Pensum/læringskrav

Lese- og skrivevansker

Catts, H.W., Kamhi, A.G., (ed.): Language and Reading Disabilities, 1999. Boston, Usa: Allyn & Bacon . (370 s.).

Elbro, C., Nielsen I. og Petersen D.K.: Dyslexia in Adults: Evidence for Deficits in Non-word Reading and in the Phonological Representation of Lexical Items, 1994. Annals of Dyslexia, Vol.44 . (20 s.).

Hagtvet, B., Lassen, L., Lyster, S., Vea, G.D.: Elever med marginale lese- og skrivevansker på ungdomstrinnet, 1996. Spesialpedagogikk nr.3 . (20 s.).

Lyon, G.R.: Towards a Definition of Dyslexia, 1995. Annals of Dyslexia Volume XLV. (20 s.).

Lyster, S.A.: Lese- og staveutvikling. Fra fonologisk bevissthet til Morfologisk kunnskap, 1996. Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk nr.2. (6 s.).

Spear-Swerling, L. and Sternberg, R.J: The Road Not Taken: An Integrative Theoretical Model of Reading Disability, 1994. Journal Of Learning Disabilities, Volume 27, nr.2, Febr. (12 s.).

Vygotsky, L.S.: Mind in Society, The Developement of Higher Psychological Processes, 1978. London: Harvard University Press. (130 s.) .

Wold, A.H. (red.): Skriftspråkutvikling. Om hvordan barn lærer å lese og skrive, 1996. Oslo: Cappelen. (310 s.).

Matematikkvansker

Baroody, A., Dowker, A. (ed.): The Developement of Arithmetic Skills and Concepts, 2003. UK: Lawrence Erlbaum Associates. (200 s.).

Holm, M.: Opplæring i matematikk. For elever med matematikkvansker og andre elever, 2002. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. (150 s.).

Holm, M.: Kvalitet i opplæringstilbudet for elever med matematikkvansker. Delrapport fra et prosjekt, 1998. Oslo: ISP, UIO. (20 s.).

Huges, M.: Children and number. Difficulties in learning mathematics, 1997. Oxford, UK: Blackwell Publ.Ltd. (170 s.).

Magne, O.: Dysmathematica. Fakta och teorier om matematikinlärning for handikappade elever, 1992. Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk, nr.3. (20 s.).

Miles, T.R. and Miles, E (ed.): Dyslexia and mathematics, 1992. London: Routledge. (125 s.).

Ostad, S.A.: Elever med matematikkvansker. Studier av kunnskapsutviklingen i strategisk perspektiv, 1999. Blindern: Unipub. (140 s.).

Datateknologi i spesialpedagogisk arbeid

Brøyn, T. og Schultz, J.H. (red): IKT og tilpasset opplæring, 1999. Oslo: Tano Ascheoug. (210 s.).

Jonsborg, L.: Datateknologi i spesialpedagogisk arbeid. Forelesningskompendier, 2002. Oslo: ISP; UIO. (ca. 200 s.).

Van Daal, V.H.P. & Reitsma, P.: Computer-assisted learning to read and spell: Results from two pilot studies, 2000. Journal of reading research in reading, Vol.23(2), p.181-193. (12 s.).

Walker, S. & Reinolds, L.: Screen design for children's reading: Some key issues, 2000. Journal of reading research in reading, Vol 23 (2), p.224-234. (10 s.).

IKT - årsplaner, 2003. Kirke- Utdannings og Forskningsdepartementet . (ca.50 s.).

I tillegg kommer dokumentasjon til programvare som blir valgt ut ved starten av hvert semester.

Sosiale og emosjonelle vansker

Ogden, T.: Sosial kompetanse og problematferd i skolen, 2001. Oslo: Gyldendal Akademisk. (240 s.).

Det tas forbehold om små endringer av litteraturlisten i løpet av studieåret

Publisert 10. juni 2004 13:03 - Sist endret 21. juni 2004 10:43