Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studieløpet forener pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i et integrert temabasert og profesjonsrettet læringsløp.

Emnet er strukturert i to temaområder:

 • Vurdering
 • Tilpasset opplæring

Emnet bidrar til utviklingen av din teoretiske og praktiske forståelse av tilpasset opplæring og vurdering, i form av differensiert undervisning og vurdering for og av læring. Dette inkluderer innsikt i ulike vurderings- og differensieringsformer i de enkelte fag.

Du får kunnskap om hvordan du kan identifisere og iverksette tiltak for å møte elevers særskilte behov og utfordringer knyttet til læring, mangfold, atferd og helse. Gjennom opplæring i forskningsmetode for lærerstudenter får du verktøy du kan bruke til å studere, analysere og videreutvikle egen profesjonsutøvelse i forbindelse med praksis.

Praksis er progresjonsbasert, veiledet og vurdert, og skal gjøre det mulig for studentene å forstå, reflektere over og handle i tråd med krav til den profesjonelle lærer.

Praksis inngår som en integrert komponent i pedagogikk og fagdidaktikk og legger grunnlag for studentens arbeid med oppgaver underveis i studiet. Praksis foregår i tett samarbeid med ILS’ praksisskoler.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper om

 • vurderingsteori, ulike vurderingspraksiser og utfordringer knyttet til vurdering for læring i fag
 • inkludering, tilpasset opplæring og differensiert undervisning i fag for å kunne ivareta alle elever
 • strategier for å forebygge mobbing og skape et godt psykososialt læringsmiljø
 • ungdommers kultur, utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster, og ungdom i vanskelige livssituasjoner og deres rettigheter
 • barn og unges digitale hverdag, inkludert digital mobbing
 • undervisning og læring med bruk av digitale verktøy og ressurser
 • flerfaglig samarbeid og hvordan undervisning i fag kan tilrettelegges for elever på ulike studieprogram
 • lærerens profesjonelle yrkesutøvelse og yrkesetikk
 • metoder for å utforske og utvikle egen profesjonelle yrkesutøvelse

Ferdigheter til å

 • beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling
 • bruke relevante metoder for å differensiere og tilpasse opplæringen
 • identifisere og iverksette tiltak i samarbeid med aktuelle instanser for å møte elevers særskilte behov, herunder å kunne identifisere tegn på vold og seksuelle overgrep
 • lede elevers læring i teknologitette klasserom
 • anvende IKT for å fremme god læring og vurderingspraksis i fag
 • planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning, samt begrunne handlingsvalg i lys av pedagogisk og fagdidaktisk teori
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant FoU-prosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse til å

 • inneha en profesjonell holdning og kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål
 • med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling
 • samarbeide med aktører som er relevante for profesjonsutøvelsen

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Emnet inngår som obligatorisk del av programmet praktisk-pedagogisk utdanning deltid, og kun studenter med opptak til dette programmet har adgang til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Gjennomførte og godkjente obligatoriske komponenter i PPU3510D.

Anbefalte forkunnskaper

 • Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk
 • Grunnleggende IKT-kompetanse.
 • Relevant for engelskdidaktikk: Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig engelsk
 • Relevant for fremmedspråkdidaktikk: Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i det gjeldende fremmedspråk

Overlappende emner

Ingen overlapp.

 

Undervisning

Undervisning og læringsformer

Undervisningen gis hovedsakelig i form av forelesninger, digitale læringsmoduler og seminargrupper. Undervisningen i seminarene vektlegger studentaktive arbeidsformer, slik som veksler mellom studentinnslag, diskusjoner, case-arbeid, oppgaver og øvelser.

Praksisopplæringen er organisert i to perioder. I første semester (høst) er praksis organisert som gruppepraksis og varer i 3 uker (15 arbeidsdager). Praksisplass tildeles av ILS. Praksisperioden i 2. semester varer i 6 uker (30 arbeidsdager) og kan gjennomføres på egen arbeidsplass for studenter som allerede er tilsatt i skolen. For mer informasjon se retningslinjer for praksis.


Obligatoriske forhold i undervisningen

 • Deltakelse i undervisning
 • Praksis
 • Obligatorisk skriftlig oppgave på 1000–1500 ord
 • Innlevering av arbeidskrav i tilknytning til eksamen del 2: FoU- oppgave
 • Gjelder ettfagstudenter med oppstart fra og med våren 2020: Studenter som kun har opptak til ett fagdidaktisk fag, deltar i en tverrfaglig undervisningsmodul. Modulen avsluttes med en presentasjon som vurderes med godkjent/ikke-godkjent.

Se semestersiden for nærmere beskrivelse av de obligatoriske komponentene og kriterier for godkjenning.

Gjennomførte og godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige innenfor den samme studieordningen og i maksimalt fem år.


Undervisningssted

Universitetet i Oslo, praksisskoler og digitale læringsarenaer.

Eksamen

Eksamens-/vurderingsformer

Eksamen består av 3 deler:

1. 6-ukers langpraksis
2. FoU-oppgave i pedagogikk og fagdidaktikk B
3. 48-timers hjemmeeksamen i pedagogikk og fagdidaktikk A

Studenter som har opptak til kun ett fagdidaktisk fag (ettfagsstudenter), avlegger både eksamen del 2 og del 3 i sitt fagdidaktiske fag. Til eksamen del 2: FoU- oppgave, skal ettfagsstudenter legge opp et tilleggspensum i fagdidaktikk på 450–500 sider i samråd med faglærer.

Gjelder ettfagstudenter med oppstart fra og med våren 2020: Studenter som kun har opptak til ett fagdidaktisk fag, avlegger eksamen del 2 og 3 i dette faget.


Faglige krav for å kunne avlegge eksamen

De obligatoriske komponentene må være gjennomført og godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Se semestersiden for nærmere beskrivelse av de obligatoriske komponentene og krav for godkjenning.

Sensurering

Alle eksamensdelene må bestås for å bestå emnet. Det gis en samlet karakter for emnet hvor eksamensdel 2 vektes 60 %, og eksamensdel 3 vektes 40 %.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Norsk. Eksamensdel 2 kan besvares på engelsk av studenter som har engelskdidaktikk som fagdidaktikk B. Eksamensdel 3 kan besvares på engelsk av studenter som har engelskdidaktikk som fagdidaktikk A. Eksamensbesvarelser kan leveres på svensk eller dansk som alternativ til norsk, jfr. § 5.4.2 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Karakterskala

Det benyttes karaktersystemet Bestått/Ikke bestått for eksamensdel 1, og karaktersystemet A-F for eksamensdel 2 og 3.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres jevnlig i tråd med UiOs kvalitetssystem.

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Bachelor

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Vår og høst

Eksamen holdes i vårsemesteret. Det er også mulig å ta eksamen på høsten for studenter med aktiv studierett som har fullført de obligatoriske kravene, men ikke fikk tatt eksamen på våren.

Undervisningsspråk

Norsk, men enkelte forelesninger kan bli holdt på engelsk.