det søkes om fritak for deler av emnet.

Undervisning

Undervisningen er strukturert i to temaområder:

Tema 1: Undervisning og læring
Tema 2: Klasse- og undervisningsledelse

Hver temaperiode tar utgangspunkt i sentrale kjernepraksiser i læreryrket. Slike praksiser bygger både på teoretisk og praktisk profesjonskunnskap og utgjør kjernen i læreres profesjonskompetanse. Kjernepraksisene skaper slik en viktig kobling mellom teori og praksis. Studieløpet bygger derfor på en forskningsbasert undervisningspraksis som understøttes av teknologibaserte lærings- og veiledningsressurser. De enkelte temaene struktureres gjennom en rekke undervisnings- og læringsaktiviteter: praksis, foredrag, seminar, workshops og ulike øvelser. Aktivitetene vil finne sted både på campus, ved praksisskolene og i digitale læringsarenaer.

Obligatoriske komponenter i emnet:

 • Mikroundervisningskurs
 • Praksis
 • Innlevering av arbeidskrav i tilknytning til eksamen del 1: semesteroppgaven

Se semestersiden for nærmere beskrivelse av de obligatoriske komponentene og krav for godkjenning

Emnet må tas fulltid som ordinært studium. Det er ikke mulig å gjennomføre emnet med redusert studieprogresjon.

Undervisningen foregår på Universitetet i Oslo og praksisskoler.

Eksamen

Eksamens- og vurderingsformer

Eksamen består av to deler:

 1. Semesteroppgave i pedagogikk og fagdidaktikk 1
 2. 4 timers skriftlig digital hjemmeeksamen I pedagogikk og fagdidaktikk 2

Studenter som kun har opptak til ett fagdidaktisk fag (ettfagsstudenter), avlegger både eksamen del 1 og del 2 i sitt fagdidaktiske fag. Til eksamen del 1, semesteroppgave, skal ettfagsstudenter legge opp et tilleggspensum i fagdidaktikk på 350 – 375 sider i samråd med faglærer.

Se nærmere beskrivelse av eksamensdelene på semestersiden.
 

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen

De obligatoriske komponentene må være gjennomført og godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Se semestersiden for nærmere beskrivelse av de obligatoriske komponentene og krav for deltagelse og godkjenning.


Krav ved eksamensdeler

Dersom en student ikke består en av eksamensdelene, kan denne delen avlegges på nytt etter gjeldende regler for antall forsøk. Dersom man kun avlegger en eksamensdel i ett semester, teller dette som et eksamensforsøk på hele emnet.

Gjennomførte og godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige innenfor den samme studieordningen, og så fremt det ikke har blitt gjort endringer som berører de obligatoriske komponentene.

Dersom studenten ikke består 4-ukerspraksis, kan praksisperioden bare gjennomføres en gang til.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Norsk. Eksamensdel 1, semesteroppgave, kan besvares på engelsk for studenter som får engelsk fagdidaktikk som sitt fag i "fagdidaktikk 1".

Eksamensbesvarelser kan leveres på svensk eller dansk som alternativ til norsk, jmf. §5.4.2 i Forskrift om studier og eksamener ved Univeritetet i Oslo.

Karakterskala

Det benyttes karaktersystemet A-F for eksamensdel 1 og 2. Begge deleksamenene må bestås for å bestå emnet. Det gis en samlet karakter for emnet. Eksamensdel 1 vektes med 60 % og eksamensdel 2 vektes med 40 %.

Emnet er tilknyttet en tilsynssensor i tråd med UiOs kvalitetssystem.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres jevnlig etter UiOs studiekvalitetssystem.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Det tilbys ikke lenger undervisning i dette emnet. 

Eksamen

Eksamen i PPU3310L vil tilbys høst 2016, vår 2017 og for siste gang høsten 2017.

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte undervisnings- og læringsaktiviteter kan foregå på engelsk.

Kontakt

UV-studieinfo