Dette emnet er nedlagt

UVEXPAED03B – Ex.paed - innpass

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studiet gir en første innføring i grunnleggende temaer i praktisk-pedagogisk utdanning for studenter som har avlagt Ex.fac-eksamen. Det består av forelesninger og arbeid i små grupper. Det legges vekt på læring og kunnskap med utgangspunkt i studentens egen læringshistorie.Videre legges det vekt på skolens rolle og på lærerrollen.

Hva lærer du?

Studentene skal utvikle innsikt i grunnleggende spørsmål knyttet til læring og undervisning og skolens rolle i samfunnet. Studentene skal utvikle evne til å reflektere over egne læringserfaringer, læreforutsetninger og lærerrollen.

Opptak og adgangsregulering

Emnet forutsetter opptak til lektorprogrammet og bestått Ex.fac-eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til lektorprogrammet og avlagt Exfac-eksamen

Anbefalte forkunnskaper

Det stilles store krav til samarbeidsevner. Studentene skal delta i forpliktende samarbeid med medstudenter.

Det forventes at studentene ved studiestart har en grunnleggende kompetanse innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Dette betyr bl.a. at studentene forventes å beherske grunnleggende tekstbehandling og e-post.

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, case-arbeid og skolebesøk/praksis (5 dager). Studiet organiseres ved hjelp av en elektronisk læringsplattform. Studiet legger opp til aktiv samhandling mellom studenter og lærere rundt sentrale tema og problemstillinger.

 

Eksamen

Obligatoriske komponenter: For å få avlegge eksamen må alle obligatoriske komponenter i studiet være gjennomført og godkjent. Det gjelder:

  • Seminarsamlingene (kan ha inntil 20% fravær)
  • Praksis
  • Et gruppearbeid

Mot slutten av kurset skal studentene formulere egne, foreløpige læringsmål i et refleksjonsnotat. Disse blir tatt opp igjen i den resterende delen av den praktisk-pedagogiske utdanningen (i 6. og 7. semester av lektorprogrammet).

Eksamen: Eksamen i Ex.paed 5 stp består av en mappe med to arbeider:

• Et individuelt arbeid
• Et refleksjonsnotat

Mappearbeidene vurderes til bestått/ikke bestått. I tvilstilfeller blir en ekstra sensor trukket inn. I vurderingen av arbeidene blir det bl.a. lagt vekt på selvstendighet i forhold til fagstoffet, teoriforankring, evnen til å trekke sammenhenger mellom teori og praksis.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Annet

Studenter som tas opp til Lektorprogrammet og som har avlagt ex.fac., anbefales å avlegge hele ex.paed (UVEXPAED03 - 10 studiepoeng), men kan få fritak for 5 studiepoeng av ex.paed og avlegge ex.paed innpass (UVEXPAED03B - 5 studiepoeng). Det forutsettes at minimum 5 studenter deltar for at kurset skal holdes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet

Eksamen

Siste mulighet til å avlegge eksamen er våren 2015

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo