SPED4400 – Fordypning i spesifikke lærevansker

Kort om emnet

For uten obligatorisk praksis inneholder emnet fire teoretiske delemner: lese- og skrivevansker, matematikkvansker, språkvansker og psykososiale vansker.

Fordelingen disse imellom er slik at delemnene Lese- og skrivevansker (dysleksi) og Matematikkvansker vektes til sammen tilsvarende 30 studiepoeng, mens delemnene Språkvansker og Psykososiale vansker vektes til sammen tilsvarende 10 studiepoeng (Fordelt med 6 studiepoeng til språkvansker og 4 studiepoeng til psykososiale vansker).

Lese- og skrivevansker (dysleksi)

 • lese- og stave og skriveutvikling i et teoretisk forskningsmessig og didaktisk perspektiv
 • lese- og skrivevansker - årsaker, framtredelsesformer og forhold til andre kognitive- og språkferdigheter
 • forebygging av lese- og skrivevansker og av sekundære vansker
 • kartlegging og tiltak i forskningsmessig og spesialpedagogisk perspektiv

Matematikkvansker

 • utvikling av matematiske ferdigheter i et teoretisk og forskningsmessig perspektiv
 • matematikkvansker – årsaker og samspillet med andre kognitive faktorer og motivasjon
 • kartlegging og tiltak i forskningsmessig og spesialpedagogisk perspektiv

Språkvansker

 • språkutvikling i et teoretisk og forskningsmessig perspektiv
 • teoretisk og didaktisk perspektiv på generelle og spesifikke språkvansker
 • diagnosekriterier og språklig utvikling hos barn
 • kartleggingsprosedyrer og tiltak i behandlende og forebyggende perspektiv

Psykososiale vansker

 • teoretisk og didaktisk perspektiv på psykososiale vansker som primær- og sekundærvanske
 • risiko- og beskyttelsesfaktorer som forståelsesgrunnlag for evidensbaserte behandlende og forebyggende tiltak

Hva lærer du?

Kunnskaper

Forskningsbaserte kunnskaper om årsaksforhold, ulike risiko- og beskyttende faktorer som har betydning for forståelse av spesifikke lærevansker samt sekundærvansker i et teoretisk og didaktisk persektiv.

Ferdigheter

Ferdigheter i kartlegging av spesifikke lærevansker, samt utredning og iverksetting av forebyggende og behandlende tiltak i et individ- og systemperspektiv, samt evaluering av disse.

Generell kompetanse

Selvstendig yrkesutøvelse gjennom teori- og forskningsbasert spesialpedagogisk arbeid rettet mot barn, unge og voksne med spesifikke lærevansker, samt indirekte arbeid i form av råd og veiledning rettet mot foreldre og lærere og andre i utdanningssystemet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Adgang forutsetter opptak til masterprogrammet i spesialpedagogikk.

Undervisning

Undervisning

Emnet består av varierte undervisningsformer: forelesninger, seminarer, problembasert/casebasert undervisning, testkurs og prosjektarbeid i mindre grupper. Det knyttes arbeidskrav til emnet. Det gis veiledning i prosjektarbeidet. Emnet inneholder praksis i inntil 7 uker.

Praksis

Du har 7 uker obligatorisk praksis under veiledning. I tillegg kommer 3 ukers praksis i SPED4002 - Spesialpedagogisk rådgivning og utredningsarbeid. De to praksisenhetene vil, så langt det er mulig, bli integrert. Noe av praksisen kan arrangeres internt på instituttet.

For informasjon om praksisopplæring ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP), se her.

Les Retningslinjer for ekstern praksis ved studier på ISP.

Eksamen

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen

Obligatoriske komponenter som praksis, PBL, arbeidskrav og øvrig undervisning samt deltakelse på enkelte forelesninger og prosjektarbeid må være gjennomført og godkjent før kandidaten får gå opp til eksamenskomponenten hjemmeeksamen. Nærmere spesifikasjon av arbeidskravene foreligger ved starten av studieåret. Semesterfordeling av de obligatoriske komponentene er: PBL: høst og avsluttes vår, Praksis - del 1: høst, Arbeidskrav 1: høst, Arbeidskrav 2 : høst, Arbeidskrav 3: vår, Prosjektarbeid: vår, Praksis - del 2: vår.

Eksamen

For studenter som følger emnet i studieperioden høst 2022/vår 2023 gjelder følgende:

Eksamen består av en individuell 4-timers skriftlig skoleeksamen (Lese- og skrivevansker, Språkvansker, og Psykososiale vansker; høstsemesteret, teller 30 % av karakteren), en individuell 2-timers skriftlig skoleeksamen (Matematikkvansker; høstsemesteret, teller 20 % av karakteren) og en 3 dagers hjemmeeksamen (vårsemesteret, teller 50 % av karakteren). Emnet er ikke bestått med mindre alle komponentene som eksamen består av er bestått.

Fra og med høstsemesteret 2023 vil følgende gjelde:

Eksamen består av en individuell 4-timers skriftlig skoleeksamen (Lese- og skrivevansker, Språkvansker, og Psykososiale vansker; høstsemesteret, teller 30 % av karakteren), mappeeksamen (Matematikkvansker; høstsemesteret, teller 20 % av karakteren) og en 3 dagers hjemmeeksamen (vårsemesteret, teller 50 % av karakteren). Emnet er ikke bestått med mindre alle komponentene som eksamen består av er bestått.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tidsbegrensning på gyldighet for eksamensdeler (obligatoriske komponenter, arbeidskrav og eksamen) er 3 år. Studenten trenger da IKKE å ta arbeidskravene på nytt hvis de går opp til ny eksamen innen 3 år.

Ikke-bestått på første eksamen får ikke konsekvenser for deltagelse i undervisning eller innlevering av obligatoriske komponenter eller eksamenskomponenter i vårsemestret.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Fakultetet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer ved skriftlig eksamen. Instituttet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer ved hjemmeeksamen.

Studenter som består eksamen men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle eksamensforsøk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
40
Nivå
Master
Undervisning
Over to semestre, oppstart hver høst
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk

En del forelesninger går på engelsk