Tidligere gitte eksamensoppgaver

Våren 2010:

Du skal besvare én av de to drøftingsoppgavene  nedenfor og de fire kortsvaroppgavene.

Drøftingsoppgave
Besvar enten oppgave a) eller oppgave b):
a) Overskrift: Barndommens historie
Redegjør for og drøft sentrale trekk ved vår forståelse av barnet  gjennom ulike epoker fra middelaldren fram til i dag.

b) Overskrift: Kant om pedagogikk
Redegjør for og drøft  Kants pedagogiske perspektiver med utgangspunkt i begrepene: fornuft, frihet, autonomi og oppdragelse.

Kortsvaroppgaver:
Besvar følgende fire oppgaver:
1) Beskriv i korte trekk de viktigste reformene i grunnskolens utvikling etter 2. verdenskrig fram til våre dager.
2) Hvilke oppgaver  har et  Clearinghouse innenfor utdanningsforskingen?
3) Beskriv kort hva vi legger  i  ”integrering” og  ”inkludering”  som spesialpedagogiske begreper.
4) Hva mener Løgstrup bør være skolens formål?

 

Våren 2012:

Du skal besvare én av de to drøftingsoppgavene nedenfor og de tre kortsvaroppgavene.

Drøftingsoppgave
Besvar enten oppgave A eller oppgave B.

A) Overskrift: «Kant»
Gjør rede for Kants syn på oppdragelse, og drøft aktualiteten av dette synet for vår egen tid.
B) Overskrift: «Det medvirkende barnet»
Gjør rede for og sentrale utviklingstrekk innenfor den epoken som er kalt «det medvirkende barnet», og drøft medvirkningsperspektivet som en pedagogisk og demokratisk utfordring.

Kortsvaroppgaver

Besvar alle tre oppgavene.

1) Beskriv kort John Deweys erfaringsbegrep.
2) Beskriv kort hva Ellen Key sto for.
3) Beskriv kort sentrale kjennetegn ved Kunnskapsløftet som læreplan.

Høsten 2013

Drøftingsoppgave

Besvar enten oppgave A eller oppgave B:

A)        Overskrift:  ”Utdanningssystemet”

Redegjør for sentrale trekk i utviklingen av vårt utdanningssystem gjennom ulike epoker fra 1700-tallet fram til i dag og med særlig vekt på tiden etter 2. verdenskrig.

Eller:

B)        Overskrift: ”Rousseau og Kant”

Gjør rede for og drøft sammenfall og ulikheter i den pedagogiske tenkningen hos Rousseau og Kant.

Kortsvaroppgaver (alle skal besvares):

1. Beskriv kort sentrale lovreformer i utviklingen av barns rettigheter fra 1890-årene til i dag.

2. Skissér John Deweys ide om oppdragelse.

3. Hvilke pedagogiske ideer forbinder du med Johann Friedrich Herbart?

 

UVEXFAC - EKSAMEN HØST 2016

var på én (1) av følgende to (2) essayoppgaver:

Oppgave 1:

Gjør rede for sentrale tanker om oppdragelse hos én av følgende fire filosofer: J-J. Rousseau, I. Kant, J. F. Herbart, J. Dewey. Diskutér deretter disse tankene i lys av tankene til én av de andre tre filosofene.

Oppgave 2:

Gjør rede for sentrale epoker i utviklingen av allminnelig skolegang i Norge fra 1700-tallet fram til i dag. Legg vekt på hvordan det har endret rammene for barndom og oppvekst det siste hundreåret.

 

UVEXFAC - EKSAMEN HØST 2017

Velg og besvar én av de to oppgavene nedenfor:

Oppgave 1:

Gjør rede for sentrale tanker i John Deweys Erfaring og opdragelse. Drøft disse tankene så i lys av Ellen Keys skolekritikk.

Oppgave 2:

Det lange 1900-tallet – skolens århundre? Hva er sentrale tema og tidsskiller i skoleutvikling og pedagogikk fra 1900 og til i dag?  Vis dette ved å kombinere ulike deler av pensum i besvarelsen.

 

UVEXFAC - EKSAMEN HØST 2018

KORTSVARSOPPGAVER

Svar på to av disse oppgavene:

  1. Gjør kort rede for begrepet danning.
  2. Gjør kort rede for statspietismens betydning for norsk skole på 1700-tallet.
  3. Gjør kort rede for Helga Engs pedagogiske ståsted.
  4. Gjør kort rede for noen kjennetegn ved kunnskapssamfunnet.

DRØFTINGSOPPGAVE

Svar på en oppgave

Fellesskolen

 Ambisjonen om en felles skole for alle barn har stått sterkt i Norge. Gjør rede for og drøft sentrale ideer og hendelser som har bidratt til den norske fellesskolens etablering og utvikling. Pek på noen trekk ved vår tids samfunn som utfordrer fellesskoleidealet.

 

Oppdragelse  

Hvordan kan barn og unge oppdras til selvstendighet og frihet? Gjør rede for og drøft minst to pedagogiske tenkeres syn på dette spørsmålet. Vis hvordan disse tenkerne forstod oppdragelse som bidrag til å fremme et mer humant samfunn. 

 

Publisert 31. mai 2012 14:20 - Sist endret 13. nov. 2019 15:38