Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hovedtemaene i undervisningen retter seg mot:

 • perspektiver på det flerkulturelle Norge
 • multikulturelle oppvekstmiljøer; perspektiver på sosialisering og identitetsutvikling
 • språklige minoritetselever i barnehage og utdanning.
 • muligheter for organisering av opplæring i flerspråklige og multietniske læringsmiljø
 • antirasistisk arbeid i utdanningen

Hva lærer du?

Kunnskaper:
Etter å ha fullført skal du

 • ha innsikt i forskningsbaserte kunnskaper om flerkutlruelle pedagogiske og tospråklighetspedagogiske emner som handler om barnas utvikling av språk og begreper, kunnskap og sosial tilhørighet
 • dokumentere innsikt i flerkulturelle temaer og problemstillinger knyttet til barn og unges sosialisering i utdanningsinstitusjonene.
 • ha kjennskap til forskning som retter seg mot:
  a) Muligheter og utfordringer i multietniske og flerspråklige klasserom
  b) Ulike perspektiver på kulturell tilhørighet.
  c) Utvikling av språk og tospråklighet.
 • Du skal kunne redegjøre for hvilke rettigheter barn og unge med språklig minoritetsbakgrunn, samt barn med urfolksbakgrunn har i norsk skole og utdanning.

Ferdigheter:

Etter å ha fullført skal du

 • anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger når det gjelder flerkulturelt pedagogisk
  utviklingsarbeid fra barnehage til videregående opplæring.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet inngår i 80-gruppen i pedaogikk og studenter på bachelorprogrammet i pedagogikk har derfor fortrinnsrett til plasser på emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Minst 30 studiepoeng pedagogikk/utdanningsvitenskap på innføringsnivå.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot PED1310 – Flerkulturell pedagogikk (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger, seminar og arbeid med og muntlig presentasjon av oppgaver i løpet av kurset.

Bruk av studentaktive arbeidsformer hvor problemutforming, presentasjon og diskusjon i tilknytning til ulike studiekrav står sentralt.

Studentene vil få veiledning i forbindelse med studiekravsarbeidet.

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Hvis du ikke møter mister du plassen din på emnet. Dersom du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrative kontaktperson på forhånd.(se kontaktinformasjon nederst på semestersiden)

Du kan ikke ta eksamen i dette emnet uten å ha undervisningsopptak, dvs. har fått innvilget plass på emnet.

Eksamen

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter)

To oppgaver som arbeides med i gruppe på 2-3 studenter.

Frist for arbeidskrav gjøres kjent ved semesterstart.

Arbeidskrav må være fullført og godkjent før du kan fremstille deg til eksamen.

Korrekt sitat- og kildebruk

Hva er fusk?

Eksamen

4-timers skriftlig individuell eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom du allerede har godkjente obligatoriske komponenter i dette emnet, kan du gå opp til ny eksamen neste gang det avholdes ordinær eksamen. De obligatoriske komponentene er godkjent i tre år, inkludert det semesteret du har fått dem godkjent. Oppmelding til ny eksamen gjøres direkte på StudentWeb.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapport fra sluttevaluering vår 2016

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2019

Vår 2018

Vår 2017

Våren 2019 vil undevisningen kun bli tilbudt på engelsk.

Eksamen

Vår 2020

Vår 2019

Vår 2018

Vår 2017

Undervisningsspråk

Engelsk

Undervisning våren 2019 vil være på engelsk. Oppdatert emnebeskrivelse publiseres høsten 2018.