SPED4000 – Rådgivning og innovasjon

Kort om emnet

 Innholdet organiseres i følgende områder

 • aktuelle rådgivnings- og innovasjonsteorier. Etiske og praktiske utfordringer i det spesialpedagogiske fagfeltet (1.,2. og 3. linjetjenester.)
 • sentrale rådgivnings- og innovasjonsoppgaver på system-,
  gruppe- og individnivå
 • oversikt over og trening i rådgivningsferdigheter og
  grunnleggende egenskaper
 • kartlegging, informasjons- og sakkyndighetsarbeid innen
  rådgivning
 • systemforståelse som grunnlag for rådgivning og innovasjon
  innen skoler, barnehager, andre institusjoner og familier. Her vektlegges
  tilrettelegging for inkludering, tilpasset opplæring og særskilte tiltak og
  organisasjonsutvikling
 • kartlegging med vekt på Wechslertestene

Hva lærer du?

Studiet skal gi faglig oversikt over temaer, rammer, teori, modeller og ferdigheter innen spesialpedagogisk rådgivnings- og innovasjonsarbeid relatert til den enkelte fordypning.

Studentene skal lære å

 • legge til rette for, lede og gjennomføre en rådgivnings- og eller innovasjonsprosess.
 • anvende kartleggingsmetoder for å fremme individers, gruppers og systemers planlagte endringer for en bedret pedagogisk situasjon.
 • reflektere kritisk over sin egen praksisteori som rådgiver og innovatør innen det spesialpedagogiske fagfeltet. (reflektiv praktiker)
 • profilere og dele sin spesialpedagogiske kunnskap som et ledd i en rådgivningsprosess.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Emnet er en obligatorisk del av masterprogrammet i spesialpedagogikk, studieretning spesialpedagogisk rådgivning og forutsetter opptak til dette programmet

Emnet kan ikke tas som enkeltstående emne uten at fordypningsemne tas samtidig eller at fordypningsemne er tatt på et tidligere tidspunkt.

Undervisning

Undervisningen organiseres som felleseforelesninger for alle fordypningene, egentrening (kasusbaserte gruppeøvelser med bruk av rollespill og videoopptak) i rådgivningsferdigheter og testsertifiseringskurs.  Deler av undervisningen er obligatorisk. Det blir gitt veiledning av gruppetrening og øvelser.

Det er en 3 ukers ekstern praksis innen et fordypningsrelevant arbeidsfelt som blir fulgt opp med gruppeveiledning både før og etter praksis. Praksis vil så langt det er mulig integrere fordypning og rådgivning.

Obligatoriske komponenter

For å gå opp til eksamen må følgende komponenter være bestått:

 • obligatorisk undervisning
 • egentrening av rådgivningsferdigheter
 • praksis
 • gjennomført kurs i Wechslertestene
 • to arbeidskrav, en teoretisk fordypning i gruppe og et selvstendig refleksjonsnotat .

Les mer om obligatoriske komponenter og fremmøte.

Eksamen

Deleksamen 1: En individuell semesteroppgave. Nærmere retningslinjer for oppgaven vil foreligge ved semesterstart.

Deleksamen 2: godkjente protokoller og rapport fra Wechslertestene.

Korrekt sitat- og kildebruk

Sensur av eksamen på ISP

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

På deleksamen 1: skriftlig individuell semesteroppgave anvendes det en gradert karakterskala fra A til F, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

På deleksamen 2: godkjente protokoller fra Wechslertestene benyttes Bestått/ikke bestått

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tidsbegrensning på gyldighet for arbeidskrav er 3 år. Studenten trenger da ikke å ta arbeidskravene på nytt hvis de går opp til ny eksamen innen 3 år.

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Instituttet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer. Studenter som består eksamen, men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle 3 eksamensforsøk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Les studentenes evaluering av emnet vår 2016
Les studentenes evaluering av emnet høst 2013/vår 2014

Fakta om emnet

Studiepoeng
20
Nivå
Master
Undervisning
Over to semestre, oppstart hver høst

Emnet er under avvikling. Siste semester med undervisning er våren 2017.

Eksamen
Hver vår

Emnet er under avvikling. Siste ordinær eksamen er våren 2017. Eksamen arrangeres for siste gang våren 2019.

Undervisningsspråk
Norsk