Oblig1

Alle deler av obligatorisk aktivitet må være levert i tide og bestått for å kunne ta eksamen i emnet PED1002 våren 2022.

Det er ikke mulig å levere obligatorisk aktivitet etter fristen med mindre det foreligger en legeerklæring eller sykemelding. For våren 2022 kan egenmeldingsskjema for PED1002 ved sykdom brukes.

Vi vil sålangt det lar seg gjøre, tilrettelegge for gjennomføring av obligatorisk aktivitet ved sykdom.

Oblig 1, PED1002 vår 2022

Oppgavetekst 

Denne oppgaven skal gi deg øvelse i å finne frem i pensum, og å argumentere faglig for hvorfor du har valgt de pensumkildene du har valgt. En pensumkilde skal her forstås som en artikkel, en bok, eller et kapittel i en bok. Velger du å bruke bokkapitler som kilde, kan du bare velge ett kapittel fra en og samme bok. Dette gjelder ikke bøker som består av tekster fra ulike forfattere.

Du skal velge ett av de følgende pedagogiske problemområdene:

- danning

- utdanning

- oppdragelse og sosialisering

I obligen skal du:

- Forklare hvilket område du har valgt

- Hvorfor du valgte det (en faglig motivasjon, men hvis du har en personlig motivasjon kan du gjerne nevne den også)

- Gjøre rede for problemområdet ved å bruke tre kilder fra pensum.

Oppgaven skal bestå av tre deler:

1. En innledning som kort forklarer:

            - Hvilket problemområde du har valgt

            - Hvorfor du har valgt det

            - Hvilke tre kilder fra pensum du vil bruke og hvorfor

2. En hoveddel. Denne skal igjen bestå av tre deler, en del til hver av kildene du har valgt fra pensum. Hver av disse delene skal:

            - Kort forklare hvilken kilde du bruker

            - Kort forklare hvorfor du har valgt denne kilden, altså hvorfor den er relevant for problemområdet du har valgt

            - Forklare hva kilden kan lære oss om problemområdet

3. En avslutning som oppsummerer kort hva som står i teksten din. Hvis du ønsker, kan du også skrive et par setninger om hva du har lært av å skrive oppgaven, hvilke spørsmål du ikke har fått svar på, og/eller nye spørsmål arbeidet har gitt deg.

 

NB: Når du jobber med oppgaven bør du skrive hoveddelen først, så avslutningen, og innledningen helt til sist.

Formelle krav:

- 2000 ord ±10% (altså mellom 1800 og 2200 ord). Litteraturlista teller ikke med.

- APA-malen skal følges (referanser i løpende tekst og litteraturliste til slutt)

- Oppgaven skal leveres i PDF format

- Oppgaven skal ha en tittel som du finner på selv

Publisert 4. feb. 2022 13:22 - Sist endret 4. feb. 2022 13:22