Eksamensoppgave PROF1015

Eksamen i PROF1015 består av en individuell semesteroppgave.  Gjennom arbeidet med semesteroppgaven får du anledning til å utvikle din profesjonelle lærerkompetanse ved å utforske faktorer som påvirker elevers motivasjon for læring i fag.

Innleveringsfristen er 10. desember kl. 14.00. Inspera åpner for levering 3. desember kl. 09.00 og lukker for levering i det fristen går ut. For at besvarelsen din skal bli vurdert må den være levert innen fristen.

Oppgaven vurderes med bokstavkarakter (A-F-skala).

Semesteroppgave: Elevers læring i fag – en case

Semesteroppgaven skal ha et omfang på 2000-2400 ord.

Semesteroppgaven tar utgangspunkt i en casestudie av en elevs læringsprosess i et fag og er knyttet til din fredagspraksis. I samråd med din veileder, velger du en elev som du kan følge i praksisperioden. Gjennom å gjøre systematiske observasjoner, samt et intervju, er målet ditt å finne ut hva som motiverer eleven og hvordan han/hun lærer best i faget.

 

Problemstillingen du skal besvare er: «Hvilke faktorer er sentrale for elevens motivasjon og hvordan opplever eleven selv at han/hun lærer best i dette faget?»

 

For å gi deg et godt utgangspunkt har vi laget en intervjuguide som du kan bruke i dine forberedelser.

All informasjon fra praksis skal anonymiseres slik at det ikke er mulig å identifisere elever, skole, lærere og medstudenter. Dette gjelder både besvarelsen din og notater du tar i forbindelse med intervjuet.

Merk at det ikke er anledning til å innhente video-, bilde- eller lyddata i forbindelse med observasjon og intervju til semesteroppgaven. Undersøkelsen din kan ikke offentliggjøres eller brukes i andre sammenhenger enn semesteroppgaven.

 

Besvarelsen til semesteroppgaven skal ha følgende innholdsmomenter og struktur:

 • Innledning: kort hva oppgaven handler om og presentasjon av problemstillingen
 • Beskrivelse av ditt elevcase: lag en beskrivelse av elevens læringsprosess på bakgrunn av observasjoner du har gjort av eleven, det kan være observasjoner du har gjort både før, under og etter intervjuet.
 • Metode: Beskrivelse av hvordan du gjennomførte observasjonene og intervjuet.
 • Funn: Redegjør for funnene dine. Forklar hvordan du oppfatter (analyserer/tolker) det du har observert og det eleven har fortalt om hva som bidrar til hans/hennes motivasjon og hvordan han/hun lærer best i det aktuelle faget.
 • Drøfting: Diskuter dine observasjoner og din tolkning av eleven i lys av problemstillingen og knytt diskusjon/observasjoner/analyse til pedagogisk og fagdidaktisk teori.
 • Konklusjon: Gi en kort oppsummering av dine funn der du svarer på problemstillingen. Avslutt med en kort refleksjon over hva du har lært gjennom denne casestudien som du tenker vil få betydning for hvordan du vil møte elever i ditt fag i fremtiden.
 • Litteraturliste i APA

 

Vurderingskriterier for semesteroppgave PROF1015

 

Formelle krav til semesteroppgaven i PROF1015

 • Teksten skal ha halvannen linjeavstand og skrives i Times New Roman eller Calibri, størrelse 12.
 • Oppgaven skal være paginert (ha sidetall).
 • Forsiden skal inneholde:
  • Kandidatnummer
  • Semester og år 
  • Eksamensform (semesteroppgave)
  • Emnekode og emnenavn (PROF1015 Profesjonsidentitet, læring og undervisning).

Besvarelsen skal være anonym. Eget navn skal ikke nevnes i oppgaven.

Taushetsplikten du har i praksis gjelder også for alle skriftlige besvarelser i studiet. All informasjon fra praksis skal anonymiseres slik at det ikke er mulig å identifisere, elever, lærere, medstudenter eller skole.

I Inspera er fuskeerklæringen bakt inn i oppgaven, slik at ved å levere erklærer du at du ikke har fusket.

Publisert 11. mai 2021 15:13 - Sist endret 11. mai 2021 15:13