Dette emnet er nedlagt

Obligatoriske komponenter og fravær

Dette emnet har seks obligatoriske komponenter som må være gjennomført og bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Forelesninger

Noen forelesninger er obligatoriske. Dette spesifiseres i timeplanen.

På obligatorisk undervisning tillates et fravær på inntil 20 % på et studieår. Eventuelt fravær utover 20 % må dokumenteres med legeerklæring.

Studenter som ikke leverer legeerklæring for fravær utover 20 % vil ikke kunne gå opp til eksamen.

Egentrening

Alle egentreningene er obligatoriske. Fravær utover en dag må dokumenteres ved legeerklæring og tas igjen så snart det lar seg gjøre. Legeerklæring leveres instituttet snarest mulig.

Frammøte kontrolleres ved signatur på frammøtelister. Du er selv ansvarlig for at listen blir signert.

Kombinasjonspraksis

I kombinasjonspraksis følger du praksisstedets dagsrytme fem dager i uken. All aktivitet knyttet til kombinasjonspraksis er obligatorisk.

Fravær utover to dager per praksisperiode må dokumenteres ved legeerklæring og tas igjen så snart det lar seg gjøre. Legeerklæring leveres instituttet snarest mulig.

Du skal skrive en praksisrapport som leveres til praksisveileder. Veileder vurderer rapporten innen siste dag av praksisperioden. Dersom rapporten ikke blir godkjent må den bearbeides og leveres i forbedret utgave til instituttet. Du får kun ett forsøk på å rette opp rapporten.

Kombinasjonspraksis vurderes med godkjent/ikke godkjent. Dersom du står i fare for ikke å få godkjent praksis skal veileder kontakte instituttet snarest mulig. Det vil da bli avholdt et kontaktmøte mellom praksisveileder, praksisansvarlig på instituttet og deg. Dersom kombinasjonspraksis ikke kan godkjennes, vil du få anledning til å få en ny praksisperiode på et annet sted så snart det lar seg gjøre.

Bruk av ansiktsdekkende hodeplagg

Instituttstyret ved ISP har fattet vedtak om at bruk av ansiktsdekkende hodeplagg ikke er forenlig med deltagelse på undervisning ut over rene forelesninger. I
undervisningssituasjoner som praksis på alle studienivå, problembasert læring (PBL), seminar, egentrening i rådgivning, og en del undervisning innen
logopedi/audiopedagogikk, som f. eks. stemmebruk, kan ikke ansiktsdekkende hodeplagg benyttes

Kurs i Wechlertestene

Testkurs er obligatorisk. Fravær utover en dag må dokumenteres ved legeerklæring og tas igjen så snart det lar seg gjøre. Legeerklæring leveres instituttet snarest mulig.

Frammøte kontrolleres ved signatur på frammøtelister. Du er selv ansvarlig for at listen blir signert.

Ved fravær utover en dag må du vente til neste ordinære testkurs for å fullføre og gjøre deg kvalifisert til å gå opp til eksamen.

Arbeidskrav 1

Det ene arbeidskravet er en teoretisk fordypning i gruppe, med et skriftlig arbeid fra gruppen.

Dersom arbeidskravet ikke godkjennes får gruppen ett forsøk på å rette opp arbeidskravet og levere det på nytt. Opprettet arbeidskrav må leveres senest en uke etter at gruppen ble kjent med vurderingen ikke godkjent. Arbeidskrav som leveres for sent vil ikke bli vurdert.

Arbeidskrav 2

Det andre arbeidskravet er et individuelt skriftlig refleksjonsnotat.

Dersom arbeidskravet ikke godkjennes får du ett forsøk på å rette opp arbeidskravet og levere det på nytt. Opprettet arbeidskrav må leveres senest en uke etter at du ble kjent med vurderingen ikke godkjent. Arbeidskrav som leveres for sent vil ikke bli vurdert.

Publisert 21. juli 2014 13:34 - Sist endret 13. aug. 2014 13:37