PED4490 – Masteroppgave - Kunnskap, utdanning og læring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Spesielt om undervisning og eksamen Høst 2020: 

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon!

 

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid der du viser innsikt i aktuell forskning og relevant teori og metoder som har betydning for oppgavens problemstilling.

Du får oppnevnt veileder i forbindelse med masteroppgavearbeidet. Studenter som ikke ønsker å arbeide individuelt med masteroppgaven, kan søke tilknytning til et prosjekt sammen med medstudenter og en lærer.

Studenter oppfordres til å knytte sitt masteroppgavearbeid til pågående forskning ved IPED og/eller UV-fakultetet.

Alt om Masteroppgaven er en egen nettside med en helhetlig oversikt over formelle krav, ressurser og all praktisk informasjon til hjelp i din oppgaveskrivingen; fra prosjektbeskrivelse til ferdig skrevet masteroppgave, innlevering og sensur. 

Hva lærer du?

Kunnskaper

Studenten skal gjennom arbeidet med masteroppgaven lære å se hvordan- og med hvilke begrensninger, pedagogiske problemer kan belyses forskningsmessig. Studentene skal tilegne seg oppdaterte kunnskaper om det forskningsfelt som oppgavens problemstilling er relatert til.

Ferdigheter

Studentene skal kunne benytte innsikt og erfaring fra masteroppgavearbeidet til å vurdere og eventuelt planlegge forskningsopplegg i forbindelse med problemer i tilknytning til eget arbeid. De skal kunne formulere problemstillinger for slike forskningsopplegg.

Studentene skal kunne analysere kritisk og vurdere hvilke bidrag annen forskning eventuelt kan bidra med til pedagogisk praksis og teori

Generell kompetanse

Masteroppgaven bør korrespondere med og bidra til formålet med studiet som helhet, likevel slik at visse sider ved studiets formål særlig aktualiseres gjennom arbeidet med masteroppgaven (oppøving til selvstendig arbeid, kritisk tenkning, kjennskap til forskningsprosesser, faglig fordypning).

Arbeidet med masteroppgaven skal bidra til at studentene selv kan inngå som deltakere i forskningsopplegg.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak på Masterstudiet i pedagogikk, studieretning Kunnskap, utdanning og læring.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Eksamen i alle øvrige emner i studieprogrammet (90 stp) må være gjennomført før oppgaven kan leveres til sensur.

Undervisning

Studenten kan delta i undervisningen rettet mot masteroppgaven fra første semester av masterstudiet.

Undervisningen på emnet er tredelt. Oppgaveforberedende aktiviteter består av

  1. seminar (forskningsseminar for masterstudenter) for utvikling av prosjektbeskrivelse,
  2. orientering om instituttets forsknings- og veiledningstilbud etc.

Studentene skal levere prosjektbeskrivelse, som er en forutsetning for tildeling av veileder. Det er ikke obligatorisk å delta i undervisningen, men det er obligatorisk å levere prosjektbeskrivelse og søknad om veileder.

Prosjektbeskrivelse og søknad om veileder skal leveres i semesteret før masteroppgaven skrives (normalt 3. semester). 

Det tilbys seminarer innen ulike forskningsfelt hvert semester: Forskningsseminar for masterstudenter.

Seminar

I seminarene får studentene anledning til å bli kjent med aktuell pedagogisk forskning og får mulighet til å arbeide med utvikling av prosjektbeskrivelsen og videre arbeid med masteroppgaven i tilknytning til de ulike forskningsmiljøene.

Det anbefales at studentene følger seminarene i forbindelse med utvikling av prosjektbeskrivelsen. Seminarene kan følges i alle semestre, men er særlig aktuelle i 3. og 4. semester av studiet. Disse seminarene er felles for de tre studieretningene på masterprogrammet.

Studentene velger selv hvilke seminarer som er relevante for dem. Arbeidsformen varierer fra tema til tema, men har i hovedsak seminarform og foregår i relativt små grupper hvor målsettingen er å diskutere og belyse teori og forskning innen den enkelte forskers fagfelt.

