UTVIT1500 – Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er under avvikling. Undervisning tilbys siste gang høsten 2016. Eksamen tilbys siste gang høsten 2017. Er du forsinket i studiet og har behov for veiledning om hvordan du skal fullføre studiet? Ta kontakt med UV-studieinformasjon for å bestille veiledningstime!

Emnet gir en innføring i begreper og analysemetoder som står sentralt i empirisk utdanningsvitenskapelig forskning.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

 • ha lært hovedprinsippene for vitenskapelig tenke og arbeidsmåte
 • ha innsikt i fasene i forskningsprosessen (utforming av forskningsspørsmål og hypoteser,utvelgelse av undersøkelses-enheter,innsamling av data og analyse og tolking av resultater)
 • ha kunnskap om ulike datainnsamlings-metoder i kvalitativ og kvantitativ forskning (observasjon, intervju, spørreskjema, tester)
 • ha kunnskap om ulike analysemetoder i kvalitativ og kvantitativ forskning,samt kildekrtikk i historisk forskning
 • ha innsikt i metodologiske emner, med vekt på validitet
 • ha kjennskap til ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner som har påvirket kvalitativ og kvantitativ forskning
 • ha kjennskap til forskningsetiske prinsipper, som informert samtykke og god henvisningsskikk

Ferdigheter

Du skal kunne:

 • gjøre rede for sentrale elementer i forskningsprosessen, og vurdere fordeler og ulemper ved ulike forskningsdesign
 • gjøre rede for sentrale begreper innen kvalitativ metode.
 • gjøre rede for sentrale statistiske grunn-begreper og kunne tolke resultat fra enkle statistiske analyser
 • gjøre rede for forholdet mellom utvalg og populasjon
 • lese utdanningsvitenskapelig forsknings-litteratur med forståelse og kritisk vurdering

Generell kompetanse

Du skal kunne:

 • forholde deg kritisk til forskningsresultater
 • reflektere over etiske aspekter ved forskning og publisering av forskningsresultater, og forstå viktigheten av viktige akademiske prinsipper som etterprøvbarhet, presisjon og upartiskhet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er obligatorisk bachelorprogrammet i pedagogikk og i bachelorprogrammet i spesialpedagogikk.

Overlappende emner

Dersom du har grunnfag i pedagogikk / spesialpedagogikk eller tilsvarende får du fritak for dette emnet. Dersom du likevel velger å ta emnet, vil du ikke få studiepoeng for dette.
Andre grunnstudier i pedagogikk kan gi grunnlag for fritak under forutsetning av at de inneholder studier i forskningsmetoder som tilsvarer 10 stp.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar.

Eksamen

Emnet er under avvikling. Eksamen tilbys siste gang høsten 2017.


Eksamen består av en skriftlig individuell prøve á 3 timer.

Korrekt sitat og kildebruk

Tidligere eksamensoppgaver.

Tidligere sensorveiledninger.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapport fra periodisk sluttevaluering av emne UTVIT1500 høst 2016

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2016

Emnet er under avvikling. Undervisning tilbys siste gang høsten 2016

Eksamen

Høst 2017

Vår 2017

Høst 2016

Emnet er under avvikling. Siste mulighet til å ta eksamen vil være høsten 2017. Kontinuasjonseksamen tilbys til studenter som stryker på ordinær eksamen h.16, v.17 og h17

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo