PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg en introduksjon til hva det vil si å være en profesjonell lærer. Gjennom forskjellige læringsaktiviteter på campus og i praksis, får du innblikk i hvordan lærere tilrettelegger for læring og hvilke faktorer som påvirker elevers motivasjon og mestring i fag. Ulike metodiske verktøy gir deg strategier for å tilegne deg kunnskap om læring og undervisning.

Samlet vil dette gi deg grunnlag for å kunne utvikle en profesjonell læreridentitet.

Hva lærer du?

Emnet er det første av tre emner som samlet utgjør profesjonsfaget i det femårige integrerte Lektorprogrammet ved UiO. Emnet integrerer fagdidaktikk, pedagogikk og praksis.

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

 • Kunnskaper om og forståelse for
  • motivasjon og læring
  • læreres tilrettelegging for læring i fag og betydningen av et godt læringsmiljø
 • Ferdigheter til å
  • lede læringsarbeid for en gruppe elever
  • reflektere over egen og andres undervisning
  • gjennomføre systematisk observasjon av ulike læringssituasjoner
 • Generell kompetanse til å utvikle din læreridentitet og kunne opptre profesjonelt i møte med elever og lærere i tråd med lærerprofesjonens etiske plattform

Opptak og adgangsregulering

Du må søke plass på undervisningen i Studentweb. I PROF1015 er det administrasjonen som undervisnings- og eksamensmelder deg etter at progresjonskravene er gjennomgått.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er obligatorisk i alle studieløpene i UiOs lektorprogram (UVM5-LEP). 
Du må være student i Lektorprogrammet ved UiO for å kunne ta emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha minst 30 studiepoeng i 80- og/ eller 60-gruppen i Lektorprogrammet ved UiO.

Har du akkurat startet på Lektorprogrammet, og du har utdanning fra før, kan du søke om å ha PROF1015 i første semester hvis du har minimum 60 studiepoeng som kan innpasses i ditt studieløp. Les mer om innpass av tidligere utdanning og søknad om å starte rett på PROF1015 i første semester.

Anbefalte forkunnskaper

 • Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk
 • Grunnleggende IKT-kompetanse
 • Det stilles store krav til samarbeidsevner. Studentene skal delta i forpliktende samarbeid med veiledere i skolen og medstudenter.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp med UVEXPAED03 (varianten med 5 dager praksis). 
 
5-10 studiepoeng kan innpasses dersom du har fullført tilsvarende emne ved andre utdanningsinstitusjoner. Graden av innpass avhenger av faglig overlapp og antall praksisdager du har gjennomført. 
 
Se egne emnebeskrivelser for innpassemnene PROF1005 og PROF1010

Undervisning

Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger og seminarer. I seminarundervisningen vil du delta i ulike studentaktive metoder som gruppearbeid, diskusjoner, arbeid med case, mikroundervisning og andre læringsfremmende aktiviteter.

Praksis omfatter 15 arbeidsdager.

Pensum er på ca 400 sider.

Obligatoriske forhold i undervisningen

Undervisningen i emnet starter i uke 33 og det kreves obligatorisk fremmøte på oppstartsforelesningen. I tillegg stilles det krav til obligatorisk tilstedeværelse i seminargruppene og i de fagdidaktiske seminarene.

Det er 15 dager obligatorisk praksis i emnet hvorav 1 dag utgjør mikroundervisning. Se semestersiden for nærmere beskrivelse av de obligatoriske komponentene. 

Undervisningssted

Undervisningen foregår på UiO og praksisskoler i Oslo og Viken. Du må være forberedt på at det kan være ca. 1 times reisevei til og fra praksisskolen. Reiseutgifter i forbindelse med praksis må påregnes og refunderes ikke.

Adgang til undervisning

Forelesninger er åpne for alle. Andre undervisningsaktiviteter og praksis er kun for lektorstudenter med opptak i emnet.

Eksamen

Obligatoriske komponenter

 • Obligatorisk undervisning
 • Mikroundervisningskurs
 • 14 dager praksis
 • Obligatorisk skriftlig oppgave
 • Utkast til veiledning

Alle de obligatoriske komponentene i emnet må være godkjent før du kan avlegge eksamen. Se semestersiden for nærmere beskrivelse av de obligatoriske komponentene.

Eksamen

Semesteroppgave.

Semesteroppgaven legger vekt på analyse av observasjoner og erfaringer fra praksis som drøftes i lys av pedagogisk og fagdidaktisk teori.

Det vil bli gitt veiledning til semesteroppgaven.

Det gis én karakter i emnet.

Sensurordning

Det er én bedømmelsessensor til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Norsk. Eksamensbesvarelser kan leveres på svensk eller dansk som alternativ til norsk, jfr. § 5.4.2 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Bokstavkarakter A-F.

Begrunnelse og klage

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Det vil bli gjennomført regelmessige emneevalueringer i tråd med bestemmelsene i kvalitetssystem for utdanningsvirksomhet ved UiO. Innhenting av studentenes synspunkter vil systematisk inngå i evalueringene.

Emnerapport høst 2015

Emnerapport høst 2016

Ordning for tilsynssensor

Emnet inngår i den helhetlige evalueringsstrategien for UiOs lektorprogram.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk