Pedagogikk - fellespensum

* Finnes i bok. ** Finnes i kompendium. *** Finnes som artikler på nett.

Vurdering

**Brevik, Lisbeth  og Marte  Blikstad-Balas (2014). Blir dette vurdert lærer? Om vurdering for læring i klasserommet. I Elstad, Eyvind og  Helstad Kristin (red). Profesjonsutvikling i skolen, Oslo: Universitetsforlaget.  (10 sider)

**Elstad, Eyvind og Kirsten Sivesind : Kap. 1. OECD setter dagsorden. I: Elstad, Eyvind. og Sivesind, Kirsten (red.): PISA – sannheten om skolen?, 2010. Universitetsforlaget. (21 sider).

**Engh, Roar : "Kap. 16. Tilpasset opplæring og elevvurdering " i Vurdering for læring i skolen. På vei mot en bærekraftig vurderingskultur, 2011. Høyskoleforlaget. (7 sider).

Fjørtoft, Henning (2009). Vurdering av muntlige ferdigheter i Norsklæraren Nr 4 2009, 2009. 5 sider. Legges ut på ITL - i faget forelesninger.

*Hopfenbeck, Therese Nerheim (2014). Strategier for læring. Om selvregulering, vurdering og god undervisning. Kap. 2 og 3 Universitetsforlaget (86 sider)

***Kjærnsli, Marti og Olsen, Rolf Vegar (2013). PISA 2012 – sentrale funn. I Kjærnsli, Marit og  Rolf Vegar Olsen (red.). Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, (side 13-23, til 1.5.). (10 sider) http://www.udir.no/PageFiles/79421/PISA%202012%20norske%20resultater.pdf?epslanguage=no

***Olsen, Rolf Vegar (2013). Et likeverdig skoletilbud. I Kjærnsli, Marit og  Rolf Vegar Olsen (red.). I Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 12 (18 sider). http://www.udir.no/PageFiles/79421/PISA%202012%20norske%20resultater.pdf?epslanguage=no

**Roe, Astrid (2011)Leseprøver. I Lesedidaktikk – etter den første leseopplæringen. Universitetsforlaget. (27 sider).

**Smith, Kari (2009). Samspillet mellom vurdering og motivasjon. I Dobsen, Svein; Eggen, Astrid Birgitte og Smith, Kari (red.): Vurdering, prinsipper og praksis. Nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. Gyldendal Akademisk. (15 sider).

**Stobart, Gordon (2008) Introduction. I Testing Times. The Uses and Abuses of Asessment. Routledge. (11 sider).

***Throndsen, Inger; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Lie, Svein og Dale, Erling Lars (2009). Teori. I Bedre vurdering for læring. Rapport fra «Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag. ss 26-33 til 2.2.2 (8 sider) http://www.udir.no/Upload/Forskning/5/Bedre_vurderingspraksis_ILS_rapport.pdf?epslanguage=no  

**Wiliam, Dylan (2010). The Role of Formative Assessment in Effective Learning Environments. I Dumont, Hanna; Istance, David og Benavides, Francisco (red). The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice. OECD Publishing. ss. 135 - 155 (20 sider).

Differensiering

*Aarseth, Helene (2014). Lyst til læring eller «fit for fight»? Middelklassefamiliens læringskulturer. I Nielsen, Harriet Bjerrum (red.) Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen.  Universitetsforlaget. (19  sider)

**Banks, James; Cochran-Smith, Marilyn; Moll, Luis; Richert, Anna; Zeichner, Kenneth; LePage, Pamela; Darling-Hammond, Linda og Duffy, Helen with McDonald, Morva (2005). Teaching Diverse Learners. I Darling-Hammond, Linda og Bransford, John: Preparing Teachers for a Changing World. What teacher should learn and be able to do. Jossey-Bass. (43 sider).

**Befring, Edvard (2009)  Problematferd. Sosiale og emosjonelle vansker. I Befring, Edvard og Tangen, Reidun (red.). Spesialpedagogikk. Cappelen Akademisk. (19 sider).

