Dette emnet er erstattet av UTLED4062 og UTLED4071.

UTLED4061 – Utdanningsvitenskap, forskningsstrategier og metoder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i vitenskapsteoretiske og metodologiske posisjoner i utdanningsvitenskapelig forskning. Hensikten er å gi et grunnlag for eget valg av forskningsstrategi i arbeidet med masteroppgaven. Ved å forankre undervisningen i studier innenfor kvalitativ og kvantitativ tradisjon vil emnet gi grunnlag for kritisk analyse og vurdering av forskning.


Innhold:

  • Vitenskapsteori / metodologi (vitenskapsteoretiske og metodologiske posisjoner i utdanningsvitenskapelig forskning, sentrale tema som kunnskap, sannhet og validitet, forholdet objektivitet og subjektivitet i forskningen, kausalitet)
  • Forskningsstrategier og forskningsdesign (feltstudier, kasus- og smågruppestudier, intervjuundersøkelser, narrativ forskning, aksjonsforskning, observasjonsstudier, survey, eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle undersøkelser, evalueringsstudier og komparative undersøkelser)
  • Forskningsetikk

Hva lærer du?

Målet er at studentene skal utvikle kunnskap, forståelse og analytisk kompetanse knyttet til

  • ulike forskningsdisipliners særpreg
  • det vitenskapsteoretiske og metodologisk grunnlaget for vurdering av forskning og forskningsresultater
  • metoder i egen forsknings- og utviklingsvirksomhet

Opptak og adgangsregulering

Emnet er en obligatorisk del innenfor Masterprogrammet i utdanningsledelse. Studenter som tidligere har avlagt eksamen i tilsvarende emner, kan søke om å få disse innpasset i masterprogrammet. Søknad om innpasning gjøres i forbindelse med opptaket. Studenter som har fått innpasning har kun anledning til å følge undervisningen på emnet i den grad plassen tillater det.

Emnet kan tas av andre masterprogramstudenter, dersom de respektive program åpner for dette.

Emnet har opptak en gang pr. år med søknadsfrist 15. oktober. For mer informasjon om opptak og adgangsregulering se informasjonen om studieprogrammet: Hvordan søke på dette studiet?

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Forutsetter godkjent eksamen i UTLED4111 – Styring og ledelse av utdanning og UTLED4220 – Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati eller tidligere emner som overlapper 100%) eller tilsvarende kompetanse som godkjennes etter individuell søknad.

Undervisning

Emnet tilbys som et deltidsstudium og er organisert i form av seminarer, gruppearbeid og individuelle oppgaver. Studentene får veiledning i forbindelse med oppgaver som spesifiseres i form av studiekrav. Studiekravene formidles til studenter som har fått opptak på emnet ved oppstart av emnet. Studentene må ha gjennomført studiekravene som er fastsatt for emnet før de kan fremstille seg til eksamen. Arbeid i basisgrupper er en viktig læringsarena.

Hva skjer via nettet?

  • Informasjon og kommunikasjon via elektronisk læringsplattform.
  • Nettbaserte oppgaver
  • Veiledning på oppgaver

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen i vitenskapsteori og metodologi (10 dager).

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver vår

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo