Tidligere gitte eksamensoppgaver

Oppgaver våren 2009

Du skal svare på alle spørsmål, både under del A og del B.
I den samlede vurdering teller hver del ca 50 %.

Del A:

I forbindelse med en kvalitetsvurdering av skolen vil to nabokommuner sammenlikne elevresultater ved fullført 10-årig skole.
En sammenlikner blant annet resultater i norskfaget. Elevene har ikke blitt trukket ut til sentralt gitt prøve i norsk, så sammenlikningen gjøres på bakgrunn av standpunktkarakterer gitt på den enkelte skole.
Kommune A har bedre gjennomsnittsresultat i norsk enn kommune B, og forskjellen er signifikant på 5 % nivå.
I følge rapporten fra sammenlikningsundersøkelsen er forklaringen på denne forskjellen i norskkarakterer at skolen og undervisningen i kommune A holder høyere kvalitet enn skolen og undervisningen i kommune B.

a) Drøft andre mulige forklaringer på forskjellen mellom kommuneresultatene i norsk enn den som hevdes i rapporten.
b) Pek på endringer av undersøkelsesopplegget (eventuelt en utvidelse av undersøkelsen) som kanskje kunne ha ledet til mer entydige tolkninger av forskjellen i norskresultater.  
c) Kommenter måten begrepet ”skolens og undervisningens kvalitet” er operasjonalisert på i denne undersøkelsen.

Del B:

1. Nevn kort noen hovedtrekk ved feltforskning som forskningsstrategi.

2. Hva skiller målenivåene nominal-, ordinal- og intervallnivå fra hverandre?

3. Beskriv kort hva som ligger i Karl Poppers krav om at et vitenskapelig utsagn må være falsifiserbart.

4. Hva er forskjellen mellom faktiske og normative kilder i historisk forskning?

5. Hva vil det si at en korrelasjon er signifikant?

 

Oppgaver våren 2012

Du skal svare på alle spørsmål, både under del A og del B.
I den samlede vurdering teller hver del ca. 50 %.

Del A:
Ved en skole har man prøvd ut et nytt leseopplæringsprogram for 4. klasse for å se om programmet bidrar til å forbedre elevenes leseforståelse. Den ene av de to 4.klassene ved skolen har brukt det nye programmet, mens den andre klassen fikk leseundervisning på samme måten som før. De to norsklærerne ble enige seg i mellom om hvilken klasse som skulle bruke det nye programmet.
Tenk deg at følgende er et sitat fra rapporten om undersøkelsen:
Den klassen som fikk det nye opplegget, fikk bedre gjennomsnittsresultater på den nasjonale leseprøven i 5. klasse enn den andre klassen. Forskjellen er statistisk signifikant. Det nye leseopplæringsprogrammet har altså vist seg å være bedre enn tradisjonell undervisning når det gjelder å fremme leseforståelse.
Oppgave:
a) Drøft, i lys av forskningsopplegget som er benyttet, alternative tolkinger som bør tas i betraktning før man kan stole på denne konklusjonen.
b) Gi argumenter for at det kunne ha gitt nyttig tilleggsinformasjon om man i tillegg også hadde brukt kvalitative metoder i denne undersøkelsen.

Del B:
1. Tre sentrale prinsipper i forbindelse med forskningsetikk er informert samtykke, konfidensialitet og hensynet til konsekvenser.
Gjør kort greie for hva som menes med hvert av disse tre prinsippene.

2. Gjør greie for ulike måter å være observatør på i feltforskning.

3. Forklar hva man i hermeneutisk tankegang mener med begrepene forforståelse og hermeneutisk sirkel (spiral).

4. Forklar hvorfor statistisk generalisering til en spesifikk populasjon er så lite brukt, også i kvantitativ pedagogisk og spesialpedagogisk forskning.

5. Forklar hvordan det kan ha seg at i én undersøkelse er en korrelasjon på r=0,25 statistisk signifikant, mens i en annen undersøkelse kan en korrelasjon på r=0,40 være ikke-signifikant.
 

Eksamensoppgaver høsten 2012

Du skal svare på alle spørsmål, både under del A og del B.

I den samlede vurdering teller hver del ca 50 %.

 

Del A:

En ungdomsskole i en større by har gjennomført et tiltaksprogram mot mobbing. Programmet, som gikk over en måned, omfattet blant annet vising av en anti-mobbefilm, samtaler i klasserommene og mer inspeksjon i friminuttene.

Før programstart svarte elevene anonymt på om de følte seg mobbet av medelever. 6 % svarte ja, resten nei. På tilsvarende spørsmål umiddelbart etter programslutt svarte 3 % at de følte seg mobbet av medelever. Lokalavisen slår opp resultatet under overskriften:  Effektivt tiltak gjør slutt på mobbing.

 

Oppgave 1: Drøft kort ulike grunner til at lokalavisens overskrift kan være en forhastet konklusjon.

Oppgave 2: Forklar hvordan kvalitative metoder  kunne ha bidratt til å få finne ut noe om hvilke deler av tiltaksprogrammet som er viktigst.  

 

Del B:

 1. Hva menes med en sekundærkilde i historisk forskning?
 2. Forklar kort hva respondentvalidering er (i kvalitative metoder), og sterke og svake sider  ved slik validering.
 3. Hva menes med triangulering av datakilder, og hvilke fordeler kan oppnås med den slags triangulering?
 4. Hvorfor kan det hevdes at median er bedre egnet enn aritmetisk gjennomsnitt som mål for sentraltendens i skjeve fordelinger?
 5. Hva skiller sosialkonstruksjonisme fra kritisk realisme i forskning?

 

Eksamensoppgaver høsten 2013

Du skal svare på alle spørsmål, både under del A og del B.

I den samlede vurdering teller hver del ca 50 %.

 

Del A:

En internasjonal undersøkelse har studert leseforståelse hos 10-åringer i ulike land. Både europeiske, asiatiske og afrikanske land har deltatt i undersøkelsen. I undersøkelsen blir leseforståelse målt med en test som først er laget av en internasjonal gruppe og så oversatt til det som er hovedspråk i skolen i de ulike landene.

 1. Rapporten fra undersøkelsen gir ikke tilfredsstillende opplysninger om hvordan skoler og elever i de ulike land har blitt valgt ut til å delta i undersøkelsen.

Gjør kort greie for hva utvelgingsmåten har å si for at resultatene skal bli representative for landet.

 1. Hvorfor kan det være problematisk å bruke en felles test til å sammenlikne leseforståelse i ulike land, selv om testen er oversatt til landenes hovedspråk?
 2. Undersøkelsen har også samlet opplysninger om utbredelsen av IT-utstyr (datamaskiner, Internett-tilgang etc.) i de ulike landene. Det viser seg at gjennomsnittlig leseforståelse er best i de landene hvor det er mest IT-utstyr i hjemmene.

Forklar hvorfor dette ikke trenger bety at tilgang til IT-utstyr fremmer leseforståelse.

 

Del B:

 1. Gjør kort greie for hvorfor kvalitative metoder er egnet til å etablere hypoteser.
 2. Gjør kort greie for hva som menes med den hermeneutiske spiral i forbindelse med tekstanalyse.
 3. Nevn kort noen viktige forskningestiske normer.
 4. Hva er forskjellen mellom et kvasi-eksperiment og et eksperiment?
 5. Hvorfor kan medianen være bedre egnet enn aritmetisk gjennomsnitt som mål for sentraltendens i skjeve fordelinger?

Oppgavesettet omfatter en del A og en del B. I den samlede vurdering teller hver del ca. 50 %.

Del A:

En organisasjon har laget et opplegg for å redusere bruken av rusmidler blant ungdom. Opplegget omfatter videofilmer og diskusjon, og blir utprøvd i 10. klasse ved en av de to ungdomskolene i kommune X. Utprøvingen skjer i høstsemesteret.

I slutten av januar svarer så 10.klassingene ved begge ungdomsskolene i kommunen på et spørreskjema om holdning til og bruk av rusmidler.

Ett av spørsmålene i skjemaet er: ”Har du drukket øl i januar?” Ved den skolen som hadde brukt opplegget, svarte 50 % av elevene ja på spørsmålet, mot 70 % av elevene ved den andre skolen. Resten svarte nei.

-------------

I organisasjonens rapport fra undersøkelsen heter det at

Resultatet viser at opplegget har en tydelig effekt på ungdom og reduserer deres rusmiddelforbruk. Det er derfor god grunn til å anbefale at opplegget tas i bruk over hele landet, og gjerne på et tidligere alderstrinn.”

 

Forklar hvorfor ikke de opplysningene som er nevnt i oppgaven gir dekning for en slik konklusjon. Prøv å få med i svaret forhold som gjelder begrepsvaliditet, indre og ytre validitet.
 

Del B:
Du skal svare på alle oppgavene.

 1. I historisk forskning skjelner man mellom faktiske (deskriptive) og normative kilder. Gi eksempel på et faktisk og et normativt kildeutsagn.
 2. Hva ligger det i Karl Poppers krav om at et vitenskapelig utsagn må være falsifiserbart?
 3. Nevn fordeler ved intervju som datainnsamlingsmetode sammenlignet med spørreskjema.
 4. Nevn kort noen karakteristika ved tekstanalyse i kvalitativ forskning.
 5. En forsker har funnet en korrelasjon på 0,30 mellom trivsel på skolen og en samleskåre for resultater i basisfagene norsk og matematikk. Nevn ulike årsakstolkninger som kan passe med denne korrelasjonen mellom skoletrivsel og skoleprestasjoner.
   

Nynorsk

Ikkje skriv namnet ditt på eksamenssvaret. Bruk kandidatnummeret som blir delt ut under eksamen som identifisering på svaret.

Oppgåvesettet omfattar ein del A og ein del B. I den samla vurderinga tel kvar del ca. 50 %.

Del A:

Ein organisasjon har laga eit opplegg for å redusere bruken av rusmiddel blant ungdom. Opplegget omfattar videofilmar og diskusjon, og blir prøvd ut i 10. klasse ved ein av dei to ungdomskolane i kommune X. Utprøvinga skjer i haustsemesteret.

I slutten av januar svarer så 10.klassingene ved begge ungdomsskolane i kommunen på eit spørjeskjema om haldning til og bruk av rusmiddel.

Eit av spørsmåla i skjemaet er: ”Har du drukke øl i januar?” Ved den skolen som hadde brukt opplegget, svarte 50 % av elevane ja på spørsmålet, mot 70 % av elevane ved den andre skolen. Resten svarte nei.

-------------

I organisasjonen sin rapport frå undersøkinga heiter det at

Resultatet viser at opplegget har ein tydeleg effekt på ungdom og reduserer rusmiddelforbruket deira. Det er derfor god grunn til å tilrå at opplegget blir tatt i bruk over heile landet, og gjerne på eit tidlegare alderssteg.

 

Forklar kvifor ikkje dei opplysningane som er gitt i oppgåva gir dekning for ein slik konklusjon. Prøv å få med i svaret forhold som gjeld omgrepsvaliditet, indre og ytre validitet.

 

Del B:

Du skal svare på alle oppgåvene.

 1. I historisk forsking skil ein mellom faktiske (deskriptive) og normative kjelder. Gi eksempel på ei faktisk og ei normativ kjeldeutsegn.
 1. Kva ligg det i Karl Popper sitt krav om at ei vitskapleg utsegn må vere falsifiserbar?
 1. Nemn fordelar ved intervju som datainnsamlingsmetode samanlikna med spørjeskjema.
 1. Nemn kort nokre karakteristika ved tekstanalyse i kvalitativ forsking.
 1. Ein forskar har funne ein korrelasjon på 0,30 mellom trivsel på skolen og ein samleskåre for resultat i basisfaga norsk og matematikk. Nemn ulike årsakstolkingar som kan passe med denne korrelasjonen mellom skoletrivsel og skoleprestasjoner.

 

 

UTVIT1500 – Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap Høst 2014

bokmål

Skriv ikke navn på eksamenssvaret. Bruk kandidatnummeret som blir tildelt under eksamen som identifikasjon på svaret.

 

Oppgavesettet omfatter en del A og en del B. I den samlede vurdering teller hver del ca. 50 %.

 

Del A:
 

En organisasjon har laget et opplegg for å redusere bruken av rusmidler blant ungdom. Opplegget omfatter videofilmer og diskusjon, og blir utprøvd i 10. klasse ved en av de to ungdomskolene i kommune X. Utprøvingen skjer i høstsemesteret.

I slutten av januar svarer så 10.klassingene ved begge ungdomsskolene i kommunen på et spørreskjema om holdning til og bruk av rusmidler.

Ett av spørsmålene i skjemaet er: ”Har du drukket øl i januar?” Ved den skolen som hadde brukt opplegget, svarte 50 % av elevene ja på spørsmålet, mot 70 % av elevene ved den andre skolen. Resten svarte nei.

-------------

I organisasjonens rapport fra undersøkelsen heter det at

Resultatet viser at opplegget har en tydelig effekt på ungdom og reduserer deres rusmiddelforbruk. Det er derfor god grunn til å anbefale at opplegget tas i bruk over hele landet, og gjerne på et tidligere alderstrinn.”

 

Forklar hvorfor ikke de opplysningene som er nevnt i oppgaven gir dekning for en slik konklusjon. Prøv å få med i svaret forhold som gjelder begrepsvaliditet, indre og ytre validitet.
 

Del B:
Du skal svare på alle oppgavene.

 1. I historisk forskning skjelner man mellom faktiske (deskriptive) og normative kilder. Gi eksempel på et faktisk og et normativt kildeutsagn.
 2. Hva ligger det i Karl Poppers krav om at et vitenskapelig utsagn må være falsifiserbart?
 3. Nevn fordeler ved intervju som datainnsamlingsmetode sammenlignet med spørreskjema.
 4. Nevn kort noen karakteristika ved tekstanalyse i kvalitativ forskning.
 5. En forsker har funnet en korrelasjon på 0,30 mellom trivsel på skolen og en samleskåre for resultater i basisfagene norsk og matematikk. Nevn ulike årsakstolkninger som kan passe med denne korrelasjonen mellom skoletrivsel og skoleprestasjoner.
   

Nynorsk

Ikkje skriv namnet ditt på eksamenssvaret. Bruk kandidatnummeret som blir delt ut under eksamen som identifisering på svaret.

Oppgåvesettet omfattar ein del A og ein del B. I den samla vurderinga tel kvar del ca. 50 %.

 

Del A:

Ein organisasjon har laga eit opplegg for å redusere bruken av rusmiddel blant ungdom. Opplegget omfattar videofilmar og diskusjon, og blir prøvd ut i 10. klasse ved ein av dei to ungdomskolane i kommune X. Utprøvinga skjer i haustsemesteret.

I slutten av januar svarer så 10.klassingene ved begge ungdomsskolane i kommunen på eit spørjeskjema om haldning til og bruk av rusmiddel.

Eit av spørsmåla i skjemaet er: ”Har du drukke øl i januar?” Ved den skolen som hadde brukt opplegget, svarte 50 % av elevane ja på spørsmålet, mot 70 % av elevane ved den andre skolen. Resten svarte nei.

-------------

I organisasjonen sin rapport frå undersøkinga heiter det at

Resultatet viser at opplegget har ein tydeleg effekt på ungdom og reduserer rusmiddelforbruket deira. Det er derfor god grunn til å tilrå at opplegget blir tatt i bruk over heile landet, og gjerne på eit tidlegare alderssteg.

 

Forklar kvifor ikkje dei opplysningane som er gitt i oppgåva gir dekning for ein slik konklusjon. Prøv å få med i svaret forhold som gjeld omgrepsvaliditet, indre og ytre validitet.

 

Del B:

Du skal svare på alle oppgåvene.

 1. I historisk forsking skil ein mellom faktiske (deskriptive) og normative kjelder. Gi eksempel på ei faktisk og ei normativ kjeldeutsegn.
 2. Kva ligg det i Karl Popper sitt krav om at ei vitskapleg utsegn må vere falsifiserbar?
 3. Nemn fordelar ved intervju som datainnsamlingsmetode samanlikna med spørjeskjema.
 4. Nemn kort nokre karakteristika ved tekstanalyse i kvalitativ forsking.
 5. Ein forskar har funne ein korrelasjon på 0,30 mellom trivsel på skolen og ein samleskåre for resultat i basisfaga norsk og matematikk. Nemn ulike årsakstolkingar som kan passe med denne korrelasjonen mellom skoletrivsel og skoleprestasjoner.

Eksamen UTVIT1500 15. november 2017

Oppgaven består av to deler. Del 1 er en langsvarsoppgave og del 2 består av fem kortsvarsoppgaver. Del 1 og del 2 teller like mye. 

 

Del 1

8. september 2006 hadde nettstedet LiveScience overskriften:

«Men Smarter than Women, Scientist Claims». (Oversatt: I følge forskere er menn smartere enn kvinner).

Foreta en kritisk vurdering av overskriften på bakgrunn av det du har lært i UTVIT1500. Her kan du gjerne bruke de tre forskningskritiske spørsmålene. Hvilken informasjon savner du for å kunne vurdere påstanden?

 

Del 2 Kortsvarsoppgaver.

Alle spørsmålene skal besvares.

 1. Karl Popper stilte som krav til vitenskapelige utsagn at de skulle være falsifiserbare. Hva betyr dette og hvilke utfordringer kan et slikt krav medføre for forskning i pedagogikk eller spesialpedagogikk?
 2. Gi eksempler på tilfeller der intervjuer er henholdsvis mer egnet og mindre egnet enn spørreskjema som metode.
 3. Hva menes med at data er teoriladet?
 4. Hvilke tre mål har vi for sentraltendensen i statistiske fordelinger, hvordan defineres de og i hvilke tilfeller er de samme tall?
 5. Ta stilling til påstanden: «Bruken av sosiale medier til å formidle historie gjør kildekritikk enda viktigere enn tidligere». Hvilke råd for god kildekritikk ville du gitt en venn som ikke hadde erfaring med forskningsmetode?
Publisert 31. mai 2012 14:53 - Sist endret 9. apr. 2019 13:17