Dette emnet er nedlagt

VEIL4010 – Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

- Læreryrket som profesjon
- Lærerarbeidet og praksisfellesskapet
- Lærerkompetanse i utdanning og i yrke
- Profesjonell utvikling i læreryrket
- Forskningsbasert kunnskap i et internasjonalt perspektiv
- Veiledningstradisjoner, begreper og metoder
- Analyse av veiledningssituasjoner
- Etikk og maktstrukturer i profesjonell veiledning
- Mentor- og veilederrollen
- Fagdidaktisk kunnskap i veiledningssituasjoner
- Utarbeiding av program for veiledning
- Praktisk veiledning, samtaleferdigheter og rammer for veiledning

Hva lærer du?

Studentene skal ha kunnskaper om
- læreryrket som profesjon
- lærerutdanning og de nyutdannede læreres situasjon i deres møte med skolen
- veiledning som begrep og ulike metoder for veiledning

Studentene skal ha ferdigheter slik at de kan
- drøfte ulike sider ved lærerarbeidet og praksisfellesskapet i skolen
- delta i, observere, analysere og reflektere over veiledning av lærerstudenter i praksis eller nyutdannede lærere
- analysere, forstå og drøfte det spesielle ved ulike veiledningssituasjoner
- anvende samtaleferdigheter og vurdere veiledning som strategi i lærings- og utviklingsprosesser
- analysere og forstå rammer omkring veiledning og lærerprofesjonalitet
- utvikle, gjennomføre og vurdere et veiledningsprogram for lærerstudenter i praksis eller nyutdannede lærere

Studentene skal ha generell kompetanse til å kunne
- reflektere over, utvikle og handle ut ifra etisk bevissthet i profesjonelle veiledningsforhold
- reflektere over egen kompetanse og identitet som lærerutdanner

Opptak og adgangsregulering

Målgrupen for emnet er skoleledere og lærere i skolen som skal være mentor for nyutdannede lærere, veileder for lærerstudenter i praksis eller veilede i andre kontekster i skolen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Søkere må ha GSK (generell studiekompetanse).
Søkere må i tillegg dokumentere en grunnutdanning av minst 3 års varighet fra høgskole eller universitet tilsvarende en bachelor – eller cand.mag. grad. Denne utdanningen må inkludere fullført lærerutdanning fra høgskole, pedagogisk seminar eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Søkere må dokumentere minst 3 års praksis (100%) som lærer i skolen etter endt utdanning.

Hvordan søke på emnet?
Alle søkere må både fylle ut følgeskjema OG søke elektronisk via Søknadsweb . Søknadsfristen er 1. juni

Rangering av søkere til emnet
Dersom vi får flere søkere enn studieplasser, vil kvalifiserte søkere rangeres på bakgrunn av følgende rangeringsregler:
Det gis 1 poeng pr år (12 mnd.) i undervisningsstilling i skolen. Maksimalt 15 poeng uttelling gis.
Det gis 3 poeng til søkere med anbefalingsbrev fra skoleleder/rektor.
Inntil 13 studieplasser er forbeholdt ILS' universitetsskoler, med en kvote på 1 student fra hver av skolene. Dette under forutsetning av at opptakskravene er oppfylt.

Dersom søkere etter poengrangering stiller likt, vil vi rangere etter en totalvurdering ut i fra alder, kjønn og skoleslag.

Overlappende emner

Emnet overlapper faglig med:

  • 10 stp. VEIL8010 Veiledning og kommunikasjon
  • 5 stp. VEIL4011 Profesjonskunnskap i læreryrket
  • 10 stp. VEIL 4012 Veiledning i lærerutdanning

Emnet overlapper delvis (5 stp.) med VEIL8030 Mentor for nye lærere (50% stp. reduksjon).

Undervisning

Emnets organisering:
• Deltid
• Samlinger på dagtid og ettermiddag/kveld
• Til sammen 12 samlinger, hver på 4 timer
• Deltakelse på emnets elektroniske læringsplattform

Undervisning og læringsformer:
• Forelesninger
• Seminar og gruppearbeid
• Caseøvelser og ferdighetstrening
• Oppgaveinnlevering på læringsplattform
Rammer for pensum/litteraturliste: Ca 1000 sider.

Obligatoriske forhold i undervisningen:
• Deltakelse på samlingene
• Obligatoriske gruppeaktiviteter som øvelser og rollespill
• Deltakelse og innleveringer på emnets elektroniske læringsplattform
• Utvikling av veiledningsprogram
• Innlevering av mindre skriftlige arbeider underveis i studiet

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

De obligatoriske komponentene må være gjennomført og godkjent for å få gå opp til eksamen i emnet.

Eksamen består av to deler:

• En muntlig gruppeeksamen med individuell vurdering til Bestått/Ikke bestått
• En individuell oppgaveinnlevering basert på case eller egen praksis vurdert med karakter A-F

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk, svensk eller dansk

Karakterskala

Muntlig gruppeeksamen skal gi en selvstendig karakter (Bestått/Ikke bestått), og Ikke bestått fører til stryk for hele emnet. Samlet karakter på emnet tilsvarer karakteren på den individuelle oppgaven.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Hver av de to eksamensdelene kan tas på nytt uavhengig av hverandre.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres jevnlig etter UiOs kvalitetssystem.

Annet

Veiledning- og mentorutdanningen ved ILS er under revisjon. Fra høsten 2013 vil ILS tilby VEIL4005 på 5 sp. og VEIL4015 på 10 sp istedet for VEIL 4010. Søknadsinformasjon og emnebeskrivelser blir publisert så fort emnene vedtas. Søknadsfrist for høsten 2013 er 1. juni 2013.

Undervisningen i VEIL4005 gjennomføres på Blindern den 30. og 31. august.
Undervisningen i VEIL4015 starter deretter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo