Tidligere gitte eksamensoppgaver

Våren 2010:

Du skal besvare én av de to drøftingsoppgavene  nedenfor og de fire kortsvaroppgavene.

Drøftingsoppgave
Besvar enten oppgave a) eller oppgave b):
a) Overskrift: Barndommens historie
Redegjør for og drøft sentrale trekk ved vår forståelse av barnet  gjennom ulike epoker fra middelaldren fram til i dag.

b) Overskrift: Kant om pedagogikk
Redegjør for og drøft  Kants pedagogiske perspektiver med utgangspunkt i begrepene: fornuft, frihet, autonomi og oppdragelse.

Kortsvaroppgaver:
Besvar følgende fire oppgaver:
1) Beskriv i korte trekk de viktigste reformene i grunnskolens utvikling etter 2. verdenskrig fram til våre dager.
2) Hvilke oppgaver  har et  Clearinghouse innenfor utdanningsforskingen?
3) Beskriv kort hva vi legger  i  ”integrering” og  ”inkludering”  som spesialpedagogiske begreper.
4) Hva mener Løgstrup bør være skolens formål?

 

Våren 2012:

Du skal besvare én av de to drøftingsoppgavene nedenfor og de tre kortsvaroppgavene.

Drøftingsoppgave
Besvar enten oppgave A eller oppgave B.

A) Overskrift: «Kant»
Gjør rede for Kants syn på oppdragelse, og drøft aktualiteten av dette synet for vår egen tid.
B) Overskrift: «Det medvirkende barnet»
Gjør rede for og sentrale utviklingstrekk innenfor den epoken som er kalt «det medvirkende barnet», og drøft medvirkningsperspektivet som en pedagogisk og demokratisk utfordring.

Kortsvaroppgaver

Besvar alle tre oppgavene.

1) Beskriv kort John Deweys erfaringsbegrep.
2) Beskriv kort hva Ellen Key sto for.
3) Beskriv kort sentrale kjennetegn ved Kunnskapsløftet som læreplan.

Høsten 2013

Drøftingsoppgave

Besvar enten oppgave A eller oppgave B:

A)        Overskrift:  ”Utdanningssystemet”

Redegjør for sentrale trekk i utviklingen av vårt utdanningssystem gjennom ulike epoker fra 1700-tallet fram til i dag og med særlig vekt på tiden etter 2. verdenskrig.

Eller:

B)        Overskrift: ”Rousseau og Kant”

Gjør rede for og drøft sammenfall og ulikheter i den pedagogiske tenkningen hos Rousseau og Kant.

Kortsvaroppgaver (alle skal besvares):

1. Beskriv kort sentrale lovreformer i utviklingen av barns rettigheter fra 1890-årene til i dag.

2. Skissér John Deweys ide om oppdragelse.

3. Hvilke pedagogiske ideer forbinder du med Johann Friedrich Herbart?

Publisert 31. mai 2012 14:20 - Sist endret 11. nov. 2014 13:48