Oppgavetekst og vurderingskriterier

Eksamensordningen i SDID4002 - Samfunnsfagdidaktikk: Å utdanne til deltakelse.

Eksamen er en 6-timers hjemmeeksamen hvor studentene diskuterer en oppgitt problemstilling og har tilgang til alle hjelpemidler. Problemstillingen blir delt ut på eksamensdagen.

Utfyllende informasjon:

Til hjemmeeksamen skal du diskutere en oppgitt problemstilling som tar for seg sentral tematikk i emnet ”Samfunnsfagdidaktikk: Å utdanne til deltakelse”. Gjennom diskusjonen skal du gjøre rede for ulike teoretiske perspektiver og på denne måten vise at du kjenner pensumlitteraturen, kan sette ulike tekster opp mot hverandre i en teoridiskusjon, og en god besvarelse viser evne til analyse og kritisk refleksjon.

Besvarelsen skal være på inntil 4000 ord (ikke medregnet litteraturliste).  Litteraturlisten skrives etter APA 6.

 

Vurderingskriterier

Karakter

UiOs definisjon

Fagspesifikke kriterier

A

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

Svaret på oppgaven er fremragende. Kandidaten viser særdeles god oversikt over og forståelse av tematikken. Diskusjonen av den oppgitte problemstillingen er svært grundig og velbegrunnet. Relevant litteratur og fagbegreper diskuteres og kobles på en fremragende måte med svært høy grad av kritisk refleksjon. Framstillingen er klar, presis og velstrukturert.

B

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

Svaret på oppgaven er meget godt. Kandidaten viser meget god oversikt over og forståelse av tematikken. Diskusjonen av den oppgitte problemstillingen er grundig og velbegrunnet. Relevant litteratur og fagbegreper diskuteres og kobles på en meget god måte, stort sett med høy grad av kritisk refleksjon. Framstillingen er klar, presis og velstrukturert.

C

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

Svaret på oppgaven er godt. Kandidaten viser god oversikt over og forståelse av tematikken. Diskusjonen av den oppgitte problemstillingen er grundig og begrunnet. Relevant litteratur og fagbegreper presenteres og kobles på en god måte, med innslag av kritisk refleksjon. Framstillingen er for det meste klar og strukturert.

D

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

Svaret på oppgaven er akseptabelt. Kandidaten viser en akseptabel forståelse av sentrale temaer innenfor tematikken, men oppgaven preges også av manglende oversikt. Den oppgitte problemstillingen blir diskutert, men diskusjonen er noe springende og går ikke i dybden på ulike perspektiver. Relevant litteratur og fagbegreper trekkes inn, men behandles i liten grad på en kritisk måte. Framstillingen er forståelig, men upresis.

E

Prestasjonen tilfredsstiller minimums-kravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

Svaret på oppgaven tilfredsstiller minimumskravene. Kandidaten viser kjennskap til og en viss forståelse av tematikken. Diskusjonen av den oppgitte problemstillingen får fram noen relevante sider ved det valgte temaet. Litteratur og fagbegreper trekkes til en viss grad inn, men blir i liten grad gjort relevant for diskusjonen. Framstillingen er stort sett forståelig, men preges også av misforståelser og manglende kritisk refleksjon.

F

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimums-kravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Svaret på oppgaven tilfredsstiller ikke minimumskravene. Kandidaten viser ingen eller kun fragmentarisk kjennskap til og forståelse av tematikken. Diskusjonen av den selvvalgte problemstillingen framstår som en gjengivelse av litteratur eller en samling usammenhengende argumenter. Den litteraturen som eventuelt trekkes inn, bidrar i liten eller ingen grad til å belyse diskusjonen. Framstillingen er uklar og domineres av unøyaktighet og misforståelser.

 

Publisert 28. mai 2018 15:08 - Sist endret 28. mai 2018 15:08