Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studieløpet forener pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i et integrert temabasert og profesjonsrettet læringsløp.

Emnet er strukturert i to temaområder:

 • Undervisning og læring
 • Klasseledelse

Studiet gir deg teoretisk og praktisk forståelse av undervisning, læring, faglig utvikling, klasse- og læringsledelse. Du får kunnskap om læring og undervisning på individ- og gruppenivå. Du får også kunnskap om det å lede elevenes læring og faglige utvikling. Emnet legger vekt på å gi deg kunnskap og metodiske redskaper til fagdidaktisk planlegging og gjennomføring av undervisning. Du får kunnskap om skolen som organisasjon og skolens samarbeid med foresatte og andre eksterne aktører.

Praksis er progresjonsbasert, veiledet og vurdert, og skal utvikle studentenes lærerprofesjonalitet. Praksis inngår som en integrert komponent i pedagogikk og fagdidaktikk og legger grunnlag for studentens arbeid med oppgaver underveis i studiet. Praksis foregår i tett samarbeid med våre praksisskoler.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper om

 • ulike perspektiver på læring og undervisning i fag
 • ulike strategier for klasse- og læringsledelse, og tilrettelegging for læring i det enkelte fag
 • skolen som organisasjon, skolens mandat og verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • gjeldende lov- og læreplanverk for profesjonsutøvelsen, herunder samiske elevers særlige rettigheter og status
 • metoder for observasjon av undervisning og læringsforløp
   

Ferdigheter til å

 • planlegge og gjennomføre undervisning på ulike læringsarenaer og observere elevenes faglige og sosiale læringsprosesser
 • lede elevers faglige læringsarbeid og på et faglig grunnlag anvende varierte arbeidsmetoder
 • skape et motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • lese, tolke og operasjonalisere læreplandokumenter som grunnlag for profesjonsutøvelse
 • begrunne og kritisk reflektere over profesjonsutøvelsen i lys av pedagogisk og fagdidaktisk kunnskap
   

Studentene skal ha generell kompetanse til å

 • reflektere over og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen
 • bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Emnet inngår som obligatorisk del av programmet praktisk-pedagogisk utdanning deltid, og kun studenter med opptak til dette programmet har adgang til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se opptakskravene til programmet

Anbefalte forkunnskaper

 • Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk
 • Grunnleggende IKT-kompetanse
 • Relevant for engelskdidaktikk: Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig engelsk
 • Relevant for fremmedspråkdidaktikk: Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i det gjeldende fremmedspråk

Overlappende emner

20 studiepoeng overlapp mot PPU3210. 

Undervisning

Undervisning og læringsformer

Undervisningen gis hovedsakelig i form av forelesninger, digitale læringsmoduler og seminargrupper. Undervisningen i seminarene vektlegger studentaktive arbeidsformer, slik som veksler mellom studentinnslag, diskusjoner, case-arbeid, oppgaver og øvelser.


Obligatoriske forhold i undervisningen

 • Deltakelse i undervisning
 • Mikroundervisningskurs
 • Praksis
 • Innlevering av arbeidskrav i tilknytning til eksamen del 1: semesteroppgaven
 • Studenter som kun har opptak til ett fagdidaktisk fag, deltar i en tverrfaglig undervisningsmodul. Modulen avsluttes med en presentasjon som vurderes med godkjent/ikke-godkjent.

Se semestersiden for mer informasjon om de obligatoriske komponentene, retningslinjer for praksis og kriterier for godkjenning. Du finner semestersiden hvis du skroller deg opp på denne siden og velger det aktuelle semesteret under overskriften "Timeplan, pensum og eksamensdato".

Gjennomførte og godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige innenfor den samme studieordningen, og i maksimalt fem år.


Praksis

Det er 12 uker obligatorisk praksis i løpet av PPU deltidsstudiet. Det er forventet at du har fulle arbeidsuker på skolen, men med noe ulik arbeidsmengde fra dag til dag. Du må søke permisjon i god tid fra eventuelt jobb på dagtid under praksisperioden. Praksisukene er fordelt på tre perioder:

 • 1. semester: 3-ukerspraksis i ukene 10-12
 • 2. semester: 3-ukerspraksis i ukene 42-44
 • 3. semester: 6-ukerspraksis i ukene 6-12

Studenter kan velge å ha praksis på egen skole, gjøre egen praksisavtale med en skole som ikke er blant ILS partnerskoler, eller bli tildelt en praksisskole igjennom ILS. 

Mer informasjon om praksis finner du her. 

 

Undervisningssted

Universitetet i Oslo, praksisskoler og digitale læringsarenaer.

Eksamen

Eksamens-/vurderingsformer

Eksamen består av to deler:

1. Semesteroppgave i pedagogikk og fagdidaktikk A

2. 5-timers videocaseeksamen i pedagogikk og fagdidaktikk B

Studenter som kun har opptak til ett fagdidaktisk fag, avlegger eksamen del 1 og 2 i dette faget.

Se nærmere beskrivelse av eksamensdelene på semestersiden.


Faglige krav for å kunne avlegge eksamen

De obligatoriske komponentene må være gjennomført og godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Se semestersiden for nærmere beskrivelse av de obligatoriske komponentene og krav for godkjenning.

Ved for mye fravær må studiet avbrytes og studenten kan ikke fremstille seg til eksamen. Se semestersiden for nærmere beskrivelse av krav for deltakelse i undervisningen.


Sensurering

Begge deleksamenene må bestås for å bestå emnet. Det gis en samlet karakter for emnet. Eksamensdel 1 vektes med 60 %, og eksamensdel 2 vektes med 40 %.

Eksamensspråk

Norsk. Eksamensdel 1 kan besvares på engelsk for studenter som har engelskdidaktikk som fagdidaktikk A. Eksamensdel 2 kan besvares på engelsk for studenter som har engelskdidaktikk som fagdidaktikk B. Eksamensbesvarelser kan leveres på svensk eller dansk som alternativ til norsk, jfr. § 5.4.2 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom en student ikke består en av eksamensdelene, kan denne delen avlegges på nytt etter gjeldende regler for antall forsøk. Dersom man kun avlegger en eksamensdel i ett semester, teller dette som et eksamensforsøk på hele emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk, men noe undervisning kan være på engelsk.