Obligatorisk arbeidskrav1

PED1002 vår 2020 - Obligatorisk arbeidskrav 1.

Frist for innlevering av obligatorisk arbeidskrav 1:

 Skriftlig del av oblig1: 21. februar kl. 15:00 

Hverandrevurdering :

Tilgang og fordeling åpner i PeerGrade 21 februar ca kl 15:10 

Du må ha gjennomført verandrevurderingen innen 28 februar kl 15:00. 

 

 

PED1002 vår2020- obligatorisk arbeidskrav 1.

Oppgavetekst

Obligatorisk aktivitet 1

 

Saken:

Høringen om - NOU 2015: 8 Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-2015-8-fremtidens-skole.-fornyelse-av-fag-og-kompetanser/id2422874/?expand=horingssvar

 

En høring vil si at et departement har publisert et høringsnotat om en politisk viktig sak og hvor de ber om innspill fra ulike parter før saken går videre til behandling i Stortinget.

 

Oppgave:

Gi et kort sammendrag av hva NOUen (NOU 2015: 8) handler om.

Finn frem hvor i pensum (2-3 steder) det finnes relevant litteratur som kan belyse NOUen. Begrunn utvalget.

 

Krav til besvarelsen

Lever besvarelsen i pdf format på Canvas.

Omfanget på besvarelsen skal være på ca. 1200 ord.

Forside, innholdsoversikt, evt. figurer og referanseliste teller ikke med.

 

Formelle kriterier til grunn for godkjenning:

  • Besvarelsen svarer på oppgaven på en tilfredsstillende måte
  • Besvarelsen skal referere til minst to fagtekster fra pensum.
  • Referanselisten skal følge APA-malen (mer informasjon om regler for kildebruk og referanser)
  • NB: Oppgaven er individuell. Vi oppfordrer til samarbeid underveis i arbeidet men du kan ikke levere en identisk lik besvarelse med en annen.

     

     

     

 

Publisert 19. aug. 2019 13:23 - Sist endret 21. feb. 2020 09:51