I noen tilfeller vil undervisningen være knyttet direkte til forskningsprosjekter og studenter vil få mulighet til å skrive masteroppgave innenfor prosjektene.

I andre tilfeller bringer studentene inn sine egne problemstillinger og tekster innenfor seminarets tema til diskusjon. Det anbefales at studentene presenterer egne tekster fra masteroppgaven og at medstudenter får anledning til å komme med tilbakemeldinger. For nærmere beskrivelse av undervisningens innhold, samt tid og sted, se semestersiden.

Veiledning

Veiledning kan foregå i gruppe eller invidudelt. Veileder tildeles på bakgrunn av den innleverte prosjektbeskrivelsen. Veileder og student inngår en skriftlig avtale om veiledning. Veiledning på masteroppgaven består av veileders forberedelser og lesing av studentens tekster, og av veiledningssamtaler om arbeidet med oppgaven.

Veiledningssamtalen kan også foregå på telefon eller e-post hvis det er hensiktsmessig for studenten. Behovet for veiledning vil variere, men studentenes følte behov for hjelp må være retningsgivende for omfanget av veiledningen. Veiledningen skal dog ikke overstige 30 timer, inkludert veileders tid til lesing.

Godt forberedte veiledningstimer fra begge parter, gir bedre og raskere avsluttet avhandling. Se for øvrig veiledningsavtalen og momenter til samtale om veiledning under "veiledning" på nettsiden Alt om masteroppgaven.

Adgang til undervisning

Studenter som har mottatt 30 timer veiledning, vil ikke få tilbud om ytterligere veiledning.

Eksamen

Masteroppgaven skal leveres i studiets 4. semester hvis det ikke er søkt om utsettelse eller permisjon i løpet av studietiden.

Frister

"På grunn av situasjonen med koronaviruset er det gjort endringer i innleveringsfristen for oppgaven."

https://www.uio.no/studier/program/pedagogikk-master/beskjeder/informasjon-om-koronaviruset.html

Det er to frister per semester for innlevering av oppgaven og fristene angir når sensur faller.

Vårsemester: 1. mai og 1. juni

Oppgaver som leveres innen 1. mai vil normalt få sensur innen utgangen av juni. Oppgaver som leveres senere enn 1.mai og ikke senere enn 1.juni vil normalt få sensur innen utgangen av august.

Høstsemesteret: 1. november og 1. desember

Oppgaver som leveres innen 1. november vil normalt få sensur innen utgangen av desember.  Oppgaver som leveres senere enn 1. november og ikke senere enn 1. desember vil normalt få sensur i løpet av januar.

Les mer om trykking og innlevering av masteroppgaven her, og om eksamen her.  

Eksamen i alle øvrige emner i studieporgrammet (90 studiepoeng) må være gjennomført før oppgaven kan leveres til sensur.

Sensorveiledning

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Kommisjonen består av to sensorer, hvorav minst en er ekstern. Veileder kan ikke være en av disse. Hovedveileder skal delta i sensurmøtet, og er pliktig til å gi kommisjonen informasjon som kan ha betydning for sensuren. Dette kan for eksempel være opplysninger om kandidatens arbeid, eller føringer som veileder har lagt på kandidaten. Veileder deltar ikke i karakterfastsettelsen. Kommisjonen skal i fellesskap komme fram til enighet om karakteren. Ved eventuell uenighet oppnevnes en ny kommisjon.

Ved klagesensur vil veileder IKKE være tilgjengelig for klagekommisjonen.

Begrunnelse og klage

Ved klagesensur vil veileder IKKE være tilgjengelig for klagekommisjonen.

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Hvis du ikke leverer og er meldt til eksamen, må du huske å trekke deg innen fristen, som er 15. mai i vårsemesteret og 15. november i høstsemesteret.

Annet

Skal din oppgave klausuleres, det vil si at du ikke ønsker at den skal være offentlig etter at eksamen er avlagt? Informasjon og retningslinjer

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Eksamen i emnet tilbys siste gang vår 2022.

Undervisningsspråk

Norsk