Dette emnet er erstattet av UTLED4062 og UTLED4071.

Pensum/læringskrav

Litteraturen dekker emnet UTLED4061 Utdanningsvitenskap, forskningsstrategier og metoder (1331 sider). Anbefalt fordypningslitteratur som kan brukes i arbeidet med arbeidskravene og masteroppgaven presenteres på ITL.

Bøker

Boréus, K. & Bergstrøm, G. (2005). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. (Kap. 1 - 4, 6, 8 og 9, 277 sider)

Franke-Wikberg, S. & Lundgren, U.P. (1979). Att värdera utbildning. Stockholm: Wahlström & Widstrand. (Kap. 6 og 7, 32 sider)

Hjardemaal, F. (2002). Vitenskapsteori. I T.A. Kleven (Red.), Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering, (ss. 28 - 60). Oslo: Unipub. (32 sider)*

Holter, H. & Kalleberg, R. (1996). Kvalitative metoder i samfunnsforskning, (side 26-108, side 145-165, side 220-273). Oslo: Universitetsforlaget.

Møller, J. (2004). Lederidentiteter i skolen - posisjonering, forhandlinger og tilhørighet. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 2, 13 sider)

Ragin, C. (1994). Constructing Social Research. Pine Forge. (Kap. 1 - 6, 144 sider)

Rasmussen, J., Kruse, S. & Holm, C. (2007). Viden om uddannelse: uddannelsesforskning, pædagogik og padagogisk praksis. København: Hans Reitzel. (Kap. 1 og 2, 77 sider)

Ringdal, K. (2007). Enhet og mangfold: samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 2, 5 - 8, 10 og 15, 244 sider)*

Weber, M. (2000). Samfunnsvitenskapens "objektivitet". I E. Fivelsdal, Makt og byråkrati: essays om politikk og klasse, samfunnsforskning og verdier. Oslo: Gyldendal. (60 sider)

Bøker merket * inngår som pensumbøker også på andre emner i masterprogrammet.

Kopisamling: Utdanningsvitenskap, forskningsstrategier og metoder

Bengtsson, J. (1999). En livsvärldsansats för pedagogisk forskning. I J. Bengtsson (Red.), Med livsvärlden som grund: bidrag till utvecklandet av en livsvärdsfenomenologisk ansats i pedagogisk forskning, (ss. 9 - 43). Lund: Studentlitteratur. (34 sider)*

Brekke, M. (Red.). (2006). Å begripe teksten. Om grep og begrep i tekstanalyse, (ss. 107 - 137). Oslo: Høyskoleforlaget. (30 sider)

Dale, E.L. (2004). Kritisk pedagogikk. I P. Aasen (Red.), Pedagogikk og politikk, (ss. 371 - 405). Oslo: Cappelen akademisk. (34 sider)*

Klafki, W. (2001). Tredje studie. Et kritisk-konstruktiv didaktisk gruntræk. I Dannelsesteori og didaktikk: nye studier, (ss. 101 - 160). Århus: Forlaget Klim. (59 sider)*

Kvernbekk, T. (2001). Om pedagogikkens faglige identitet. I T. Kvernbekk (Red.), Pedagogikk og lærerprofesjonalitet, (ss. 17 - 30). Oslo: Gyldendal akademisk. (13 sider)*

Lund, T. (Red.). (2002). Innføring i forskningsmetodologi. Oslo: Unipub forlag. (Kap. 3, 42 sider)*

Møller, J. (1996). Aksjonsforskning i spenningsfeltet mellom politikk og vitenskap. I Nordisk Pedagogikk, 2. (11 sider)*

Bøker merket * inngår som pensumbøker også på andre emner i masterprogrammet.

Online publikasjon: Ligger på ITL

Hargreaves, A. (2009). A decade of educational change and a defining moment of opportunity - an introduction. Journal of Educational Change, 10(2 - 3), 89 - 100. (11 sider)

Jordan, B. & Henderson, A. (1995). Interaction Analysis: Foundations and Practice. The Journal of the Learning Sciences, 4(1), 39 - 103. (64 sider)

Larsson, S. (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier, Norsk Pedagogik, 1, 17 - 35. (18 sider)

Publisert 1. okt. 2010 09:56 - Sist endret 19. aug. 2014 14:07