***Folkehelseinstituttet (2011). Rapport 2011:10. Bedre føre var – Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger. Avsnittene 1.4.1 Barn og unge (s. 19-23), 2.3 Skolen (s 46-51) (11 sider)http://www.fhi.no/dokumenter/1b2e13863a.pdf

**Fosse, Britt Oda (2014). Tilpasset opplæring, som begrep og virksomhet. I Stray, Janicke Heldal og Wittek, Line (red.) I Stray, Janicke Heldal og og Line Wittek (red.). Pedagogikk – en grunnbok. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (12 sider)

***Hegna, Kristinn (2013). Ungdom med innvandringsbakgrunn etter overgangen til videregående opplæring – tapte nettverk og svekket skoletrivsel? Tidsskrift for Ungdomsforskning 13(1), 49–79. (30 sider) http://www.nova.no/asset/6728/1/6728_1.pdf

*Godø, Helene Toverud (2014). Skolemotstand: Betydninger av kjønn og relasjoner på ungdomstrinnet. I Nielsen, Harriet Bjerrum (red.) Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen.  Universitetsforlaget. (18 sider)

**Kolberg, Kari E. (2014). De evnerike elevene. I Høihilder, Eli Kari og Lars Gunnar Lingås (red.). Pedagogikk 8.-13. Trinn. Profesjonsutdanning av lærere. Oslo: Gyldendal Akademisk (17 sider)

**Lyster, Solveig-Alma H. og Jørgen Frost (2009). Lese- og skriveopplæring på språklig grunnlag. Forebygging og vansker. I Befring, Edvard og Tangen, Reidun (red.). Spesialpedagogikk. Cappelen Akademisk. (24 sider).

*Nielsen, Harriet Bjerrum (2014). Nye perspektiver på kjønn og skole i forandring. I Nielsen, Harriet Bjerrum(red.) Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen.  Universitetsforlaget. (9 sider).

***Solhaug, Trond og Fosse, Britt Oda (2008) Tilpasset opplæring og likeverdige utdanningsmuligheter i en ny åpen ungdomsskole – en casestudie. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift, nr. 2-2008. (12 sider). Tilpasset opplæring og likeverdige utdanningsmuligheter .

**Staksrud, Elisabeth (2013). Digital mobbing. Hvem, hva hvor, hvordan, hvorfor- og hva kan voksne gjøre? Oslo: Kommuneforlaget. Kap. 2 og 8 (22 sider)

**Tangen, Reidun (2010). Elevsamtalens betydning for tilpasset opplæring. I Buli-Holmberg, Jorun. og Nilsen, Sven (red.). Kvalitetsutvikling i tilpasset opplæring og spesialundervisning. Om forbedring av opplæringen for barn og unge med særskilte behov. Universitetsforlaget. (16 sider).

**Valdès, Guadalupe; Bunch, George; Snow, Catherine og Lee, Carol with Matos, Lucy (2005). Enhancing The Development of Student’s Language(s).  I Darling-Hammond, Linda & Bransford, John: Preparing Teachers for a Changing World. What teacher should learn and be able to do. Jossey-Bass. (44 sider).

**Von Soest, Tilmann  og Hyggen, Christer (2013). Psykiske plager blant ungdom og unge voksne - hva vet vi om utviklingen i de siste årtiene? I Hammer, Tilmann og Christer Hyggen (red.). Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på veil til voksenlivet (Vol. 1). Oslo Gyldendal Norske Forlag. (22 sider).

Grunnleggende ferdigheter

**Silseth, Kenneth, Vasbø, Kristin Beate og Erstad, Ola (2012). Sosiale medier i undervisningen: Space2cre8 i et multietnisk klasserom, I Trond Eiliv Hauge & Andreas Lund (red.) Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen.  Cappelen Damm Akademisk. (22 sider).

*** Svenkerud, Sigrun, Klette, Kirsti og Frøydis Hertzberg: "Opplæring i muntlige ferdigheter" i Nordic Studies in Education 01/2012, 2012. ss. 36-47 (12 sider). Opplæring i muntlige ferdigheter.

Skole, samfunn og profesjonalitet

*Bråten, Beret (2014). Gagns mennesker og gode liv: Utdanning i foreldres oppdragerstrategier. I Nielsen, Harriet Bjerrum (red.) Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen.  Universitetsforlaget. (18 sider).

*Hovdenak, S. S. (2011). Utdanningssosiologi - fra teori til praksis i skolen. Trondheim: Tapir akademisk forlag. Kap. 1 og 5  (28 sider)

**Kvernbekk, Tone (2001). Erfaring, praksis og teori. I Kvernbekk, Tone (red.). Pedagogikk og lærerprofesjonalitet. Oslo: Gyldendal Akademisk. (17 sider)

**Ohnstad, F.O. (2014). Læreres profesjonsetikk. Utvikling av profesjonsetisk skjønn og dømmekraft. I Postholm, M. B. og T.Tiller(red.).  Profesjonsrettet pedagogikk 8-13. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (23 sider).

Forskningsmetodologi

*Postholm, May Britt og Dag Ingvar Jacobsen (2011). Læreren med forskerblikk. Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter. Høgskoleforlaget. Kap 6 og 7. (38 sider)

Studenten må gjøre seg kjent med

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora: Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, jus og humaniora, 2006. Oslo: NESH. Studentene skal gjøre seg kjenne med innholdet. Forskningsetiske retningslinjer .

Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste (NSD), Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet. Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste (NSD).

Vurdering for læring, 2010. Utdanningsdirektoratet. Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet. Vurdering for læring.

 

Ungdomskunnskap / lærer – elev relasjonen

** Bø, Anne Kristin og Sylvi S. Hovdenak: "Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mellom lærer og elev sett fra elevens ståsted" i Tidsskrift for Ungdomsforskning 2011, 11(1), 2011. ss. 69-85 (17 sider).

** Doyle, W. "Ecologigal approaches to Classroom Management" i Everton,, C.M., and Weinstein (eds.): Handbook of Classroom Management, Reseach, Practice and Contemporary issues. 2006 Lawrence Erlbaum Associate, INC. USA,  ss. 97-126 (29 sider).

** Frønes, Ivar. (2013). Å forstå sosialisering. Sosialisering og kunnskapssamfunnet (s 124 – 146). Oslo: Gyldendal akademisk. (20 sider).

** Furlong, Andy. (2013). Youth studies: an introduction. Chapter 6: Identities (p. 119-144).London: Routledge. (25 sider)

*** Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro; Strandbu, Åse. (2013). En "sykt seriøs" ungdomsgenerasjon? : unges liv og levekår. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2013 ;Volum 50.(4) s. 374-377. (4 sider)

** Ogden, Terje : "Kap. 5. Undervisnings- og læringsledelse" i Ogden, T : Sosial kompetanse og problemadferd i skolen, 2009. Gyldendal akademisk. ss. 123-166 (44 sider).

*** Olweus, Dan og Cecilia Solberg (2006) "Mobbing blant barn og unge" i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. (19 sider)

** Wichstrøm, L: "Barns og unges psykiske helse" i Øyvind Kvello: Oppvekst. Om barn og unges utvikling og oppvekstmiljø, 2008. Oslo: Gyldendal akademisk. s.395-430. (36 sider)

***Øya, T. og Vestel, V. (2014). Generasjonskløfta som forsvant. Et ungdomsbilde i endring. Tidsskrift for Ungdomsforskning , 14 (1), 99-133. (34 sider). http://www.hioa.no/Mediabiblioteket/node_31750/node_42453/2014/Tfu-1-2014-OEia-Vestel

 

Tilleggslitteratur (anbefalt lesing)

Five Aarseth, M. Liden, H. og Seland, I. (2009). Ungdom med innvandrerbakgrunn. Verdier, normdannelse og livsvalg. IMDI rqapport 10-2008. Oslo: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. http://www.imdi.no/PageFiles/3021/IMDi-rapport10-2008.pdf

Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. NOU Norges offentlige utredninger 2010: http://www.regjeringen.no/pages/10797590/PDFS/NOU201020100007000DDDPDFS.pdf

 

 

Publisert 5. mai 2015 10:05 - Sist endret 20. aug. 2015 12:14