Obligatoriske komponenter og fravær

Dette emnet har fire obligatoriske komponenter som må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til skriftlig eksamen. I tillegg de fleste forelesninger er obligatoriske.

Forelesninger

De fleste forelesninger er obligatoriske. Dette spesifiseres i timeplanen.

På obligatorisk undervisning tillates et fravær på inntil 20 % på et studieår. Eventuelt fravær utover 20 % må dokumenteres med legeerklæring.

Studenter som ikke leverer legeerklæring for fravær utover 20 % vil ikke kunne gå opp til eksamen.

Problem basert læring (PBL)

All PBL-undervisning er obligatorisk. Det inkluderer introduksjon, casepresentasjon, gruppearbeid og fremlegg. Fravær på PBL må begrunnes. Alt fravær utover 20 % må dokumenteres med legeattest. 

Frammøte kontrolleres ved signatur på frammøtelister, både ved fellessamlinger og i gruppe. Du er selv ansvarlig for at listen blir signert. Frammøte regnes samlet for høst- og vårsemesteret.

Arbeidskrav

Det er tre individuelle skriftlige arbeidskrav. Dersom arbeidskravet ikke godkjennes får du ett forsøk på å rette opp arbeidskravet og levere det på nytt. Opprettet arbeidskrav må leveres senest en uke etter at du ble kjent med vurderingen ikke godkjent. Arbeidskrav som leveres for sent vil ikke bli vurdert.

Prosjektarbeid

Prosjektarbeid er et gruppearbeid. Hver gruppe skal levere et skriftlig arbeid og ha et muntlig fremlegg. Prosjektarbeidet vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeid som ikke godkjennes må rettes opp. Ny versjon leveres instituttet innen en uke. Dersom arbeidet ikke godkjennes får ikke gruppen gå opp til eksamen.

Kombinasjonspraksis

I praksis følger du praksisstedets dagsrytme. All aktivitet knyttet til praksis er obligatorisk.

Gyldig fravær er dokumentert fravær inntil 10 % av tilstedeværelsestiden i praksisperioden. Tilstedeværelsestiden i praksisperioden er satt til minimum 20 timer per uke. Fravær skal dokumenteres i samsvar med gjeldende regler på praksisstedet. Fravær utover 10%  per praksisperiode må dokumenteres ved legeerklæring. Legeerklæring leveres ISP snarest mulig.

Dokumentert fravær på mellom 10 og 20 %, skal tas igjen etter avtale mellom praksissted, student, og ISP, ellers kan ikke praksis godkjennes. Dersom fravær overstiger 20 % i løpet av praksisperioden, må studenten som hovedregel gjennomføre hele praksisperioden på ny på et senere tidspunkt.  Avgjørelsen tas i samarbeid mellom praksisveileder og ISP, og bygger på en helhetsvurdering. Studenter som må ta igjen en hel praksisperiode, må påregne forsinkelse i studieprogresjonen.

Du skal skrive en praksisrapport som leveres til praksisveileder. Veileder vurderer rapporten innen siste dag av praksisperioden. Dersom rapporten ikke blir godkjent må den bearbeides og leveres i forbedret utgave til instituttet. Du får kun ett forsøk på å rette opp rapporten.

Praksis vurderes med godkjent/ikke godkjent. Dersom du står i fare for ikke å få godkjent praksis skal veileder kontakte instituttet snarest mulig. Det vil da bli avholdt et kontaktmøte mellom praksisveileder, praksisansvarlig på instituttet og deg. Dersom praksis ikke kan godkjennes, vil du få anledning til å få en ny praksisperiode på et annet sted så snart det lar seg gjøre.

Du kan komme med konkrete forslag til praksissted utenfor Oslo/Akershus (for eksempel på hjemsted). Ønsker sendes master@isp.uio.no Frist for å foreslå praksissted er 6 uker før praksis.

Dersom du kan dokumentere behov for tilrettelegging i praksisperioden, kan du sende en søknad her: https://www.uio.no/studier/tilrettelegging/ . Frist er 1.september/1. februar. Vi gjør oppmerksom på at tilretteleggingen kun kan innvilges dersom den ikke fører til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.

Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i praksisstudier. Attesten skal leveres ved studiestart.

Les Retningslinjer for ekstern praksis ved studier på Institutt for spesialpedagogikk (ISP)

Bruk av ansiktsdekkende hodeplagg

Instituttstyret ved ISP har fattet vedtak om at bruk av ansiktsdekkende hodeplagg ikke er forenlig med deltagelse på undervisning ut over rene forelesninger. I
undervisningssituasjoner som praksis på alle studienivå, problembasert læring (PBL), seminar, egentrening i rådgivning, og en del undervisning innen
logopedi/audiopedagogikk, som f. eks. stemmebruk, kan ikke ansiktsdekkende hodeplagg benyttes

Publisert 21. juli 2014 13:38 - Sist endret 7. feb. 2020 16:24