Praksis, obligatoriske kompoinenter og fravær

Dette emnet har seks obligatoriske komponenter som må være gjennomført og bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Frammøte kontrolleres ved signatur på frammøtelister. Du er selv ansvarlig for at listen blir signert.

 

Forelesninger

På forelesninger tillates det fravær på inntil 20% (som i år tilsvarer 1 forelesning i høstsemesteret) på et studieår. Eventuelt fravær utover dette må dokumenteres med legeerklæring.

Forelesninger I kartlegging har egne regler for fravær.

Gjennomføring av kurs i kartlegging

Alle undervisningsaktiviteter i kartleggingsuka er obligatoriske. Det tillates et fravær på inntil 20% (som i år tilsvarer 1 dag). Eventuelt fravær utover dette må dokumenteres med legeerklæring og tas igjen så snart det lar seg gjøre.

Egentrening

Alle egentreningene er obligatoriske. Fravær utover to dager må dokumenteres ved legeerklæring. Ved lengre fravær tar emneansvarlig en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan få egentreningen bestått. Legeerklæring leveres instituttet snarest mulig.

Praksis

Praksis i SPED4001 utgjør formelt tre uker, men den er integrert med fordypningspraksisen som er også på tre uker.

I praksis følger du praksisstedets dagsrytme. All aktivitet knyttet til praksis er obligatorisk.

Fravær utover to dager per praksisperiode må dokumenteres ved legeerklæring og tas igjen så snart det lar seg gjøre. Legeerklæring leveres instituttet snarest mulig.

Du skal skrive en praksisrapport i vårsemesteret.

Praksis vurderes med godkjent/ikke godkjent. Dersom du står i fare for ikke å få godkjent praksis skal veileder kontakte instituttet snarest mulig. Det vil da bli avholdt et kontaktmøte mellom praksisveileder, praksisansvarlig på instituttet og deg. Dersom praksis ikke kan godkjennes, vil du få anledning til å få en ny praksisperiode på et annet sted dersom det lar seg gjøre.

Du kan komme med konkrete forslag til praksissted utenfor Oslo/Akershus (for eksempel på hjemsted). Ønsker sendes master@isp.uio.no  Frist for å foreslå praksissted er 6 uker før praksis.

Dersom du kan dokumentere behov for tilrettelegging i praksisperioden, kan du sende en søknad her: https://www.uio.no/studier/tilrettelegging/  . Frist er 1.september/1. februar. Vi gjør oppmerksom på at tilretteleggingen kun kan innvilges dersom den ikke fører til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.

Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i praksisstudier. Attesten skal leveres ved studiestart.  

Les Retningslinjer for ekstern praksis ved studier på Institutt for spesialpedagogikk (ISP)

Arbeidskrav

Det er tre arbeidskrav.

  •  refleksjonsnotat over egen rolle som rådgiver
  •  analyse av dokumenter
  •  praksisrapport med vekt på innovasjon

Alle obligatoriske forhold i undervisningen må være godkjent og Arbeidskrav 1, 2 og 3 må være bestått før du får gå opp til eksamen.

Arbeidskrav 1: refleksjonsnotat over egen rolle som rådgiver

Leveres i høstsemesteret. Individuell oppgave knyttes opp mot teori. Basert på egentrening – loggføring underveis. Omfang: 4-6 sider + litteraturliste. Dersom arbeidskravet ikke godkjennes får du ett forsøk på å rette opp arbeidskravet og levere det på nytt. Opprettet arbeidskrav må leveres senest en uke etter at du ble kjent med vurderingen ikke godkjent. Arbeidskrav som leveres for sent vil ikke bli vurdert.

Arbeidskrav 2: analyse av dokumenter

Analyse dokumenter fra ulike faser i den spesialpedagogiske tiltakskjeden. Innleveringsfrist vårsemesteret.  Dersom arbeidskravet ikke godkjennes får du ett forsøk på å rette opp arbeidskravet og levere det på nytt. Opprettet arbeidskrav må leveres senest en uke etter at du ble kjent med vurderingen ikke godkjent. Arbeidskrav som leveres for sent vil ikke bli vurdert.

Arbeidskrav 3 praksisrapport med vekt på innovasjon

Praksisrapport knyttet til innovasjon leveres i slutten av praksisperioden til praksisstedet og godkjennes av praksisveileder.

Veileder vurderer rapporten innen siste dag av praksisperioden. Dersom arbeidskravet ikke godkjennes får du ett forsøk på å rette opp arbeidskravet og levere det på nytt. Opprettet arbeidskrav skal leveres til instituttet senest en uke etter at du ble kjent med vurderingen ikke godkjent. Arbeidskrav som leveres for sent vil ikke bli vurdert.

Rapporten skal legges fram på praksisseminar i fordypningen.

 

Bruk av ansiktsdekkende hodeplagg

Instituttstyret ved ISP har fattet vedtak om at bruk av ansiktsdekkende hodeplagg ikke er forenlig med deltagelse på undervisning ut over rene forelesninger. I undervisningssituasjoner som praksis på alle studienivå, problembasert læring (PBL), seminar, egentrening i rådgivning, og en del undervisning innen logopedi/audiopedagogikk, som f. eks. stemmebruk, kan ikke ansiktsdekkende hodeplagg benyttes

Publisert 16. feb. 2018 13:04 - Sist endret 7. feb. 2020 16:24