Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

En kandidat med bachelorgrad i Midtøsten-studier med hebraisk

Kunnskap

 • kan snakke, forstå, lese og skrive moderne hebraisk på et middels høyt nivå

 • har kunnskap om israelsk kultur i det moderne Israel

 • har førstehåndskunnskap om Israel gjennom et lengre opphold i landet

 • har kunnskap om viktige trekk ved Midøstens historie, samfunn og kultur

 • har kunnskap om forskjellige tilnærminger til kultur, samfunn og historie i Israel og det moderne Midtøsten

 • kan holde seg oppdatert på språklige, politiske og kulturelle forhold i Israel og Midtøsten

 • har kunnskap om hebraisk språkstruktur og semittiske språks egenart

 • kjenner til det hebraiske språks utvikling

 • kjenner til utviklingen av studier innen historie, samfunn og kultur i Midtøsten

 • har grunnleggende kunnskap om Vestens filosofi- og vitenskapshistorie og om humanioras fagtradisjoner og plass i samfunnet

 • har grunnleggende kunnskaper innen et annet selvvalgt kultur/samfunnsfag.

Ferdigheter

 • kan anvende sentrale teorier og metoder igjennom lesning av akademisk litteratur for kritisk analyse av Israels og det øvrige Midtøstens kultur, samfunn, historie og hebraisk språk og oversettelse.
 • kan lese og tolke tekster på hebraisk og reflektere over de utfordringer oversettelse byr på språklig og kulturelt
 • kan innhente og vurdere hebraisk og engelskpråklig stoff fra bibliotek, databaser, internett og andre kilder
 • kan bruke elektroniske og andre ordbøker i hebraisk språk

Generell kompetanse

 • kjenner og forholder seg til krav om akademisk redelighet; sitat- og kildehenvisninger
 • kjenner til- og kan forholde seg til Vestens forståelse av Midøsten, historisk og i samtid
 • kan arbeide selvstendig og i gruppe, i kortere eller lengre tidsperioder, med å planlegge og fullføre oppgaver etter gitt problemstilling om Midtøsten og hebraisk språk
 • kan gi skriftlig og muntlig fremstilling av argumenter, resonnementer og konklusjoner i tilknytning til hebraisk språk og kultur og samfunn i Midtøsten
 • kan gi og ta kritikk både skriftlig og muntlig, i form av veiledning og kommentering av andres arbeider
 • er oppdatert på den siste utvikling og nyeste forskning på Midtøsten
   
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. apr. 2016 15:31