SDID4002 – Samfunnsfagdidaktikk: Å utdanne til deltakelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet dreier seg om hvordan og hvorfor samfunnsfaget i skolen skal bidra til demokrati og aktivt medborgerskap. Du vil få aktuell, forskningsbasert kunnskap om demokrati, menneskerettigheter og ulike perspektiver på medborgerskap og ungdoms politiske deltakelse.

Emnet legger opp til kritisk refleksjon rundt samfunnsfaglærerens rolle og diskusjon av vitenskapsfaglige perspektiver og oversettelsen av disse perspektivene til didaktiske problemstillinger. Du får kunnskap om, og mulighet til å diskutere, utfordringer og muligheter som ligger i mangfoldige klasserom.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg

Kunnskap om og forståelse for

 • demokratiteori og demokratilæring i skolen
 • ulike teoretiske perspektiver på medborgerskap og menneskerettigheter og didaktiske implikasjoner av disse
 • ungdom, identitet og politisk deltakelse
 • betydningen av sosial bakgrunn og sosial ulikhet for utdanning

Ferdigheter til å

 • kunne lese og forstå forskningsartikler og forskningslitteratur
 • analysere og forholde deg kritisk til teorier
 • formidle samfunnsfagdidaktiske problemstillinger på et faglig avansert nivå
 • kunne knytte forskningslitteratur til egen kontekst og egne erfaringer fra praksis i skolen
 • kunne skrive faglige tekster som forholder seg til forskningsfronten innenfor samfunnsfagdidaktikk

Generell kompetanse til å

 • videreutvikle din fagkunnskap innenfor samfunnsfagdidaktikk
 • søke etter og analysere faglitteratur
 • skrive faglige tekster
 • overføre kunnskap fra teoretiske fagdebatter til erfaringsnære diskusjoner om undervisning og læring

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er åpent for studenter på programspesialisering i Lektorprogrammet.

Undervisning

Undervisningen legger opp til studentaktive læringsformer som diskusjoner, gruppearbeid og aktualiseringsoppgaver der grupper designer korte seminaropplegg som bygger bro mellom forskningslitteraturen og studentenes egen kontekst og erfaringsbakgrunn.

Obligatoriske forhold i undervisningen

Obligatorisk skriftlig oppgave med selvvalgt problemstilling. Oppgaven skal være på 2300–2700 ord (referanser er utenom).

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er kun åpen for studenter med opptak i emnet.

Eksamen

Eksamen er en 6-timers hjemmeeksamen hvor studentene diskuterer en oppgitt problemstilling.

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen

Den obligatoriske oppgaven må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk