Tidligere eksamensoppgaver i PED2310 Flerkulturell pedagogikk

Eksamensoppgave PED2310 Vår 2009

Kandidaten skal besvare èn av de to oppgavene.

Enten:

Redegjør for innholdet i betegnelsene ”sterke” og ”svake” opplæringsmodeller og drøft i lys av dette hvordan utdanningsystemet og skolen kan tilrettelegge for tospråklig utvikling hos minoriteter.

Eller:

Redegjør for hovedlinjer i Basil Bernsteins kodeteori og diskuter denne teoriens relevans i forhold til opplæring av språklige minoriteter.

 

Eksamensoppgave PED2310 Vår 2010

Alle oppgaver skal besvares.

  1. Gjør kort greie for sentrale begreper og perspektiver i teoriene til Pierre Bordieu, Basil Bernstein og Anton Hoëm.
  2. Med utgangspunkt i to av de ovennevnte, drøft kort hvilke konsekvenser deres perspektiver bør ha for opplæring i et flerkulturelt samfunn.
  3. Gjør rede for forholdet mellom klassisk rasisme og nyrasisme i dagens samfunn. Drøft hvilken betydning skolen kan ha i arbeidet mot rasisme og diskriminering.
  4. Gjør rede for begrepene kultur, integrering og assimilering. Drøft kort følgende utsagn: ”Noe av spenningsforholdet i integreringsdebatten ligger i at integreringsretorikken dekker over et press mot kulturell assimilering.”

 

Eksamensoppgave PED2310 Vår 2011

Det gis fire oppgaver. Tre av oppgavene skal besvares. Alle oppgavene vurdres likt.

 

1. Hva ligger i begrepet ”interkulturell undervisning”? Drøft ulike hindringer og muligheter en slik undervisning møter i norsk skole.

2. Gjør  rede for språk og sosial bakgrunn som to hovedforklaringer på språklige   minoriteters utdanningsvalg og skoleprestasjoner. Trekk inn relevante teoretikere.

3. Gjør rede for begrepene ”rasisme”, ”nyrasisme” og ”antirasisme” og drøft hvordan skolen kan arbeide mot rasisme og diskriminering.

4. Drøft ulike muligheter unge med minoritetsbakgrunn har når de skaper sin egen identitet i dag. Stikkord: identitet som sosial prosess og /eller identitet som essens.

 

Eksamensoppgave PED2310 Vår 2012

Det gis fire oppgaver. Tre av oppgavene skal besvares. Alle oppgavene vurderes likt.

 

1. Drøft hvordan skolen best mulig kan åpne seg for det kulturelle mangfoldet i samfunnet slik at dette kommer til uttrykk i skolens undervisning og kulturforståelse.

2. Gjør rede for ulike perspektiver på språklige minoriteters utdanningsvalg og skoleprestasjoner i Norge.

3. Drøft betydningen av Bourdieus begrep om kulturell kapital i det norske utdanningssystemet.

4. Gjør rede for hva som ligger i begrepet om nyrasisme og hva den norske offentlige rasismedefinisjonen omfatter.

 

Eksamensoppgave PED2310 Vår 2013

Det gis fire oppgaver. Tre av oppgavene skal besvares. Alle oppgavene vurderes likt.

 

1. Drøft hvordan skolen kan tilrettelegge for interkulturell undervisning.

2. Gjør rede for tre hovedforklaringer på minoriteters utdanningsvalg og skoleprestasjoner.

3. Drøft betydningen av begrepene antirasisme og rasisme.

4. Gjør rede for ulike alternativ norsk minoritetsungdom står overfor når det gjelder å skape sin identitet i det norske samfunnet.

 

Eksamensoppgave PED2310 Vår 2014

Det gis fire oppgaver. Tre av oppgavene skal besvares. Alle oppgavene vurderes likt.

 

1. Hva er interkulturell undervisning og hvordan kan skolen tilrettelegge for slik undervisning?

2. Hva ligger i begrepene klassisk rasisme og nyrasisme? Drøft forskjeller og likheter.

3. Gjør rede for begrepet hybrid identitet og diskuter hvilke særlige utfordringer minoritetsungdom møter når de skaper sin identitet i dagens Norge.

4. Hva ligger i begrepene kulturell kapital og sosial kapital og hvilken betydning har disse for utdanningsatferd hos minoritet og majoritet?

 

 

 

Publisert 8. feb. 2012 13:04 - Sist endret 16. apr. 2015 10:13