Pensum/læringskrav

Pensumlisten gjelder for høsten 2015 og våren 2016.
Forandringer kan forekomme.

Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International. Vol. 11 (1); 11-18. (Nb. Artikkelen deles ut ved semesterstart.)

Beukelman, D. R. & Mirenda, P. (2013). Augmentative & Alternative Communication: Supporting Children & Adults with Complex Communication Needs. Baltimore, Md. : Paul H. Brookes Pub. Co.

Bishop, D. & Mogford, K. (red) (1993). Language development in exceptional circumstance. Edinburg: Churchill: Livingstone . Kap. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Bjørnrå, T., Guneriussen, W. & Sommerbakk, V. (red.) (2008). Utviklingshemning, autonomi og avhengighet. Oslo: Universitetsforlaget.

Bøckmann, S. (2008). Utviklingshemning og sorg. Oslo: Cappelen Akademisk.

Drew, C.J. & Hardman, M.L. (2007). Intellectual disabilities across the lifespan. Upper Saddle River, New Jersey: Merrill, Prentice Hall. ISBN: 0131707345. Kan bestilles fra www.amazon.com.

Eknes, J., Bakken, T.L., Løkke, J.A. & Mæhle (2008). Utredning og diagnostisering. Utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker. Oslo: Universitetsforlaget.

Ellingsen, K. E. (red) (2013). Utviklingshemming og deltakelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 2, 3, 5, 8.

Ellingsen, K.E., Jacobsen, K. & Nicolaysen (red) (2002). Sett og forstått. Alternativer til tvang og makt i møte med utviklingshemmede. Oslo: Gyldendal.

Folkman, S., Lazarus, R.S., Gruen, R.J. & DeLongis, A. (1986). Appraisal, Coping, Health Status, and Psychological Symptoms. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 50 (3); 571-579. (Nb. Artikkelen deles ut ved semesterstart.)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) (2011). Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. www.lovdata.no

Holck, G. & Opdal, L.R. (2008). Som fibrene i et rep. Faglige og administrative utfordringer i tjenesteyting overfor barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Spesialpedagogikk, 01.08., pp 45 –60.

Horgen, T. , Slåtta, K. & Gjermestad, A. (red) (2010). Multifunksjonshemming. Livsutfoldelse og læring. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 3, 4, 8, 9.

Jordan, R. (2001). Autism with severe learning difficulties. A guide for parents and professionals. London: Souvenir Press (Educational and Academic). ISBN: 0285635999. Finnes elektronisk i Bibsys.

Lorentzen, P. (2013). Kommunikasjon med uvanlige barn. Oslo: Universitetsforlaget.

McConell, D. & Savage, A. (2015). Stress and Resilience Among Families Caring for Children With Intellectual Disability: Expanding the Research Agenda. Current Developmental Disorders reports. Intellectual Disability (R Diddon, section editor). DOI 10.1007/s40474-015-0040-2.

Normann, T., Sandvin, J.T., Thommesen, H. (2008). Om rehabilitering. Mot en helhetlig og felles forståelse? Oslo: Kommuneforlaget.

Næss, S. (2001). Livskvalitet som psykisk velvære. Tidsskrift for den norske Lægeforening,(121): 1940-1944.

Parette, H.P., Peterson-Karlan, G.R (2008). Research-Based Practices in Developmental Disabilities. Austin, Texas: pro-ed. 1-6, 15-16, 23-29.

Schalock, R.L., Brown, I., Brown, R., Cummins, R.A., Felce, D., Matikka, L., Keith, K.D., Parmenter, T.(2002). Conceptualization, Measurement, and Application of Quality of Life for Persons With Intellectual Disabilities: Report of an International Panel of Experts. Mental Retardation, Vol. 40, No 6:457-470. Artikkelen distribueres av faglig koordinator. Last ned artikkelen.

Ca. 3200 sider

Supplerende litteratur

Befring, E. (2007). Forskningsmetode med etikk og statistikk. Oslo: Samlaget.

Ellingsen, K. E. (red) (2007). Selvbestemmelse. Egne og andres valg og verdier. Oslo: Universitetsforlaget.

Granlund, M. (2013). Participation – challenges in conceptualization, measurement and intervention. Child: care, health and development. Invited Commentary. doi:10.1111/cch.12080

Helsedirektoratet (2004). Lov om sosiale tjenester. kapittel 4A. www.helsedirektoratet.no

Holck, G. (2012). Organisasjonsutvikling som systemrettet innovasjonsarbeid. s. 188-202, i: Befring, E. & Tangen, R. (red.). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Mæhle, I., Eknes, J. & Houge, G. (red.). (2011). Utviklingshemning. Årsaker og konsekvenser. Oslo: Universitetsforlaget.

Sosial- og helsedirektoratet (2007). Vi vil, vi vil, men får vi det til? Levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet for personer med utviklingshemning. Rapport IS-1456.

Thorsen, K. & Myrvang, V. H. (2008). Livsløp og hverdagsliv med utviklingshemning. Livsberetninger til personer med utviklingshemning og deres eldre foreldre. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse.

Tøssebro, J., Kermit, P., Wendelborg, C. & Kittelsaa, A. (2012). Som alle andre? Søsken til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Rapport 2012. Avdelingen Mangfold og inkludering. NTNU, Samfunnsforskning AS. Nb. Finnes elektronisk i Bibsys

Lov om barnehager (barnehageloven) av 17.juni 2005.

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 14. april 2000 nr. 31.

Kunnskapsdepartementet (2011). Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljø for barn, unge og voksne med særlige behov. St. melding nr 18 (2010-2011). Oslo: Kunnskapsdepartementet.

 

Publisert 12. jan. 2016 10:45 - Sist endret 26. sep. 2018 12:46